$
נדל"ן

הוראה חדשה: החזר המשכנתא לא יעלה על 50% מההכנסה החודשית

המפקח על הבנקים מחמיר את התנאים לנוטלי משכנתאות במטרה לצנן את שוק הנדל"ן: מסלולי ריבית משתנה יוגבלו לשני שליש מהמשכנתא והבנקים לא יורשו להעניק הלוואה שתקופת הפירעון שלה עולה על 30 שנה. ההנחיות יכנסו לתוקף בתחילת חודש ספטמבר

עינת פז פרנקל ושניר הנדלר 12:1521.08.13
המפקח על הבנקים מוריד פטיש נוסף על מנת לצנן את הביקוש לדירות: מעתה לא יהיה ניתן ליטול משכנתא באם ההחזר החודשי בגינה עולה על 50% מההכנסה החודשית של מבקש ההלוואה.

 

לפי ההנחיות שהעביר היום דודו זקן לבנקים, הלוואות לדיור בהן שיעור ההחזר החודשי הוא בין 40% ל- 50% מההכנסה ישוקללו ב- 100% לצורך חישוב יחס הלימות ההון.

 

ההנחיות החדשות יחולו על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני החל מיום 1.9.2013, והן המשך לצעדים קודמים שננקטו על ידי הפיקוח על הבנקים בשוק האשראי לדיור.

 

דודו זקן. מחמיר את התנאים על נוטלי המשכנתאות דודו זקן. מחמיר את התנאים על נוטלי המשכנתאות צילום: מיקי אלון
 
עוד הורה היום המפקח על הבנקים, כי לא יינתנו משכנתאות בהן רכיב הריבית המשתנה גדול משני שליש (66.7%). המגבלה תחול על הלוואות בריבית משתנה לכל טווחי הזמן, והיא מתווספת להגבלה הקיימת המגבילה לשליש את חלק ההלוואה לדיור שניתן בריבית משתנה לתקופה קצרה מ-5 שנים.

 

נוסף לכך, תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור לתקופה לפירעון סופי העולה על 30 שנה.

 

"מטרת ההנחיות היא להפחית את הסיכון, ובפרט את סיכון הריבית, של הציבור שנוטל משכנתאות בתנאים שעלולים לסכן את יכולתו העתידית לפרוע את המשכנתה וכפועל יוצא את הסיכון הגלום בהלוואות אלו למערכת הבנקאית", מסר בנק ישראל.

 

המטרה: הקטנת הסיכונים על הלווים והמערכת הבנקאית

 

המפקח על הבנקים פרסם את טיוטת ההנחיות לנוכח המשך המגמות בשוק הדיור, ובעיקר, חלקן הגבוה של ההלוואות לדיור בתיק האשראי הבנקאי וגידולו בשנים האחרונות, המשך העלייה המהירה בהיקף המשכנתאות החדשות והמאפיינים שלהן: חלק ניכר מהמשכנתאות (17%) ניתן בשיעורי החזר גבוהים מההכנסה (מעל 40%), חלק ניכר מהמשכנתאות ניתן בריבית משתנה, לרבות בתקופה של 5 שנים ומעלה (72%), וחלק מהמשכנתאות ניתן לתקופות של שלושים שנים ומעלה.

 

"מאפיינים אלה טומנים בחובם סיכון עתידי ללווים, אשר קיים חשש שנטלו על עצמם התחייבות גבוהה ואשר בתנאים מסוימים עלולים שלא לעמוד בהחזרי המשכנתה, זאת על רקע הגידול ביחס שבין יתרת ההלוואות לדיור להכנסה הפנויה", מתריעים בפיקוח על הבנקים. "מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה בעתיד ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתה וכן בסיכון הכרוך בשינויים בסביבה הכלכלית, כגון הרעה בתנאי שוק העבודה. התממשות של שני הסיכונים יחד בעת ובעונה אחת, אף תעצים את ההשפעה על יכולת ההחזר של הלווים ותגדיל את הסיכון שהם ייקלעו לקשיים בהחזר המשכנתה".

 

עוד חוששים בבנק ישראל, כי על רקע העליות המתמשכות במחירי הדיור, מאפייני המשכנתאות וסביבת הריבית הנמוכה, קיים "גידול בסיכון למערכת הבנקאית. ההנחיות המוצעות מכוונות להקטנת הסיכונים עבור נוטלי המשכנתאות ולמערכת הבנקאית בכללותה".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x