סגור

דה זרארסיי קיבלה 19 הלוואות בהיקף כולל של 156 מיליון דולר

חברת הנדל"ן האמריקאית יוצאת למחזור חוב - האשראי החדש ישמש מימון מחדש של הלוואות ויניב עודף תזרימי של 25 מיליון דולר

חברת הנדל"ן האמריקאית דה זראסאי השלימה הסכם לקבלת 19 הלוואות נפרדות בהיקף כולל של 156 מיליון דולר. ההלוואת ישמשו למימון מחדש של הלוואות בכירות קיימות בנכסים הרלוונטיים של החברה.
מועד פירעונן הסופי של ההלוואות החדשות יחול בתום 10 שנים ממועד העמדתן והן יחליפו הלוואות קיימות שמועד פירעונן אמור היה לחול בשנים 2024-2023.
בחמש השנים הראשונות ההלוואות החדשות יישאו ריבית שנתית בשיעור קבוע של 3%, חלף הריבית בהלוואות הנפרעות שנשאו ריבית שנתית בשיעור של 3.75%. העמדת ההלוואות החדשות תייצר לדה זראסאי עודף תזרימי של כ-25 מיליון דולר לאחר עלויות עסקה ועמלת פירעון מוקדמת מופחתת בגין ההלוואות שמומנו מחדש.
הבטוחות כנגד ההלוואות החדשות כוללות שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויות התאגידים הלווים בנכסים הרלוונטיים של דה זראסאיי. הסכם ההלוואה כולל מנגנון המאפשר לחברה לבצע בנכסים המרה לקונדו ומכירה של יחידות קונדו נפרדות כנגד פירעון חלקי של ההלוואה הרלוונטית (בתרחיש כזה, יחול פירעון מוקדם יחסי של החוב, לצד עמלת פירעון מוקדם של 1%.
ההלוואות החדשות התקבלו מהתאגיד הבנקאי New York Community Bank (NYCB). נכון ל-31 בדצמבר 2020 לנכסים של דה זראסאיי נרשמו 92 הלוואות בכירות שונות שהוענקו לחברה על ידי NYCB. החוב של החברה כלפי המלווה הסתכמו ב-671 מיליון דולר והיוו 86% מסך ההתחייבויות של דה זראסאי בגין חוב בכיר. הריבית הממוצעת שהחברה שילמו בגין אותן הלוואות עמדה על 3.67%.
1 צפייה בגלריה
ג'ואל ויינר בעל השליטה ב דה זראסא
ג'ואל ויינר בעל השליטה ב דה זראסא
ג'ואל וויינר בעל השליטה בדה זראסאי
(צילום: ישראל הדרי)