סגור
Dun's 100

בשורה למעסיקים: עובדים ללא "תו–ירוק" וסרבני בדיקות, צפויים לשלילת דמי אבטלה ופיצויי פיטורים

הממשלה מקדמת חקיקה לפיה העסקתו של עובד שלא יקיים את החוק, תחשב להתפטרות ותסתיים במיידי ללא הודעה מוקדמת, ללא פיצויי פיטורים ותסייע למעסיקים להתמודד עם מגבלות התו הירוק

בהשלמת הליכי החקיקה המוצעים, בהם תיקון לחוק הביטוח הלאומי ותיקון לחוק פיצויי פיטורים, עובד שלא יציג תעודת תו ירוק בתוקף או תוצאות בדיקת קורונה שלילית מדי 84 שעות, כנדרש וכתוצאה מכך לא יוכל להיכנס למקום העבודה ולבצע את עבודתו העסקתו תסתיים באופן מידי (בהעדר הסכמה אחרת בין העובד למעסיק) יחשב כמי שהתפטר מהעבודה מרצונו, עם כל המשמעויות ותוצאות של התפטרות, שאינה בדין פיטורים. במקביל נבדק הצורך לתיקון חוק הודעה מוקדמת, המבהיר כי במקרה כאמור, סיום יחסי העבודה יכנס לתוקף מידי, ללא מתן הודעה מוקדמת (לא מצד העובד ולא מצד המעסיק).
בשלב זה מדובר בתזכירי חוק בלבד, וצפויים לחול שינויים בנוסח במהלך הבחינה והדיון בכנסת, ועד להשלמת הליך החקיקה ופרסום נוסח סופי ומחייב ברשומות.
החקיקה הקיימת והמחייבת מיום 30.09.2021, הן תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) התשפ"ב-2021 , מדובר בתקנות זמניות, בתוקף עד ליום 28.10.2021 ויוארכו במידת הצורך ובהתאם למצב התחלואה במדינה.
לפיהן, כניסת עובדים למקומות עבודה הפועלים תחת מגבלות תו ירוק, מותרת בהצגת "תו ירוק" בתוקף מיום או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מהירה שבוצעה , במהלך 84 שעות קודם (בשונה מתוקף של 24 שעות בלבד, כמתחייב למי שאינו עובד המקום). המשמעות היא שעובד שאין לו "תו ירוק", יידרש לשתי בדיקות מהירות, מדי שבוע, כדי להיכנס למקום העבודה.
עובדים אשר יתחסנו כנדרש לזכאות לתו ירוק, ויציגו למעסיק אישור חיסון, עד ליום 24.10.2021 יותרו במיידי להיכנס למקום העבודה ולאחר מועד זה, רק בחלוף 7 ימים מביצוע החיסון, בהתאם לתנאי התו הירוק.
מקומות העבודה לגביהם חלות התקנות האמורות, הם: מוסדות הבריאות, מוסדות הרווחה, וכל מקומות העבודה שנקבע לגביהם בתקנות הגבלת פעילות, שפתיחתם לציבור מותנית בהצגת תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה (מכוני כושר, מסעדות, אטרקציות, אירועי תרבות ועוד(.
התנאים כאמור מחייבים ובאחריות המעסיק ועל המעסיק ליידע את העובדים על חובתם להציג תו ירוק או בדיקה שלילית כאמור, לבדוק את קיום החובה בכל תקופת ההגבלה ולא לאפשר כניסה למקום העבודה, לעובד שלא יעמוד בתנאים כאמור, אחרת, צפוי לקנס פלילי בסך 14,400 ₪.

1 צפייה בגלריה
אנה בלאו ו הדר אהרן-מועלם
אנה בלאו ו הדר אהרן-מועלם
אנה בלאו והדר אהרן-מועלם
(צילום: עמית שעל)

בתזכיר חוק הביטוח הלאומי (זכאות לדמי אבטלה למי שהופסקה עבודתו בשל אי התחסנות וביצוע בדיקות – הוראת שעה), התשפ"ב- 2021 עובד אשר פוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להפסקת העבודה, אלא רק לאחר 90 יום, כמובן בכפוף לזכאותו הכללית ובתנאי שצבר תקופת ההכשרה, ובדומה לזכאות הרגילה לה זכאי, מי שהתפטר מעבודתו מרצונו. עובד שהוצא לחל"ת, לא יחשב כחל"ת ביוזמת המעסיק והעובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה, וזאת לתקופה בה חלה המגבלה של התו הירוק, ועד שישה חודשים לאחר תום תוקפן של תקנות אלו.
בתזכיר חוק פיצויי פיטורים (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, מובהר, כי סירוב מצד העובד כאמור לקיים הדרישות להצגת תו ירוק או תוצאות שליליות בהתאם לתקנות החדשות, כתנאי לכניסה למקומות העבודה הפועלים תחת מגבלו תו ירוק, יהווה הודעת התפטרות מצד העובד, התפטרות מרצונו של העובד ושלא בדין פיטורים, העסקתו תסתיים לאלתר וללא זכות לפיצויי פיטורים. עם זאת, הודגש שאין כוונה לגרוע או לשנות את זכויות העובד לתשלומי פנסיה, לרבות בעד רכיב הפיצויים ששולמו או ישולמו במקום או על חשבון פיצויי הפיטורים לקופת הגמל של העובד ולגביהם יחול הדין הרגיל או כמוסכם בהסכם העבודה, בין העובד למעסיק.
עובד אשר אינו בא במגע עם לקוחות או ספקים, בהחלטת מעסיק יוכל להיות פטור מהצגת תו ירוק או בדיקות, בנוסף, על העובד והמעסיק לנהוג בתום לב ולשתף פעולה, ולשקול חלופות סבירות המאפשרות המשך קיומם של יחסי עבודה בתקופה שבה חלה המגבלה, אם בדרך של שינוי בתנאי העבודה או בדרך של מיצוי ימי חופשה בתשלום או הוצאת העובד לחופשה בלא תשלום בהסכמה, ובלבד שבמסגרת זו, עובד אשר מסרב להציג אישור תו ירוק לא יהיה זכאי ליחס מועדף לעומת העובדים האחרים אצל המעסיק שמציגים אישור תו ירוק, ובשים לב לצרכי העבודה ולמגבלות המעסיק.
המטרה בשינויי החקיקה המוצעים, למנוע מצב של ניצול לרעה מצד עובדים וכדי שהדרישה לא תהווה תמריץ שלילי להימנע מלהתחסן ובכך להביא לפיטוריהם או הוצאתם לחל"ת ולקבל דמי אבטלה בזמן שאינם רשאים להגיע לעבודה. להפוך את הסירוב ללא כדאי לעובד וכדי שתוצאות סירובו של העובד שלא לקיים את הדרישות של המצב החקיקתי החדש, לא יפלו על כתפי המעסיק, נוכח הצורך להבטיח את בריאות העובדים, המעסיקים והאוכלוסייה הבאה במגע עם העובדים במקומות עבודה.
חשוב להדגיש כי התקנות המחייבות עובדים בהצגת תו ירוק או בדיקה שלילית, חלות רק במקומות עבודה המופעלים תחת מגבלות תו ירוק, בשונה ממקומות עבודה בהם לעמדת משרד הבריאות אין סיכון מוגבר לתחלואה, כמו בחברות היי-טק או חברת עו"ד וכיוצ"ב, בהם קיימת הפרדה בין העובדים, לא יושבים במקומות משותפים, אין קבלת קהל ואלו, לא יוכלו להסתמך על התקנות החדשות או על שינויי החקיקה הצפויים.
בעקבות התקנות החדשות ותיקוני החקיקה הצפויים, מומלץ למעסיקים, לעקוב אחרי הפרסומים הממשלתיים ולנהוג במשנה זהירות ועל בסיס ייעוץ משפטי צמוד, הן בקיום החובות החדשות המוטלות על המעסיקים על פי התקנות, ובמקביל לוודא קיום מלוא חוקי העבודה בעסק וחוקים נוספים החלים על המעסיק כתוצאה מהתקנות החדשות, בין היתר החוקים המגדירים כיצד על המעסיק לנהוג ולשמור מידע ומסמכים רפואיים של עובדים, הנחשבים ל"מידע רגיש" לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) – 2017, החלים גם על מעסיקים וחושפים מעסיקים לתביעות מצד עובדים ואף תביעות ייצוגיות, וכן לקנסות ועיצומים כספיים המוטלים על ידי סמכויות אכיפה של רשויות המדינה.
המשבר המתמשך, ריבוי החוקים והשינויים התכופים יוצרים חוסר בהירות במצב החקיקתי ומקשים על מעסיקים להתמודד עם חוקי העבודה, מביאים לעליה במספר תביעות בבתי דין לעבודה המוגשות מצד עובדים ופעילות אכיפה מוגברת מצד המדינה נגד מעסיקים, המטילה סנקציות כספיות כבדות, בדרך של תשלום קנסות ועיצומים כספיים לקופת המדינה ומטילה אחריות אישית ופלילית וסנקציות כספיות על נושאי משרה בחברות, במטרה לשמור על זכויות העובדים מחד ולמלא את קופת המדינה, מאידך.
כדי להתמודד בצורה טובה עם חוקי העבודה והסוגיות החדשות שמתעוררות, מדי יום, בניהול כוח האדם בעסק, אנו מייעצים לחברה ולמנהלים כיצד להיערך מראש, להתאים נהלים לביצוע התקנות החדשות והשינויים הנדרשים בעסק, הסברה בקרב העובדים בדבר הוראות החוק ותוצאות אי עמידה בהם, הדרכת מנהלים בדרכי טיפול ואופן התמודדות בזמן אמת מול עובדים סרבנים, במטרה לצמצם את הפגיעה בפעילות העסקית השוטפת, לצד חיסכון בעלויות העסקת עובדים, על ידי מניעת סכסוכים וניהול הליכים משפטיים, תביעות מצד עובדים והליכי אכיפה מצד הרשויות.
הניסיון מלמד פעם אחר פעם כי, יותר משתלם למנוע טעויות מלשלם עליהן ומעסיקים הנערכים מראש ופועלים על בסיס ייעוץ משפטי מותאם עבורם ובליווי עורכי דין, המתמחים בתחום ועיסוקם בייצוג וליווי מעסיקים, ועושים זאת בטרם נוצר הקונפליקט מול העובדים, משם הדרך קצרה ומהירה לתביעה בבית הדין, או תלונה במשרד העבודה, מצליחים לשמור על יחסי עבודה תקינים בעסק, חוסכים אנרגיה וזמן ניהולי יקר וכמובן חוסכים בעלויות המשפטיות הגבוהות הכרוכות בניהול ההליכים בבתי הדין ובייצוג מול רשויות המדינה, בגינם לא ניתן פיצוי ריאלי למעסיק, גם לא במקרה של זכייה בהליך.מאת אנה בלאו, עו"ד ובודקת שכר מוסמכת. חברה בועדת דיני עבודה של לשכת עוה"ד מחוז מרכז, שותפה מייסדת במשרד בלאו, אהרן-מועלם ושות', משרד לייצוג מעסיקים בדיני עבודה