סגור
Dun's 100

חילוט ערבות

האם ועדת מכרזים רשאית לחלט ערבות של מציע במכרז אף אם לא נגרם לרשות נזק?

בפסק דין עתמ (י-ם) 59474-06-19 בוני מסד הצפון ב.מ.ה. בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום ואח' נדונה סוגייה מעניינת.
מציע שזכה במכרז של רמ"י לחכירת מגרשים לבניית יחידות דיור לא עמד בתנאי המכרז ובהתחייבויותיו ולכן הצעתו בוטלה כדין. לימים, רמ"י פרסמה מכרז נוסף לפרויקט זה ובמסגרתו נבחר זוכה שהצעתו לחכירת המגרשים הייתה משמעותית גבוהה יותר.
וועדת המכרזים הורתה על חילוט הערבות של המציע אשר לא עמד בהתחייבויותיו ואותו מציע עתר לבית משפט כנגד ההחלטה על חילוט הערבות בין היתר כי לא נגרם כל נזק מביטול זכייתו אלא ההיפך רמ"י הרוויחה כתוצאה מכך.
בית המשפט פסק כי ההתנהלות של המציע שהצעתו בוטלה גרמה לעיכובים משמעותיים בהליך המכרז ולהטלת נטל גדול על הרשות בצורך להתחיל בהליך מכרזי נוסף, זאת מעבר לנזקים היקפיים נוספים שסביר שנגרמו, כאשר הפער בשווי המקרקעין הוא רק מרכיב אחד ולא ממצה בחישוב הנזק שנגרם בפועל.
כמו כן, נקבע כי הנזק שנגרם לרשות בפועל הוא שיקול מבין השיקולים שעליה לשקול בבואה להחליט על שיעור חילוט הערבות, אולם אין המדובר בשיקול בלעדי וודאי שאין לקבל טענה כי מצב בו לא נגרם נזק בפועל משמעו בהכרח ביטול החילוט.
1 צפייה בגלריה
אודליה פורר-ויצמן
אודליה פורר-ויצמן
אודליה פורר-ויצמן
(צילום: יח"צ)
לערבות המכרז תכליות שונות. היא נועדה להבטיח את כשירות המציע ורצינות מחויבותו לפרויקט המוצע; לשקף את החוסן הכלכלי ואיתנותו המקצועית של המציע; היא מכוונת גם להרתיע מפני חזרה מהצעה שזכתה על-ידי חילוט הערבות שניתנה להבטחתה; למנוע קלות דעת ומניפולציות מצד המציעים במכרז ולהגן על האינטרס הציבורי בקיום תקין של הליכי המכרז. וועדת המכרזים רשאית היתה, ואף חייבת, לשקול גם שיקולים אלה בבואה לקבוע את היקף החילוט.
וועדת המכרזים הביאה בחשבון בגדר שיקוליה את התנהלות המציע ואת שאלת הנזק, וכן נתנה דעתה לאינטרס הציבורי בקיום תקין של המכרז. במקרה דנן נפסק כי שיקולי הוועדה סבירים ועולים בקנה אחד עם הפסיקה וכי מדובר בהתנהלות רשלנית של ממש מצד אותו מציע כאשר לכך מצטרפים שיקולי הרתעה ושוויון וכן לכך כי במסמכי המכרז נקבעה הערבות כפיצוי מוסכם ולפיכך דחה בית המשפט את העתירה.
יצוין כי הוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון, הערעור הסתיים בהסכמת הצדדים לפיה יעמוד סכום החילוט על 70% מגובה הערבות.
מומלץ בהתאם לאמור לעיל להבהיר במסמכי המכרז את מטרות הערבות, כדי לאפשר חילוטה בכל אחד מהמקרים עליהם עמד בית המשפט בפסק הדין.

מאת אודליה פורר-ויצמן, עו"ד ונוטריון שותפה במשרד דובר - משרד עורכי דין
משרדנו מתמחה בדיני המכרזים, לרבות עריכת מכרזים מורכבים בתחום מכוני טיהור שפכים, מתקני פסולת וכיוב' .
ניתן לפנות אלינו בנושא מכרזים לכתובת הדוא"ל: odelia.furer@md-lawoffice.com