$
בארץ

מקורות: הרווח הנקי עלה ברבעון הראשון ל-83 מיליון שקל

זאת, לעומת 73 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי נובע מרוווחים אקטואריים עקב עליית שיעור ריבית ההיוון. ההכנסות עלו בכ-19% ל-914 מיליון שקל

ליאור גוטמן 16:3130.05.20

חברת מקורות סיימה את הרבעון הראשון של 2020 ברווח נקי של כ-83 מיליון שקל, לעומת כ-73 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019.

 

 

 

החברה סיימה למעשה את הרבעון הראשון ברווח של כ-52 מיליון שקל, ירידה של 50% ביחס לרווח נקי של כ-104 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת מקורות מדווחת כי "בתקופת הדוח רשמה החברה רווח כולל אחר בסך של כ-31 מיליון שקל בהשוואה להפסד כולל אחר בסך של כ-31 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הכולל בתקופת הדוח, נובע בעיקר מכך שבתקופה זו רשמה החברה רוווחים אקטואריים עקב עליית שיעור ריבית ההיוון, בעוד שבתקופה המקבילה רשמה החברה הפסדים אקטואריים בשל ירידת שיעור ההיוון".

 

הנתון הזה לבדו הוביל כאמור את החברה לרשום עלייה ברווח הנקי, גם בהשוואה לרווח שהושג בתחילת 2019.

 

ההכנסות הסתכמו בכ-914 מיליון שקל, עלייה של כ-19.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ברבעון נרשם זינוק של כ-13% באספקת מים לגופים פרטיים, פעילות שהניבה לבדה לחברה הכנסות של כ-699 מיליון שקל. "העלייה בהכנסות ממכירת מים נבעה בעיקר מעליית תעריפים בשיעור של כ-10% וכן עלייה של כ-4.1% בכמויות המים", נאמר בדוחות. בתחום משקי הבית נרשמה עלייה של כ-11% בצריכה, שהתקזזה כמעט במלואה באחוזי הצריכה בתחום החקלאות.

 

מתקן ההתפלה של מקורות באשדוד מתקן ההתפלה של מקורות באשדוד צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

 

 

עלות המכירות והעבודות ירדה בכ-4%, והסתכמה בכ-948 מיליון שקל, מה שהוביל את החברה לרשום הפסד גולמי של כ-34 מיליון שקל. עוד רשמה החברה הכפלת הוצאות ההנהלה והכלליות לסך של כ-22 מיליון שקל, מה שהוביל אותה לרישום הפסד תפעולי של כ-59 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד תפעולי של כ-239 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הוצאות המימון של החברה הסתכמו בכ-16 מיליון שקל, זאת לעומת 2 מיליון שקל בלבד בשנה שעברה. בחברה מייחסים את הגידול בהוצאות המימון לשינוי המדד שמשפיע לרעה על הוצאות החברה.

 

אלי כהן, מנכ"ל מקורות אלי כהן, מנכ"ל מקורות צילום: אוראל כהן

 

 

הקורונה לא השפיעה

 

לגבי נגיף הקורונה החברה מציינת כי "נכון למועד זה, לאירוע התפשטות נגיף הקורונה אין השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה, וכן לא חלו עיכובים מהותיים בפעילות הפיתוח עקב המגבלות הקשורות להתפשטות נגיף הקורונה. בתקופה זו ההשפעה על ביקוש המים היתה זניחה ולא חלה הרעה מהותית בגבייה מלקוחות . כמו כן, לא חלו עיכובים מהותיים בפעילות הפיתוח".

 

לגבי חברות הבת ופעילות החברה בחו"ל, החברה מציינת שמתקן ההתפלה הבעייתי באשדוד מספק מים בצורה מלאה, אולם "נכון למועד הדוח, למתקן ההתפלה רישיון עסק זמני בתוקף עד ליום 30 ביוני 2020. למתקן ההתפלה אין תעודת גמר וטופס 4 תקף, אשדוד התפלה ואשדוד תפעול פועלות להסדרת ההיתרים הנדרשים".

 

בנוגע למיזמים בקפריסיון (לרנקה ולימסול), מקורות עדיין מתייחסת לפעילות בלרנקה כבעייתית, ונכון לתקופת הדוח "נכלל גילוי בדבר קיום ספקות משמעותיים להמשך פעילות המיזם כ'עסק חי', הואיל ולמיזם נצבר הפסד בסך כ-164 אלפי יורו, ובהתחשב בכך שלמיזם גירעון בהון בסך כ-12 מיליון מיליון וכן גירעון בהון החוזר בסך של כ - 30 מיליון יורו". לגבי מתקן התפלה בלימסול, מקורות מציינת שהיא קיבלה הנחיה להמשיך לפעול במצב Stand by Mode, ובתפוקה של 50% בלבד, וזאת עד שתתקבל הודעה חדשה.

 

מנכ"ל החברה, אלי כהן, מציין כי "החברה פועלת ללא לאות לביסוסה מעמדה כמובילה טכנולוגית במשק המים הישראלי ובתעשיית המים העולמית. בתחום זה מבוצעות השקעות רבות שישנו את פני החברה מבחינה טכנולוגית כאשר השיפורים בתחום זה יאפשרו להפעיל מתקני אספקת מים רבים יותר לרווחתם של תושבי המדינה". 

x