$
בארץ

פרסום ראשון

משרדי הממשלה גיבשו רפורמה לרשות המים - תוכפף לשר אלקין

לפי הרפורמה עצמאות התעריפים תשאר, אולם מדיניות ומשק חירום יוכפפו לשר המים זאב אלקין, לרבות "תכנית אב ארוכת טווח למשק המים" כמו גם "תכנית פיתוח רב שנתית", שתבוצע בהסכמת שר האוצר; התאחדות האיכרים מזהירה כי המהלך עלול לפגוע במשק המים, בחקלאים ובצרכנים

ליאור גוטמן 14:3713.07.20

משרדי האוצר והמים גיבשו בשעות האחרונות את הנוסח הראשוני לביצוע רפורמה ברשות המים. הרשות היא הרגולטור של תחום המים ובמשרדי הממשלה שואפים להחיל עבורה מודל עבודה חדש.

 

 

עיון בנוסח, שהגיע לידי כלכליסט, קובע שמי שיקבע את מדיניות משק המים יהיה שר המים זאב אלקין, לרבות "תכנית אב ארוכת טווח למשק המים", כמו גם "תכנית פיתוח רב שנתית", שתבוצע בהסכמת שר האוצר. מי שיהיה אחראי על היישום הוא המנכ"ל הנכנס של המשרד חזי ליפשיץ.

זאב אלקין זאב אלקין צילום: עמית שעל

 

 

עוד נקבע שסמכויות משק המים במקרי חירום יועברו לשר, כך שתרחיש תקיפת הסייבר שאירע באפריל בו לשר לא הייתה סמכות מלאה על כלל התהליכים וההגנות שנדרשו. עוד יקבע השר את פעילות משק המים בחירום ובמצבים מיוחדים; קביעת יעד התפלה רב שנתי ואספקת מים לרש"פ ולמדינות שכנות.

 

בהמשך הנוסח טוענים משרדי הממשלה ש"בגיבוש עקרונות המדיניות יתייעץ השר עם רשות המים כגורם המקצועי בתחום משק המים, לרבות בעניין עלויות הנובעות מיישום המדיניות; עמדת הרשות תפורסם באתר האינטרנט שלה, לאחר שעקרונות המדיניות המפורטים בסעיף א' פורסמו באתר האינטרנט של משרד משאבי המים".

 

וכן כי "במקרים בהם התקבלה החלטה במועצת רשות המים, באופן שאינו תואם את מדיניותו או את מדיניות הממשלה, רשאי הוא להורות לרשות המים תוך 30 יום על קיום דיון נוסף במועצת רשות המים בנדון, ולהצביע בפניה על ההיבטים בהם חרגה מהמדיניות", תוך השהיית ההחלטה.

 

לעניין תעריפי המים משרדי הממשלה השאירו את האוטונומיות של רשות המים, וקבעו שהוראות המבנה הארגוני החדש ואחריות השר "זה לא יחולו על החלטות מועצת הרשות בענייני תעריפים, שלגביהן יישמר שיקול דעתה המקצועי הבלעדי", כאשר בדומה למשק החשמל "ביישום עקרון העלות לצורך קביעת תעריפים, תכיר רשות המים בעלויות הנובעות מעקרונות המדיניות שקבע השר".

 

כדי לחזק את מעמד הציבור מוצע להוסיף נציג שכזה לתקופה של כשלוש שנים למועצת רשות המים, שתפקידה יהיה "ניהול משק המים והביוב בהתאם לסמכויותיה לפי דין ובהתאם למדיניות השר ולמדיניות הממשלה". לגבי תוכניות הפיתוח במשק נקבע שהם "יוגשו על ידי מועצת רשות המים לאישור השר ולאישור שר האוצר, וזאת לאחר שיעברו בחינה הנדסית וכלכלית על ידי רשות המים ויאושרו על ידי מועצת רשות המים. השרים רשאים לאשר את התכניות בשלמותן, חלקים מהן או לא לאשרן כלל", לשון נוסח הצעת החוק.

 

במכתב בהול ששלחה התאחדות האיכרים ליועמ"ש במטרה שיעצור את המהלך של אלקין, טענה ההתאחדות כי השינוי כולל "את ביטול מעמדה הרגולטורי של רשות המים כרשות המוסמכת לנהל ולאסדר את משק המים, ובכלל זה לקבוע את תוכניות הפיתוח של מפיקי המים, ואת תעריפי המים". לדבריהם, כאשר הרשות תהפוך ל"גורם מייעץ גרידא, סמכויות ההחלטה צפויות לעבור לידי הדרג הפוליטי, על כל ההשלכות הקשות שעלולות לנבוע מכך, ואשר בגינן הוקמה מלכתחילה רשות המים כרשות מאסדרת ממשלתית-מקצועית".

x