שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
דמי ניהול - הכתבות

נלחמים על דמי הניהול: פוליסות בג'יבריש

רזרבה צילמרית? ריבית תחשיבית? לא פלא שאף אחד לא רוצה להתעסק עם הפנסיה שלו כשאלו המונחים שמופיעים בפוליסה. הבעיה היא שכולנו חותמים עליה בכל מקרה, בלי להבין. "כלכליסט" מפרש חמישה סעיפים בלתי אפשריים, ששווים הרבה כסף

הדס שפר 07:0511.01.12

אחת הסיבות לכך שמרביתנו מעדיפים לעשות הכל חוץ מלהתמודד עם החיסכון הפנסיוני, נובעת אולי מפוליסת הביטוח עצמה. עיון בכמה פוליסות ותקנונים הקיימים בשוק חושף מסמכים מסורבלים, המנוסחים בשפה משפטית בלתי אפשרית שמצריכה לפחות עורך דין צמוד כדי לפרשה. במילים אחרות, אנחנו חותמים על אחד החוזים החשובים בחיינו מבלי להבינו. היועץ הפנסיוני העצמאי אבי אייכלר מפרש כמה סעיפים אופייניים מסובכים.

 

בשביל ביטוח מנהלים צריך תואר במתמטיקה

 

סעיף 4ב(3) לפוליסת ביטוח מנהלים, הפניקס: "במסגרת עריכת החשבון החודשי, ייקבע על ידי החברה שיעור התשואה החודשית של ההשקעות (להלן: 'התשואה החודשית בתיק ההשקעות' שתסומן Rm בחודש ה־m). נגדיר: A = השווי המשוערך של ההשקעות בסוף החודש השוטף. B = סכומי פדיון וסכומי גמלה ששולמו במשך החודש, והרזרבה הצילמרית שהשתחררה בגין מקרי מוות ששולמו במשך החודש. C = השווי המשוערך של ההשקעות בסוף החודש. D = סכומים שהושקעו בתיק ההשקעות במשך החודש. E = דמי ניהול, החלק ה־12 של 0.6% מ־A. ההשקעות כוללות הלוואות שניתנו במסגרת ערך פדיון הפוליסות, פרמיות בפיגור ומזומנים השייכים לתיק. Rm = (A+B־C־D־E)/(C+D־B/2)".

 

הפירוש: הסעיף הזה מחשב את התשואה החודשית של החוסך בחודש מסוים. במסגרת החישוב נכללות ההפקדות לפנסיה, וגם משיכות ורווחים בשוק ההון, אם היו כאלה. מהסכום הזה מורידים בכל חודש דמי ניהול שנתיים בשיעור של 0.6%. נוסחה זו, בשינוי קל, קיימת כמעט בכל הפוליסות של החברות השונות שנמכרות כיום.

 

תשואה של 3.5%–4.5%? שלמו עוד דמי ניהול

 

סעיפים 1–3 לביטוח מנהלים מגדלור, מגדל: "(1) היתה התשואה החודשית לגמלה קטנה או שווה לריבית של 0.2871% מעל השיעור החודשי של עליית המדד (להלן: הריבית החודשית התחשיבית), היא תיוחס במלואה לפוליסה.

 

(2) היתה התשואה החודשית לגמלה גדולה מהריבית החודשית התחשיבית, היא תיוחס לפוליסה ולחברה כדלקמן: (א) ההפרש החיובי, אם קיים, בין התשואה החודשית לגמלה לבין הריבית החודשית התחשיבית, ובלבד שההפרש האמור לא יעלה על %(1/12) מעל השיעור החודשי של עליית המדד (להלן: שיעור דמי ניהול חודשיים לגמלה), ייוחס במלואו לחברה. (ב) ההפרש החיובי, אם קיים, בין התשואה החודשית לגמלה לבין ריבית חודשית של 0.3675% מעל השיעור החודשי של עליית המדד, ייוחס לפוליסה.

 

(3) אם בשנה פלונית גבתה החברה דמי ניהול לגמלה של פחות מ־1% לשנה, היא תהיה זכאית לגבות דמי ניהול נוספים בשנים הבאות באופן ששיעור דמי הניהול המצטברים שתגבה לא יעלה על המכפלה של 1% במספר השנים שחלפו מהתחלת התשלומים החודשיים או תשלומי הגמלה. בכל מקרה, שיעור דמי הניהול הנוספים שתגבה החברה בשנה פלונית לא יעלה על ההפרש החיובי שבין התשואה השנתית לגמלה לבין ריבית של 4.5% מעל השיעור השנתי של עליית המדד. גבתה החברה דמי ניהול נוספים בשנה פלונית כאמור, יחושב ההפרש האמור בס"ק (2)(ב) לעיל לאחר ניכוי דמי הניהול הנוספים שנגבו באותה שנה".

 

הפירוש: אם התשואה השנתית על כספי החיסכון מסתכמת ב־3.5% (ריאלי) בזמן קבלת הפנסיה, הפנסיונר יקבל את כולה. אבל, אם התשואה תהיה 4.5% בחישוב שנתי, חברת הביטוח תיקח את האחוז הנוסף כדמי ניהול. מעל 4.5%, העודף יעבור ללקוח. במילים אחרות, החברה תהיה זכאית לדמי ניהול בשיעור של 1% (על החיסכון), אבל תקבל את דמי הניהול הללו בתנאי שהתשואה תהיה גבוהה מ־3.5% לפחות.

 

חולקים את הרווחים עם חברת הביטוח

 

סעיף 4 לפוליסת ביטוח מנהלים "יותר רווח", מגדל: "התשואה החודשית בתיק ההשקעות תיוחס לפוליסה, אולם אם היא תהיה גבוהה מהשיעור החודשי של עליית המדד, תהיה החברה זכאית ל־15% מההפרש שבין התשואה החודשית בתיק ההשקעות לבין השיעור החודשי של עליית המדד (להלן 'התוספת'). התוספת תהיה שייכת לחברה".

 

הפירוש: הסעיף מתייחס לדמי הניהול המשתנים בפוליסות מסוג זה. אם התשואה החודשית על כספי החיסכון תעלה מעבר לשיעור עליית המדד, החברה תיקח לכיסה 15% מהרווח והחוסך יקבל רק את 85% הנותרים. כלומר, אם התשואה גבוהה מהמדד החודשי, המבוטח צריך לחלוק את הרווחים עם חברת הביטוח.

 

מרוויחים יותר? זה לא יעזור באובדן כושר

 

סעיף 3 לפוליסת אובדן כושר עבודה "שווה פלוס", מגדל: "במקרה שסכום הפיצוי החודשי יגדל ריאלית, תהיה לחברה הזכות להגביל עלייה זו אם בחודש כלשהו יעלה הפיצוי החודשי בשיעור העולה על 10% מממוצע הפיצויים למדד ב־12 החודשים האחרונים שקדמו לחודש האמור, או מיום שהומצאו לחברה מסמכים רפואיים שעל פיהם הסכימה לבטחו, המאוחר מביניהם. המבוטח יכול להסיר הגבלה זו בכל פעם שתופעל, אם ימציא מסמכים רפואיים שעל פיהם תסכים החברה להגדיל את הפיצוי".

 

הפירוש: נניח שעובד משתכר 10,000 שקל ברוטו בחודש והוא רוכש ביטוח לאובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ממשכורתו. אם משכורתו תעלה לאחר מכן ל־12 אלף שקל בחודש, חברת הביטוח לא תהיה חייבת לשלם לו פיצויים מוגדלים במקרה של תאונה, שכן העלייה בשכר היא יותר מ־10% מהמשכורת שבה קנה את הביטוח.

 

איך קובעים שכר למובטל

 

סעיף הכנסה קובעת לנכות ולשארים, קרן הפנסיה מבטחים: "הסכום הגבוה מבין אלה: 1. ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת בגין שלושת החודשים שקדמו לחודש ההתייחסות, אך לא יותר מהסכום כאמור בפסקה (2), כשהוא מוגדל ב־5%. 2. ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת בגין 12 החודשים שקדמו לחודש ההתייחסות. לא תובא בחשבון כל עלייה בהכנסה המבוטחת החודשית לאחר מועד האירוע המזכה. היה ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת בגין 12 החודשים שקדמו לחודש ההתייחסות נמוך מממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת בגין תקופת 12 החודשים שמהחודש ה־24 לפני חודש ההתייחסות, ייערך החישוב בהתבסס על תקופת הבדיקה, ויראו כחודש ההתייחסות את החודש ה־12 שלפני החודש שלגביו נערך חישוב ההכנסה הקובעת, ובלבד שלא יהיה בשינוי חודש ההתייחסות כדי להפחית את ההכנסה הקובעת".

 

הפירוש: סעיף זה הוא דווקא לטובת החוסכים והוא קובע את אופן חישוב הפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות. כיוון שהשכר הוא דבר שעשוי להשתנות לאורך זמן, חישוב הפיצוי נעשה על בסיס ממוצע השכר בשנה האחרונה. אם החוסך היה מובטל בתקופה זו, החישוב ייעשה על בסיס השנתיים האחרונות, כדי שהחוסך לא ייפגע. הסכום הגבוה הוא הקובע.

 

כך תוכלו גם אתם לחסוך - לחצו כאן

בטל שלח
    לכל התגובות
    x