$
בורסת ת"א

מגדל חושפת את השלכות הקורונה: תיק הנוסטרו נחתך ב-800 מיליון שקל, היקף הנכסים התכווץ ב-13%

חברת הביטוח סיימה את הרבעון הרביעי של 2019 עם רווח צנוע של 7 מיליון שקל כתוצאה מהפרשות גדולות בגלל ירידת עקום הריבית ברבעון הרביעי; מגדל חשפה שבעקבות מגפת הקורונה חלה עלייה במשיכות כספי קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון, ודמי הניהול שהיא גובה צפויים להיחתך

רחלי בינדמן 18:3326.03.20

מגדל פירסמה היום (ה') את הדוח הכספי לשנת 2019, שבו התייחסה לראשונה להשלכות מגפת הקורונה על התוצאות הכספיות שלה לאחר תאריך המאזן.

 

חברת הביטוח שמנוהלת על ידי רן עוז דיווחה כי ירידת הערך בתיק ההשקעות שלה (נוסטרו) מוערך ב-800 מיליון שקל לפני מס וכמו כן צפויה ירידת ערך בתיק הלא סחיר, שבשלב זה מגדל לא יכולה לאמוד את היקפה. עוד חשפה מגדל כי סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה במסגרת ביטוחי המנהלים, פנסיה, גמל וקרנות נאמנות ירד בכ-33 מיליארד שקל, ירידה של 13% לעומת סוף 2019.

 

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח צילום: רמי זרניגר

 

 

בהתאם לכך, צפויה ירידה משמעותית בדמי הניהול שגובה הקבוצה. בהתאם להערכות מגדל ביטוח והידוע לה עד כה, בתחום הביטוח הכללי לא קיימות לה חשיפות ביטוחיות ישירות מהותיות במצב של מגפה. בתחומי חיסכון ארוך טווח ובריאות לא קיימות לה חשיפות ביטוחיות מהותיות בהקשרו של נגיף הקורונה, לרבות שיעורי תחלואה ותמותה.

 

ההערכות בתחומי חיסכון ארוך טווח ובריאות מבוססות על הנחות של תרחיש בסיס בדבר שיעור ההדבקה בפועל של הנגיף, ועל המידע הקיים לגבי שיעורי התחלואה והתמותה מהנגיף.

 

מגדל כתבה כי לאחר תאריך עריכת המאזן, חלה עלייה במשיכות כספים על ידי מבוטחים ועמיתים בעיקר מפוליסות חיסכון פרט (פוליסות חיסכון) ומקרנות ההשתלמות. כמו כן, נרשמה מגמת פדיונות משמעותית בקרנות הנאמנות של הקבוצה.

 

המשך מצב האירועים והשבתת חלקים נרחבים במשק הישראלי והגלובלי עלולים, לפי מגדל, להעמיק את ההשלכות השליליות על המשק בכלל, וכפועל יוצא, על פעילות הקבוצה כמתואר לעיל ובפרמטרים אחרים שעליהם עלולה להיות השפעה בהמשך כגון אפשרות של עלייה בהיקף תביעות הביטוח, במיוחד תביעות אובדן כושר עבודה, הירידה בהיקפי הפרמיה ודמי הגמולים הנגבים משכירים ועצמאים שאיבדו את מקום עבודתם ועוד, אשר בשלב זה החברה לא יכולה לאמוד את היקפן.

 

את שנת 2019 סיימה מגדל ברווח אחרי מס של 137 מיליון שקל. מתוכם 7 מיליון שקל בלבד ברבעון הרביעי, שבו תוצאות החברה הושפעו לרעה מירידה חדה בסביבת הריבית שהגדילה את ההפרשות לחיזוק עתודות ההון.

 

לאחרונה פרסם הממונה על שוק ההון משה ברקת הקלות לחברות הביטוח לגבי יישום דרישות ההון (סולבנסי 2). על בסיס הערכה ראשונית, ליישום טיוטת המתווה של ברקת צפויה השפעה מהותית על יחס כושר הפירעון של מגדל, כך שאילו היה מחושב מחדש לסוף יוני 2019 היחס היה גבוה משמעותית מ-120%, זאת לעומת יחס כושר פירעון עדכני אחרון של 92% בלבד.

 

בצד הבשורות הטובות, מגדל עידכנה כי טיוטת הקלות נוספת שפירסם ברקת לפני שבוע וחצי בנוגע להשפעת סביבת הריבית על ההתחייבויות הביטוחיות ארוכות הטווח של חברות הביטוח (בעיקר ביטוחי חיים וסיעוד), צפויה להקטין את ההתחייבויות של מגדל ב-900 מיליון שקל, כך שברבעון הראשון צפויה השפעה מקזזת מסויימת להפסדים הכבדים שהחברה צפויה לספוג בגלל הירידות בשווקים והירידה בשווי הנכסים המנוהלים.

 

עוד חשפה מגדל כי לא תוכל לגבות דמי ניהול משתנים בביטוחי המנהלים המשתתף ברווחים עד שלא תכסה בור הפסדים של 1.3 מיליארד שקל שנוצר ברבעון הראשון. פוליסות אלו הונפקו בין השנים 2003-1992, ובהן עיקר דמי הניהול של חברת הביטוח הוא נגזרת של התשואה המושגת בתיק החוסך כשחברת הביטוח לוקחת 15% מהתשואה החיובית (לצד דמי ניהול קבועים של 0.6%).

 

בגלל ההפסדים הכבדים שנוצרו בתיק ביטוחי המנהלים בהיקף של 1.3 מיליארד שקל במצטבר, כל עוד לא "יכוסה" הבור הזה דרך מחיקת ההפסדים, מגדל לא תגבה דמי ניהול משתנים.

x