$
בורסת ת"א

ההחלטה של נאוי להיכנס להשקעה באג"ח קונצרני עלתה לה 10 מיליון שקל "על הנייר"

חברת האשראי החוץ בנקאי פרסמה את תוצאותיה הרבעוניים - חושפת כי הקטינה בכמעט חצי מיליארד שקל את תיק האשראי שלה ברבעון; ההכנסות ברבעון עמדו על 40.1 מיליון שקל, עלייה של 18% מהרבעון המקביל; הרווח הסתכם ב-15.9 מיליון שקלים, ירידה של 18% לעומת התקופה המקבילה; ההפרשות לחובות מסופקים זינקו ל-1.75% במונחים שנתיים לעומת 1.1% ב-2019

רחלי בינדמן 11:0713.05.20

יום לאחר שהמשקיעים בחברת האשראי החוץ בנקאי נאוי התבשרו כי המנכ"ל והמייסד המשותף דורי נאוי בדרך לפתוח חיים חדשים במיאמי, החברה מפרסמת את הדוח הכספי שלה לרבעון הראשון וגם מדווחת על השלכות משבר הקורונה.

 

נאוי, הפועלת בעיקר בתחום נכיון הצ'קים, מעדכנת כי במהלך הרבעון השני של 2020 חל שינוי "חיובי מסויים בקצב מתן העסקאות החדשות לעומת המצב בסוף הרבעון הראשון וניתן לראות מגמה של גידול של עסקאות חדשות, בדגש על קפדנות יתרה ועיבוי הביטחונות".

 

 

מימין: שאול ודורי נאוי מימין: שאול ודורי נאוי צילום: עמית שעל

 

עם זאת, עדיין לאור אי הוודאות בשווקים, ההאטה הכלכלית והיערכות החברה, צפויה להערכת הנהלת החברה ירידה משמעותית בהכנסותיה של החברה כתוצאה מצמצום תיק האשראי.

 

האטה זו באה לידי ביטוי בפעילות החברה החל מסוף הרבעון הראשון ונמשכת במהלך הרבעון השני של שנת 2020. להערכת החברה, הנזק הריאלי שנוצר בשווקים (כתוצאה מעצירת הפעילות הכלכלית, פיטורי עובדים, דחיית פרוייקטים, עיכובים בתשלומים, קשיים בתזרימי מזומנים וכמו כן ירידה בפעילות כלכלית ועלייה בחוסר ודאות בארץ ובשווקי העולם), ישפיע לרעה על כמות העסקאות, על נזילות עסקים וחברות ועל יכולתם לשרת את חובותיהם.

 

כמו כן, להערכת החברה, עקב האמור לעיל, תיווצר במשק ירידה באשראי העסקי ומחירי המימון צפויים לעלות על מנת להדביק את הסיכון הגלום בשווקים. ירידה בהיקף האשראי הניתן ועליית מחירי המימון יתרמו גם הם בחלקם לקושי התזרימי ולקושי לשירות חובות.

 

החברה מעריכה כי עקב האירועים האחרונים יתכן גידול בהפרשה לחובות מסופקים בתקופות הבאות, אך היא אינה יכולה להעריך את ההשפעה של אירועי הקורונה על יכולת שירות החוב של הלקוחות ועל כן על ההפרשה לחובות מסופקים. מסתמן כי ההשפעה של הקטנת מירווח זה קטנה עד כה מכפי שחשבה החברה בדוח הקודם והשפעתו אינה מהותית לפעילותה, זאת עקב עלייה נמוכה יותר של מחירי המימון ממה שהניחה החברה ממקורותיה הבנקאיים. כלומר, עלויות הגיוס של נאוי נמוכות משסברה. להערכת החברה הדבר נובע מהיכרות רבת שנים עם המערכת הבנקאית ועקב הסיכון הנמוך שרואים הבנקים המסחריים בתיק האשראי של החברה.

 

לגבי עסקאות חדשות, עקב מח"מ התיק הקצר, עסקאות חדשות יותאמו למחירי המימון העדכניים המשקפים את הסיכון החדש במשק, לכן לא צופה החברה בנקודת זמן זו השפעה מהותי של שחיקת מחירי המימון בתקופות הבאות.

 

במהלך הרבעון הראשון דווקא נרשמה עלייה בתיק הלקוחות של החברה בהיקף של 39 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד ויתרתו נכון לסוף מרץ 2020 עומדת על 1.96 מיליארד שקלים.

 

עם זאת, לאור אסטרטגיית החברה לצמצום מתן אשראי, לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2020, כתוצאה מההאטה החריפה בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, קטן תיק הלקוחות בהיקף של 480.5 מיליון שקלים לעומת יתרתו בסוף 2019.

 

בנאוי מדווחים עוד כי במהלך הרבעון השני של 2019 החלה החברה לרכוש אג"ח קונצרניות שנסחרות בבורסה בפרופיל סיכון דומה לפרופיל הסיכון של תיק לקוחות החברה וזאת בהמשך להחלטת הדירקטוריון להתחיל לרכוש אג"ח קונצרניות בהיקף של עד 200 מיליון שקל. בכוונת החברה להחזיק באגרות החוב לכל אורך חייהן ובכך ליהנות מתזרימי המזומנים החזויים שינבעו מריבית בגינן ומהחזר הקרן שבסוף חיי אגרות החוב. בחברה מציינים כי בעקבות התנאים הכלכליים שנוצרו ייתכן כי החברה דווקא תבחר לממש את האג"ח לפני תום תקופת חייו. שווי תיק ההשקעות באג"ח של נאוי עומד נכון לסוף מרץ על 101 מיליון שקלים.

 

ההוצאה לחובות מסופקים ברבעון הראשון של 2020 מהווה 1.75% במונחים שנתיים מיתרת תיק הלקוחות ותיק האג"ח. זאת למול הוצאה בגין חובות מסופקים בשנת 2019 כולה של 1.1% ו-0.16% נכון לרבעון הראשון של 2019, כך שבהחלט רואים כבר עלייה בהפרשה לחומ"ס.

 

ברבעון הראשון הסתכמו הכנסות החברה ב-40.1 מיליון שקל, לעומת 34.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של 18%. הכנסות המימון נטו (הכנסות מימון בקיזוז הוצאות מימון) הסתכמו ב-33.6 מיליון שקלים והיוו 82.7% מסך ההכנסות וזאת לעומת הכנסות מימון של 29.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (85.5% מסך ההכנסות). הרווח ברבעון הסתכם ב-15.9 מיליון שקלים, ירידה של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון כללו הוצאות ריבית והצמדה חד פעמיות בהיקף של 1.4 מיליון שקלים בעקבות הסכם שומה שעליו חתמה החברה בגין השנים 2014-2016.

 

הסיבה כמובן לירידה ברווח היא בעלייה החדה בהוצאה לחובות מסופקים שהסתכמה ברבעון ב-9 מיליון שקלים לעומת 778 אלף שקלים בלבד ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהוצאות חובות מסופקים נובע מהפרשות בגין חובות לקוחות שונים ממגוון ענפים במשק, ומהפרשה כללית.

 

ההפרשה בגין לקוחות ספציפים עמדה על 5.2 מיליון שקל ואילו הכללית על 3.8 מיליון שקלים. החברה גם רשמה הפסד בגין שערוך אג"ח שרכשה בהיקף של 9.6 מיליון שקלים, כך שבמונחי רווח כולל נרשם רווח של 6.2 מיליון שקל בלבד לעומת 19.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

x