סגור

מחטף רגע לפני פיזור הכנסת: הח"כים דואגים לכסף לעובדי הסיעות

ועדת הכנסת אישרה להעלות להצבעה הצעת חוק שמיטיבה עם עובדי הסיעות או המפלגות שאינם עובדי הכנסת. התיקון נועד להבטיח ששכר עובדי הסיעות ישולם מתקציב הכנסת בנפרד ממימון המפלגות, ולא יהיה תלוי במצבן הכספי

רגע לפני פיזור הכנסת ה-24 דואגות המפלגות לעובדי הסיעות שלהן. היום (שני) אישרה ועדת הכנסת להעלות להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שמיטיבה עם עובדי הסיעות, כשהכוונה היא לחוקק אותה בשלוש קריאות עד לפיזורה הצפוי של הכנסת בעוד כמה ימים.
יצוין שהכנסת מממנת מתקציבה את משכורותיהם של עובדי הסיעות בכנסת, בהתאם לגודלן. מימון השכר של עובדי הסיעות עוגן בחקיקה בשנת 2004, בנוסף לכספי מימון המפלגות השוטף שלהן זכאיות הסיעות, ועוד סכום קבוע של 83 אלף שקל בחודש.
מדובר בעובדים של הסיעות או המפלגות שאינם עובדי הכנסת, אך מועסקים דרך קבע במשרדי הסיעה בכנסת, ועיקר עיסוקם בפעילות הפרלמנטרית. התיקון נחקק כדי להבטיח ששכר עובדי הסיעות ישולם מתקציב הכנסת בנפרד ממימון המפלגות, ולא יהיה תלוי במצבן הכספי של המפלגות.
בדברי ההסבר לתיקון האמור הוסבר הרקע לתיקון כך: "סיעות הכנסת מקבלות, מתוך תקציב הכנסת ובנפרד ממימון המפלגות השוטף, מימון חודשי לפעילותן בכנסת, המשמש לתשלום משכורות לעובדי הסיעה בכנסת וליתר פעולות הסיעה. מקורו של תקציב זה, המכונה "תקציב השירותים הטכניים", בהחלטה של ועדת הכנסת משנת 1966, והוא אינו מעוגן בחיקוק. מוצע לעגן את התקציב המשולם לסיעות לפעילותן בכנסת בחוק מימון מפלגות התשל"ג-1973, ולקבוע כי מימון זה, אשר יכלול גם תשלומים למנהלי הסיעות, ישולם לסיעות מדי חודש מתוך תקציב הכנסת" (הצעת חוק – הכנסת התשס"ג, עמ' 98).
בשנת 2014 תוקן שוב חוק המימון ונקבע כי השכר לפי החוק ישולם רק לסיעות המונות שני חברי כנסת לפחות (תיקון במסגרת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 62), התשע"ד–2014, ס"ח התשע"ד, עמ' 347).
מכוח סעיף 3א לחוק המימון קבע יושב ראש הכנסת את כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי), התשס"ה–2004 (ק"ת התשס"ה, עמ' 63), ולצדם את "הוראות בדבר מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי", שלא פורסמו ברשומות.
בהצעת חוק זו מוצעים כמה תיקונים בעניין השכר והתשלומים לצוות הפרלמנטרי:
ראשית, מוצע להעביר את נושא השכר והתשלומים מחוק המימון לחוק הכנסת, וכך להבהיר שהוא אינו חלק ממימון המפלגות. בהתאם לכך קנסות או שלילת תשלומים מסיעות בקשר למימון המפלגות לא יוכלו להשפיע על שכר העובדים. עם זאת, וכפי שקבוע כבר בהוראות בדבר מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי, מפלגה תוכל להוסיף לשכר ולתשלומים המשולמים לעובדיה סכומים מתוך מימון ההוצאות השוטפות שהיא מקבלת לפי חוק המימון.
העברת ההסדר לחוק הכנסת תוביל לכך שסיעה תוגדר לפי המשמעות המקובלת שיש לה בהיבטים פרלמנטריים, וכך גם סיעה שנוצרה במהלך כהונתה של הכנסת, למשל בעקבות התפלגות, תהיה זכאית למימון עבור עובדיה, גם אם אינה מייצגת מפלגה ולכן לפי חוק המימון אינה נחשבת לסיעה.
בעקבות התיקון המוצע הוועדה הציבורית לעניין זה תהיה הוועדה הציבורית שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת וליועצים הפרלמנטריים, ותהיה לה ראייה רחבה לגבי השכר והתשלומים לכל נושאי המשרה והעובדים בתחום הפרלמנטרי. המשמעות היא שהוועדה הציבורית, בראשות השופטת בדימוס איילה פרוקצ'יה, תוכל להגדיל את שכרם של עובדי הסיעות.
עוד נקבע כי התקציב לתשלום שכר של עובדי הסיעות יהיה 7.627 מיליון שקל בשנה, והוא יוצמד למדד.
כמו כן מוצע לשנות את הכינוי של העובדים מעובדי הצוות הפרלמנטרי לעובדי הסיעות, שזהו המינוח הרווח. שינוי המינוח אינו משנה את אופי התפקיד, ומוצע להבהיר כי לא יחולו יחסי עבודה בין עובדי הסיעות ובין הכנסת, והם ימשיכו להיות עובדי הסיעה או המפלגה.
שלישית, מוצע להרחיב את סמכות יושב ראש הכנסת לקבוע כללים מכוח החוק. בחוק המימון יוחדה סמכות היושב ראש לעניין חלוקת הסכום לתשלומים לעובדי הסיעות בין הסיעות. לפי המוצע, יושב ראש הכנסת יקבע כללים הן לעניין חלוקת הסכום השנתי הכולל והן לעניין עבודת עובדי הסיעות, וכך יאוחדו כל ההוראות בעניין זה במסגרת אחת. כמו כן מוצע לקבוע כי הכללים ייקבעו לפי המלצה של הוועדה הציבורית האמורה.
לבסוף, מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון המוצע תהיה ביום תחילתם של הכללים החדשים שיקבע יושב ראש הכנסת לפי מנגנון האישור המוצע בהצעת החוק.
ובתוך כך הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת, בראשות ח"כ ניר אורבך, אישרה הבוקר שינויים בתקציב הכנסת על פי ההצעה. מסעיף הרזרבה הועברו 6.5 מיליון שקל: 3 מיליון שקל לסעיף עובדי הכנסת, 3 מיליון שקל הועברו לסעיף שכר היועצים הפרלמנטריים, וחצי מיליון שקל לסעיף שכר צוות הפרלמנטרי של סיעות הכנסת.