סגור
נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ. ועדת המינויים בראשותו דנה בפניות של השרים למינויי מנכ"ל במשרדם (צילום: חיים צח לעמ)

תואר אקדמי וניסיון: תנאי הסף למינוי מנכ"ל

ועדת המינויים הפועלת בשירות המדינה, בראשות הנציב פרופ' דניאל הרשקוביץ ושני נציגי ציבור, היא זו שדנה בפניות של השרים למינויי מנכ"ל במשרדם. ויש גם חריגים

ועדת המינויים הפועלת בשירות המדינה בראשות הנציב פרופ' דניאל הרשקוביץ ושני נציגי ציבור היא זו שדנה בפניות של השרים למינויי מנכ"ל במשרדם. ישנם כמה תנאי סף לכהונת מנכ"ל שאמורים להוות חיץ בפני המינויים הפוליטיים.
לפי החלטה שהתקבלה בעבר בממשלה, מועמד כשיר להתמנות כמנכ"ל במשרד ממשלתי בהתקיים שני תנאים: האחד, הוא בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל. התנאי השני: הוא בעל ניסיון בתפקידים ניהוליים בכירים בשירות הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ואו פעילות משמעותיים, או שהוא בעל ניסיון בתפקיד בכיר אחר בתחום פעילותו העיקרית של המשרד שבו הוא מיועד לכהן כמנכ"ל או בכל תפקיד רלבנטי אחר.
במקרים חריגים ניתן למנות מועמד אף אם לא מתקיים התנאי להשכלה גבוהה אם הוא בעל ניסיון של 8 שנים לפחות בתחום עיסוקו העיקרי של המשרד. ועדת המינויים קבעה בהחלטה מנומקת כי בנסיבות העניין אין בהיעדר תואר אקדמי כדי לפגום בכשירותו המקצועית לכהן כמנכ"ל בהתחשב בניסיונו המקצועי.
כמו כן במקרים חריגים ניתן למנות מועמד אף אם לא מתקיימות בו אחת מהאפשרויות בתנאי השני וזאת כאשר הוא בעל ניסיון מיוחד וועדת המינויים קבעה בהחלטה מנומקת כי בנסיבות העניין אין בהיעדר אחת מהדרישות הללו כדי לפגוע בכשירותו המקצועית לכהן כמנכ"ל, בין היתר בניסיונו המקצועי ובשיקולים רלבנטיים אחרים.