$
בורסת ת"א

משה ברקת מפרסם צעדים שנועדו להגדלת הנזילות בבורסה

יאפשר הגדלת החזקות ל-7.5% בסדרת אג"ח בודדת והגדלת החזקות בגוף מוסדי כמו חברת ביטוח עם בעל שליטה; תוקף הצעדים לזמן קצוב

רחלי בינדמן 18:0423.03.20

הממונה על שוק ההון משה ברקת מפרסם צעדים שנועדו להגדיל הנזילות בבורסה. "בשבועות האחרונים, עקב התפרצות מגיפת הקורונה, חלו שינויים משמעותיים במאפייני המסחר ומחירי הנכסים בבורסה לניירות ערך בתל אביב", כך לפי הודעת הרשות.

 

על מנת להגן על כספי החוסכים, המנוהלים ומושקעים בבורסה באמצעות הגופים המוסדיים, ועל מנת להגדיל את יעילות המסחר בבורסה, הודיעה היום רשות שוק ההון על סדרת צעדים שעיקרה הסרת חסמי השקעה להגברת הנזילות בשוק ושכלול המסחר בו.

 

 

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון צילום: עמית שעל

 

הצעדים הללו, יחד עם שורת צעדים נוספים בהם שוקל הממונה לנקוט, ואשר יוצאו לפועל כתלות במצב המסחר בבורסה ובשוק ההון בכלל, יהיו בתוקף לתקופה קצובה.

 

ראשית, ניתנה אפשרות לגוף מוסדי להחזיק עד 49% מערכה הנקוב של סדרת אג"ח, חלף 25%,,וזאת על מנת לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה ולהגביר את נזילות המסחר של אגרות חוב קונצרניות בבורסה. ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד ותתאפשר לתקופה בת שישה חודשים.

 

במקביל, הרשות בוחנת מתן אפשרות לגוף מוסדי, לרכוש אגרות חוב במסגרת המסחר בלבד ("שוק משני"), גם אם אינן כוללות התניות שהומלצו על ידי "ועדת חודק" (הועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא-

ממשלתיות") וגם אם הרכישה אינה נתמכת ב"אנליזת חודק". קרי, אנליזה כפי שהומלצה על ידי "ועדת חודק", בהתבסס על אנליזה כלכלית ובחינת כדאיות תוך התייחסות לתשואה וסיכונים.

 

אימוץ הקלות אלו תשווה את הכללים החלים על גופים מוסדיים לאלו החלים על רכישת אגרות חוב קונצרניות על ידי קרנות נאמנות. מתן הקלה זו נבחן כהוראת שעה לתקופה בת שלושה עד שישה חודשים.

 

עוד הוחלט על מתן אפשרות לגופים המנהלים כספי לקוחות לרכוש עד 5.7% ממניות גופים מוסדיים עם בעל שליטה, חלף 5%, כמו שניתן ביחס לגוף מוסדי בלא שולט. האפשרות תינתן על דרך של מתן היתר החזקה במסלול מקוצר, וזאת תוך המשך הקפדה על העיקרון לפיו בעל השליטה בגוף המנהל כספי לקוחות שביקש היתר החזקה לא יוכל להחזיק בעבור עצמו יותר מ-5% בגוף המוסדי המוחזק.

 

לבסוף, הוחלט על הגדלת התמריצים להשקעה בקרנות סל בדרך של תיקון המאפשר לגופים המוסדיים להשית הוצאות ישירות בשל השקעה בקרנות סל המוחזקות למסחר ומשקיעות במדדים בישראל בלבד, וזאת בשיעור של עד 5% מתוך סך מגבלת ההוצאות הישירות, אשר נותרה ללא שינוי, בגובה של 0.25% מסך הנכסים המנוהלים. התיקון הינו לתקופה מוגבלת בלבד, עד להסדרה כוללת של הנושא.

 

x