$
בורסת ת"א

רכישת שוויצריה הקטנה הצילה את קופיקס - סגירת בתי הקפה הובילה לפגיעה חדה בפעילות

בסיכום הרבעון הראשון, מכירות החברה עלו ב-10.5% והסתכמו ב-76 מיליון שקל, ההפסד הנקי הצטמצם ל-1.4 מיליון שקל. מכירות סופר קופיקס עלו ב-28% והסתכמו ב-64 מיליון שקל

נורית קדוש 22:3917.05.20

רכישת רשת שוויצריה הקטנה ואיחוד תוצאותיה ברבעון הראשון השנה, אפשרו לקופיקס להציג עליה של 10.5% במכירות שהסתכמו ב-76 מיליון שקל. בנטרול התוספת למכירות, היתה קופיקס חותמת את הרבעון הראשון השנה עם ירידה של 6.7%. רכישת הרשת המונה ארבעה סניפים במרכזי הערים, אפשרה לחברה לצמצם את ההפסד הנקי ל-1.4 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של 4.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

קופיקס, המפעילה רשת בתי קפה ורשת מרכולים תחת השם סופר קופיקס (שחלקם כבר הוסבו תחת מותג רמי לוי בשכונה - נ"ק), נאלצה לסגור את בתי הקפה החל מאמצע חודש מרץ, אך מנגד נהנתה מהסתערות הצרכנים על רשתות המזון בתקופת אגירת מוצרי מזון לקראת הסגר ומגבלות התנועה שחלו עד אחרי יום העצמאות.

 

מה דעתך על מניית קופיקס גרופ:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

מכירות זרוע בתי הקפה, המונה 96 קרונות קפה, לעומת 116 בתקופה המקבילה אשתקד, צנחו ב-30% ל-9.85 מיליון שקל, לעומת 14.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ירד בתקופה ב-20.6% ל-2.2 מיליון שקל. על רקע סגירת בתי הקפה, ירדו הוצאות התפעול וההפסד התפעולי ירד ל-1.5 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי בגובה 3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 84 מבתי הקפה מופעלים בידי זכיינים והיתר על ידי החברה עצמה שהתמודדה עם העמקת ההפסד התפעולי בסניפים אלו ב-20% ל-785 אלף שקל.

 

בעוד מכירות בתי הקפה נפגעו במהלך השבועיים האחרונים של חודש מרץ, חנויות המזון נהנו מפריחה ובראשן החנויות השכונתיות, שאליהן הגיעו הצרכנים נוכח מגבלות התנועה שנקבעו. מכירות סופר קופיקס עלו ברבעון ב-28% והסתכמו ב-64 מיליון שקל. הזינוק הושג בעיקר מאיחוד תוצאות הפעילות עם ארבע חנויות רשת שוויצריה הקטנה שמכירותיהן הסתכמו בתקופה ב-11.8 מיליון שקל. בנטרול תוצאות שוויצריה הקטנה, רשמה סופר קופיקס עלייה של 4.4% בלבד. שיפור תנאי הסחר של הרשת בהתאם לאלו של רמי לוי כמו גם הרווחיות הגבוהה של שוויצריה הקטנה, הזניקו את הרווח הגולמי ב-50% ל-19.9 מיליון שקל. החברה עברה לרווח תפעולי בגובה 1.8 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של 242 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

רמי לוי על רקע סניף של קופיקס רמי לוי על רקע סניף של קופיקס צילום: אוהד צויגנברג, יחצ קופיקס

 

 

בקופיקס מציינים כי בתקופה שבה סניפי בתי הקפה היו סגורים החברה רשמה הכנסות מפעילות הסופרים בלבד, שהיוו 85% מסך פעילות החברה לעומת 77% ברבעון הראשון 2019. החברה החלה בהיערכות לטיפול במשבר עוד טרם פרסום תקנות שעת חירום לסגירת בתי עסק לצד פעולות שנועדו לצמצם את הוצאותיה במשך תקופת המשבר למינימום ההכרחי במטרה לשמור על רציפות עסקית תוך קיום קשר עם זכיינים, בעלי הנכסים וספקים.

 

צעדי החברה כללו בעיקר בקשה מבעלי הנכסים של סניפי בתי הקפה להפחתת דמי השכירות לתקופות הרלוונטיות, הודעה לזכייני החברה כי לא יגבו דמי ניהול עבור חודש אפריל, הוצאת עובדי התפעול, מפעל ועובדים לא חיוניים באורבן קופיקס לחופשה ללא תשלום, וזאת לתקופה שבה סניפי בתי הקפה היו סגורים. עוד פעלה החברה לחיסכון מהותי בהוצאות התפעוליות השוטפות של סניפי בתי הקפה בהפעלה עצמית והן של מפעל החברה באמצעות צמצום רוב הוצאות, כיבוי מקררים, מערכות חשמל ותאורה, הקפאה פעילות הפרסום והשיווק של החברה, הפסקת פעילות הייצור של המפעל והפסקת פעילות ההפצה של הסניפים באמצעות קבלן משנה.

 

עם פרוץ המשבר פנתה החברה למוסד בנקאי לשם קבלת הלוואה בערבות מדינה. בשלב זה אין לחברה אינדיקציה האם ההלוואה תאושר. להערכת החברה, בעת הנוכחית איתנותה הפיננסית הבאה לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות המזומנים, נזילות וכן בתזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת הצפוי מפעילות המרכולים, יאפשרו לה לצמצם את היקף השפעת חשיפתה למשבר ולעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות .

 

הקלות לזכיינים

 

בנוסף, החברה נערכה עם תוכנית אסטרטגיית היציאה מהמשבר שמבוססת על תוכנית הקלות לזכיינים שחויבו לפי תקנות שעת חירום לסגור את עסקיהם. תוכנית ההקלות תתואם לסוג הזכיין ומיקום בית הקפה וזאת במטרה לאפשר לכל זכיין לצלוח את התקופה הראשונית שבה סניפי בתי הקפה יחזרו לפעילות. הסיוע כולל הנחות מדורגות בדמי השכירות והניהול (בכפוף לקבלת הנחה מבעלי הנכסים) וכן פריסה של תשלומים. חברה מעריכה כי עלותה של תוכנית ההקלות לזכיינים במתכונתה הנוכחית היא חצי מיליון שקל.

 

בשל הצפי לאי-חזרה לפעילות של כלל סניפי בתי הקפה, רשמה החברה ירידת ערך בגין הרכוש הקבוע בסניפי הקפה בהפעלה עצמית בסך 315 אלף שקל. בנוסף, רשמה החברה ירידת ערך נוספת בגין נכס זכות שימוש שנבע מיישום תקן IFRS 16 בגובה 350 אלף שקל.

 

סגירת בתי הקפה הובילה את קופיקס לרשום הפרשה לחובות מסופקים בגובה 250 אלף שקל בשל אי-הוודאות הקיימת במשק. בנוסף, בוצעה הפחתת מלאי בסך של 363 אלף שקל, בגין מוצרים שפג תוקפם. החברה בוחנת באופן שוטף את העמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו לה ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות ומעריכה שתוכל להמשיך לעמוד בהן בעתיד הנראה לעין.

x