סגור
Dun's 100

ערבות בנקאית אוטונומית – בעקבות אורתם סהר

ערבות בנקאית אוטונומית היא כלי מקובל בחיי המסחר בכלל ובעולם הנדל"ן והבנייה בפרט. בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אורתם סהר ושיכון ובינוי מחדד סגן הנשיא חגי ברנר את ההתייחסות לערבות הבנקאית האוטונומית בסיטואציות של חדלות פירעון, תוך שהוא מקבל את בקשת שיכון ובינוי ומחייב את בנק אגוד לשלם סך של 6 מיליון ₪ מכוח ערבות בנקאית אוטונומית שהעמיד הבנק להבטחת התחייבויות אורתם סהר שקרסה.
העקרון המוביל את הדיון הוא "עיקרון העצמאות" לפיו כתב הערבות מהווה חיוב עצמאי וישיר של הבנק כלפי מוטב הערבות, הניתן למימוש ללא תלות בעסקת היסוד מכוחו הועמדה הערבות. במילים אחרות תכליתה וכוחה של הערבות בנקאית האוטונומית הוא בניתוקה ממערכת היחסים שבין החייב ובין המוטב ויצירת מערכת יחסים נפרדת, ישירה ועצמאית בין המוטב ובין הבנק.
לכלל האמור ישנם חריגים שנקבעו בפסיקה המאפשרים לבית המשפט לבחון ולמנוע חילוט ערבות אוטונומית אלא שבסיבם של החריגים נעוץ בהתנהגות חמורה וחריגה של המוטב ובנסיבות מיוחדות.
ומכאן לעולם חדלות הפירעון – משהובהר כי כתב הערבות מהווה התחייבות עצמאית של הבנק הרי שהוא כבר איננו חלק ממסת הנכסים של החייב בחדלות פירעון ואין גם בקיומה של מחלוקת כלשהי בין החייב ובין המוטב כדי להשליך על חובתו של הבנק לפרוע את הערבות. כך, הליכי חדלות פירעון של החייב אינם מקנים חסינות מפני מימושה של הערבות האוטונומית ומכאן שגם עיכוב הליכים משפטיים הניתן בעת כניסת החייב להליכי חדלות פירעון איננה מעכבת את מימוש הערבות. הפרקטיקה שהתפתחה באולמות בתי המשפט בהקשר זה יצרה נוהג דיוני בדמות צו זמני המעכב את מימוש הערבות לפרק זמן מוגבל על מנת לאפשר בדרך כלל לנאמן שמונה לנכסי החייב להתגבר על הנחיתות האינפורמטיבית האינהרנטית בה הוא נמצא עם מינויו ולבחון באופן יעיל וממוקד טענות אפשריות כנגד חילוט הערבות, במסגרת החריגים שנקבעו בפסיקה וצוינו לעיל. בהיעדר טענה חריגה כאמור, יוסר צו העיכוב הזמני ולא יהא מנוס מחילוט הערבות וביצוע התשלום מהבנק למוטב.

1 צפייה בגלריה
עו"ד ענבר חכימיאן
עו"ד ענבר חכימיאן
עו"ד ענבר חכימיאן
( צילום: יורם רשף)

עוצמתו של כלי הערבות האוטונומית ומשמעותו כלפי הבנק, שיידרש לשלם למוטב גם אם החייב עצמו אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו, הן שגוזרות את הדרישות הגבוהות שמעמידים הבנקים בפני המעוניינים בהנפקת כתב ערבות כזה. בין שמדובר בריביות גבוהות, קיומה של מסגרת אשראי מתאימה ולרוב גם הפקדת מלוא סכום הערבות בפיקדון ייעודי משועבד לבנק ממנו יוכל הבנק להיפרע במעמד מובטח לכשיידרש לפרוע את הערבות עבור חייב חדל פירעון.
מאת עו"ד ענבר חכימיאן – נהרי, יגאל ארנון ושות', עורכי דין