סגור
בניינים ב רחוב דרך ארץ 68-75 חריש
בניינים ב רחוב דרך ארץ 68-75 חריש (צילום: אלעד גרשגורן)

דו"ח המבקר
המבקר: חריש גירעונית, במצוקה תחבורתית ולא עומדת ביעד האכלוס

עד סוף 2020 העביר משרד הפנים לעיר כ-115 מיליון שקל לטובת תוכנית ייצוב, אבל לפי מבקר המדינה גם כיום אין מענה לגירעון המובנה בתקציב העיר וקיים חשש שלא תוכל לספק שירותים מיטביים לתושבים; במקביל מתריע המבקר על היעדר פתרון תחבורתי לעיר, על אכלוס של פחות ממחצית מיעד האכלוס שעמד על 57 אלף תושבים ועל מחסור של 430 אלף מ"ר לתעסוקה

בהמשך למעקב של מבקר המדינה על הקמת העיר חריש, המבקר מפרסם היום (ג') את דוח ההמשך לדוח משנת 2016 שליווה את העיר בראשית דרכה.
אחת הבעיות המרכזיות של העיר חריש היא נושא התעסוקה - הן כפתרון לתושבי העיר, אך בעיקר בהיבט של שטחי תעסוקה שיספקו הכנסה. בביקורת הקודמת נכתב על ידי המבקר כי בתוכניות המתאר של חריש לא הוקצה שטח לאזור תעסוקה, וכי עד מועד סיום הביקורת הקודמת, בפברואר 2016, אושרו בתחום התוכניות המפורטות לשכונות העיר כ-53 אלף מ"ר למסחר וכ-183 אלף מ"ר לתעסוקה, דבר העלול לפגוע בצמיחתה ובהתפתחותה של העיר ולהותירה גירעונית לאורך שנים.
בביקורת המעקב שפורסמה כעת, עלה כי אף שהושגה התקדמות מסוימת יחסית לדוח הקודם בתכנון אזורי תעסוקה לחריש - למשל תכנון אזור תעסוקה בשכונת חריש דרום - עדיין אין פתרון שיביא להגדלת ההכנסות העצמיות של המועצה המקומית חריש. שטחי התעסוקה המניבים הנדרשים לפיתוח כלכלי של חריש הוערכו בחוות דעת כלכלית מנובמבר 2020 על כ-500 אלף מ"ר, אך נכון למועד סיום הביקורת שטחי התעסוקה במערכת הגבייה של המועצה המחויבים בארנונה מסתכמים בכ-70 אלף מ"ר.
המחסור בשטחי תעסוקה הם הסיבה לחששות שהעלה המבקר בדוח הקודם שלו, בו נכתב כי בהיעדר פתרון הנראה לעין בעניינו של אזור תעסוקה שייצור למועצה המקומית מקור הכנסה, יש חשש שהרשות לא תוכל לאזן את תקציבה ממקורותיה העצמיים, וגם לאחר שנת 2019 תהיה תלויה במענקים מהמדינה כדי שתוכל להמשיך לספק שירותים לתושבים.
בביקורת המעקב נמצא כי החשש שהרשות תמשיך להיות גירעונית התממש. את 2019 הרשות סיימה בעודף תקציבי של כ-41 מיליון שקל, אך היה זה אך ורק בזכות המענקים. עוד עלה כי ללא קבלת המענקים היה למועצה גירעון תקציבי בכל אחת מאותן השנים, ועד לסוף 2019 גירעון בהיקף של כ-67 מיליון שקל. על פי נתוני המועצה, הגירעון לסוף שנת 2020 היה כ-16.3 מיליון שקל.
בדוח הקודם ציין המבקר את תוכנית הייצוב שגיבשו משרדי הפנים והאוצר לאיזון הגירעון החזוי בפעילות המועצה בשנים 2016-2019. בתוכנית נקבע כי משרד הפנים ומשרד האוצר יעבירו לרשות המקומית מענקים בסכום כולל של 122 מיליון שקל בפריסה על פני ארבע שנים. סכום זה אמור לאזן את גירעונה המצטבר של המועצה המקומית עד סוף שנת 2019. עוד ציין המבקר בדוח, כי למרות תוכנית הייצוב והעודפים שצברה המועצה ממענקים, גם בשנת 2020 לא ניתן מענה לגירעון המובנה בתקציבה, ולפיכך המועצה המקומית חריש עלולה להיות רשות גירעונית לאורך זמן התלויה במענקי המדינה לצורך איזון תקציבה, ועולה החשש כי לא תוכל לקיים את פעילותה השוטפת ולתת את השירותים המיטביים לתושביה.
נקודה נוספת וכואבת לגבי חריש היא פתרונות התחבורה לעיר. בביקורת הקודמת עלה כי על אף הצורך המיידי בסלילתם של כביש 444 החדש (מצומת חריש עד החיבור עם כביש 9) וכביש 611, שייתנו מענה תחבורתי לתנועה באזור חריש בשנת 2020, אישרו משרד השיכון ומשרד התחבורה רק את תכנונם. בביקורת המעקב עלה כי חלה התקדמות מסוימת ביצירת מענה תחבורתי לתושבי חריש - כמו החיבור לצומת משמר הגבול המקל מעט על התושבים - אולם הפרויקטים התחבורתיים המהותיים של העיר ובהם החיבור של חריש ישירות לכביש 6 עדיין רחוקים מיישום.
ממשרד הבינוי והשיכון נמסר בתגובה: "משרד הבינוי והשיכון מוביל בעשור האחרון את הקמת העיר חריש, השקיע בעבר ומשקיע כיום משאבים ומאמצים רבים בפיתוח וקידום העיר תוך התחשבות בכלל נתוני האזור, הסביבה והתושבים. נדגיש כי התכניות עברו את כלל האישורים הנדרשים. בעיר חריש המשרד הוביל את תכנית התב"ע בהתאם להנחיות התכנון הקיימות הכוללות שטחים ירוקים עבור שצ"פ, שטחים חומים למוסדות ציבור כגון: מעונות יום, בתי כנסת, מתנ"ס וכו'.
"לגבי יעדי האיכלוס: משרד השיכון מסר למבקר המדינה כבר בדצמבר 2021 תשובה כי אף שיש פער בין צפי האכלוס כפי שצפה לפני הקמת העיר לבין היקף האכלוס בפועל, העיר גדלה בעקביות ובקצב מואץ החל מתחילת האכלוס בשנת 2016 ועד לשנת 2021 והגיע בפרק זמן של חמש שנים בלבד לעיר של 30,000 תושבים. תחזית איכלוס היא בגדר הערכה בלבד. יצויין כי לקצב גידול מהיר כמו בחריש אין דומה בשום מקום בארץ. חשוב לציין כי פיתוח התשתיות בעיר נעשה במקביל לאכלוס יח"ד כך שהתושבים המגיעים לעיר, מגיעים לעיר מפותחת ומתקדמת גם מבחינת תשתיות וגם מבחינת השירותים המוניציפליים הנתמכים בה. נציין כי המשרד תומך בפתרונות תחבורתיים חדשים, כגון תת"ל 84 שיאפשר כניסה חדשה לעיר, והפעולות הקיימות והעתידיות נעשות בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הקובעים למען פיתוח העיר וכדי לפתור את מצוקת הדיור הקיימת בארץ".
מעיריית חריש נמסר בתגובה: "אנו מברכים על הליכי הביקורת של מבקר המדינה ורואים בהם כלי חשוב לשיפור עבודת הרשות. אנו שמחים לראות שהמבקר מצא שהעירייה תיקנה בשלמותם את הנושאים המרכזיים שהועלו, ובהם: המבנה הארגוני, קליטת כוח אדם ואיוש משרות, נוהלי עבודה בענייני כוח אדם, מליאת המועצה, טיפול בפניות הציבור והקמת מוקד עירוני. כמו כן, מבקר המדינה מציין לחיוב את העירייה על שהקימה את מרכז שירות לתושב.
"המבקר מצא גם ליקויים שנמצאים בהליכי תיקון, כמו תכנון והקמת אזור תעסוקה. המרכזיים שבהם באחריות משרדי הממשלה השונים ולא באחריות העירייה. באשר לממצאי המבקר בנושא המצב הכספי של העירייה, הרי שבחודש מאי השנה אושרה החלטת ממשלה לחריש שבמסגרתה יוזרמו לעיר תקציבים משמעותיים במטרה להמשיך ולקדם את פרויקט הקמת העיר החדשה. ההחלטה קובעת שיושקעו בחריש ובכבישים שבאזור יותר מחצי מיליארד שקלים במשך 4 שנים, ויאפשרו את המשך תנופת הפיתוח של העיר".