סגור

תוקם ועדה לתכנון ובנייה ברמת הגולן - 50 מיליון שקל יוקצו לקצרין

בניגוד לעמדת אנשי המקצוע, מועצה הארצית לתכנון ובנייה תדון היום בהכרזה על הגולן כ”מרחב תכנון מיוחד” ובהקמתה של ועדה מיוחדת שתנהל את התכנון במרחב החדש

המועצה הארצית לתכנון ובנייה תדון היום בהכרזה על הגולן כ”מרחב תכנון מיוחד” ובהקמתה של ועדה מיוחדת שתנהל את התכנון במרחב החדש, זאת בניגוד לחוות דעתה של הוועדה הצפונית. לוועדה החדשה שתוקם יהיו סמכויות של ועדה מחוזית.
ברקע הדברים, ישיבתה של ממשלת ישראל בחודש דצמבר 2021 בקיבוץ מבוא חמה, שבה אושרה “התוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית ביישובי מועצה אזורית גולן וקצרין לשנים 2022–2025”. היעד השאפתני שהתוכנית מציבה הוא הכפלת אוכלוסיית רמת הגולן, העומדת עתה על כ־53 אלף איש (כ־27 אלף יהודים, כ־24 אלף דרוזים והשאר עלווים) בתוך שלוש שנים.
ע”פ נוסח ההחלטה יכין מנהל התכנון תוכנית מתאר ארצית לרמת הגולן, שתייצר חזון תכנוני שממנו ניתן יהיה לתכנן תוכניות מפורטות. הוועדה החדשה שתוקם נועדה לקדם תיכנון שני יישובים, שכל אחד יהיה ערוך לקליטת 2,000 משפחות.
התוכנית מקדישה לקצרין, המוגדרת כ”עוגן מרחבי”, התייחסות מיוחדת. משרד הבינוי והשיכון יקצה 10 מיליון שקל לצורך הקמת מוסדות ציבור בעיר, ועוד 5 מיליון שקל לצורך “מיתוג ופירסום”. משרד הבינוי והשיכון יקצה 50 מיליון שקל לצורך שיקום תשתיות ופיתוח המרחב הציבורי. כמו כן, תיבדק אפשרות של סיוע בהתחדשות עירונית בעיר.
הוועדה המחוזית צפון, בישיבתה ב־27.6 לא תמכה בהקמת הוועדה המיוחדת: “הוועדה סבורה כי מהלך זה יפגע בראייה הכוללת שיש כיום לוועדה המחוזית על מרחב התכנון, בהתייחס לאזור הגולן והגליל המזרחי. המצב בו באותו מרחב גיאוגרפי פועלים שני מוסדות תכנון באותה היררכיה פוגע ביכולת הראייה המתכללת של מוסד תכנון האמון על מרחב זה”.
מהמחלקה המשפטית של החברה להגנת הטבע נמסר כי קיימים פגמים משפטיים, תכנוניים, סביבתיים וציבוריים ביוזמת הקמת ועדה מיוחדת: "ועדות מיוחדות אמנם הוקמו בעבר בישראל, כמו הוועדה המיוחדת מודיעין והוועדה המיוחדת חריש, אך ועדות אלו הצטמצמו לתכנון יישובים אלה בלבד ולא כללו יישובים כפריים או מועצות אזוריות בתחומן. ובמיוחד, מעולם לא הוקמה ועדה מיוחדת בשטח גאוגרפי כה נרחב כמו רמת הגולן".
מהחברה להגנת הטבע מבקשים לפסול את הקמת הוועדה משיקולים משפטיים: "יש חוסר הלימה בין התוכנית הממשלתית, המציעה להקים ועדת תכנון מיוחדת על מנת לתכנן הקמת יישובים חדשים ושכונות חדשות ביישובים קיימים, ובין סעיף 32 לחוק התכנון והבניה, הקובע שמרחב תכנון מיוחד יכול להיות מוכרז רק אם בשטח הנדון עוד אין ישוב והוא נועד להקמת ישוב חדש". אי התאמה נוספת לסעיף 32 היא העובדה ש"שיעור יחידות הדיור הקיימות או הנמצאות בבניה והמוקמות על ידי המדינה או מטעמה אינו מגיע ל-75%. ולכן אי אפשר להכריז על רמת הגולן וקצרין כמרחב תכנון מיוחד מכוח סעיף זה".
ובכל זאת, עיקר הביקורת של החברה להגנת הטבע הוא בענייני סביבה: "קיימת סתירה בין הקביעה המפורשת בתוכנית הממשלתית בדבר המורכבות התכנונית של הגולן, הרווי שמורות טבע, שטחי אש פעילים ואזורים בעלי רגישות נופית גבוהה – ובין המסקנה הנובעת לכאורה מאמירה זו, כי יש צורך בהקמת ועדה מיוחדת שתהווה מכשיר משמעותי להסרת חסמי תכנון. מסקנה זו לוקה בחוסר סבירות קיצוני, מאחר שדווקא המורכבות התכנונית והסביבתית של רמת הגולן, היא זו שמחייבת תכנון זהיר ומושכל, ולא תכנון מזורז שרואה במורכבות התכנונית חסם שיש להסיר ותו לא".
החשש הוא שהוועדה החדשה תקדם תיכנון לא איכותי: "לוועדה מיוחדת נתונות לה סמכויות מרחיקות לכת והיא מתפקדת הן כרשות רישוי, הן כוועדה מקומית והן כוועדה מחוזית. עובדה זו מחלישה את מנגנוני הבקרה וההיזון החוזר הקיימים בהליכי התכנון הרגילים, ומפחיתה את האפשרות שטעויות תכנוניות יאותרו ויפתרו על ידי גופי תכנון אחרים הפועלים באותו מרחב".