$
בארץ

סוף לסאגה? תוכנית הסיוע לאל על מגיעה לממשלה

האוצר מבקש לרכוש מניות אל על ב-110 מיליון דולר, ובנוסף להעמיד ערבות מדינה להלוואה בסך 250 מיליון דולר שתיקח החברה מהבנקים; המדינה תמכור או תעביר את המניות בתוך שנתיים

נווית זומר 11:3304.09.20

סוף לסאגת אל על? הממשלה תתבקש בישיבתה הקרובה לאשר רשמית את הסיוע לחברה, בסך 400 מיליון דולר.

 

בטיוטת הצעת מחליטים מבקש האוצר אישור לרכוש מניות אל על ב-110 מיליון דולר בהנפקה לציבור שתבצע החברה, ובנוסף להעמיד לה ערבות מדינה להלוואה בסך 250 מיליון דולר שתיקח מהבנקים.

 

בהצעה נכתב: "כמות ניירות הערך שיירכשו על ידי המדינה בהנפקה לציבור תיקבע בהתאם לתוצאות ההנפקה האמורה, בהיקף שלא יעלה על הסכום האמור. המדינה תמכור או תעביר את ניירות הערך שהוקצו לה בתוך 24 חודשים ממועד ההקצאה. לצורך כך, יש להטיל על החשב הכללי למנות ועדת מכרזים מיוחדת בהתאם לסמכותו, לצורך מכירת ניירות הערך האמורים.

 

 

אל על אל על צילום: רויטרס

 

"עד למכירתם של ניירות הערך של אל על, המדינה לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה שיוקנו לה בגין ניירות הערך שיוקצו לה. המדינה תמשיך להיות בעלת כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות שיוקצו לה. יובהר כי מגבלת הצבעה זו תחול רק על המדינה וכל מניה שתועבר מהמדינה לצד שלישי כלשהו תהיה זכאית למלוא זכויות ההצבעה".

 

האוצר צירף לטיוטת הצעת המחליטים הסבר, שלפיו "למן תחילת משבר הקורונה בחודש מרץ עומדת הירידה בפעילות התעופה הבינ"ל המצטברת בנתב"ג על כ-94%. בחודשיים האחרונים מזוהה מגמת התאוששות הדרגתית בהיקף תנועת הנוסעים באירופה, המגיעה לכ-25%-30% מתנועת הנוסעים אשתקד, בעוד שבישראל קצב ההתאוששות איטי בהרבה ועומד על כ-10% מהתנועה שהיתה ב-2019.

 

"הדבר מקשה על חברות התעופה הישראליות לצבור תזרים מזומנים שיחזק את מצבן הכלכלי ויקל עליהן להתמודד עם המשבר. בשנים הקרובות צפויה אי ודאות רבה באשר לביקוש לטיסות. המתווה צפוי לשפר את מצבה הכלכלי של החברה ובכלל זאת להקטין את המינוף הפיננסי של החברה, וכן להגדיל ב-400 מיליון דולר את קופת המזומנים של החברה שתאפשר לחברה לשרת את התחייבויותיה".

x