$
בארץ

פצצה של 144 מיליארד שקל: בנק ישראל שם את האשראי הצרכני על הכוונת

בפיקוח על הבנקים מודאגים מקצב צמיחת האשראי הצרכני שלא לדיור שמעניקים הבנקים. החל מהדו"חות הקרובים יחויבו לדווח בפירוט רב על חשיפה להלוואות: לפי פילוח גיאוגרפי, לפי הכנסה של משק בית ועוד. בהמשך צפויות מגבלות על מתן אשראי מסוכן

רעות שפיגלמן 15:3307.02.17

חבילת השינויים שפרסמה בתחילת השבוע המפקחת על הבנקים חדוה בר, שנוגעת לאופן הגשת הדו"חות הכספיים של הבנקים, טומנת בחובה כלי רב עוצמה עבור בנק ישראל. השינויים הנוגעים להרחבת הפירוט בנוגע לאשראי הצרכני - כזה שניתן למשקי הבית שלא למטרות דיור ושהולך ותופח בשנים האחרונות - עשוי להוביל לראשונה להטלת הגבלות על האשראי הצרכני, בדומה להגבלות שהוטלו על נטילת משכנתאות.

 

 

ההנחיות החדשות בנוגע לאופן הצגת נתוני האשראי למשקי הבית בדו"חות הן הדרמטיות ביותר בכל הדרישות שפרסמה בר. עד כה דרישות הגילוי בדו"חות ביחס להיקף החוב הצרכני, עומקו ומידת פיגורו היו מצומצמות, ואילו כעת יידרשו הבנקים לכלול בדו"חות דיון מורחב לגבי התפתחות הסיכונים שבתיקי האשראי הללו. במסגרת זו יידרשו הבנקים לספק גם מידע לגבי הפעולות שהם מבצעים כדי להתמודד עם הסיכונים.

 

מעבר לדיון יידרשו הבנקים לספק ניתוח של יתרת האשראי - כמה אשראי הועמד בשנה האחרונה, איזה חלק שלו נפרע ואיזה נמצא בפיגור, וכן התייחסות להלוואות חריגות בהיקפן. עוד יחויבו הבנקים לנתח את מאפייני הלווים לפי רמות הכנסה או היעדרה, מספר חשבונות בנק והיקף הנכסים הפיננסיים שברשותם. חלק מהבנקים עדיין מחזיקים בחברות כרטיסי האשראי, ועל כן יחויבו לכלול גם התייחסות ליתרת החייבים בכרטיסים החוץ בנקאיים.

 

העובדה שהיקף האשראי הצרכני צומח בשנים האחרונות בקצב גבוה מבעבר ידועה, ואחד הדלקים המרכזיים לתופעה היא סביבת הריבית האפסית במשק. המידע הנוסף שדורשת בר מהבנקים יאפשר לאנשי בנק ישראל לגזור לראשונה תמונה כוללת ועמוקה שתוכל לסייע להם לאתר סיכונים פוטנציאליים ובהמשך גם להטיל על הבנקים מגבלות שונות כדי למנוע מתן הלוואות ללווים מסוכנים מדי. כך למשל, בנק ישראל יוכל להגביל מתן אשראי צרכני ללווים בעלי כושר החזר נמוך או ללווים ממונפים יתר על המידה. בבנק ישראל כבר החלו לאסוף נתונים על הלוואות לרכישת רכב, והדרישות לגבי האשראי הצרכני מסתמנות כהרחבה של החלטה זו.

 

ההגבלות שהטיל בנק ישראל על נוטלי המשכנתאות, כמו גם המשך העלייה במחירי הדיור שהעלתה את סכום המשכנתא הממוצעת, הביאו בסופו של דבר לייקור ריביות המשכנתאות אף שריבית בנק ישראל נותרה אפסית. לאור זאת בהחלט ייתכן שגם הנתונים החדשים שייכללו בדו"חות, אם אכן יובילו את בנק ישראל להטלת הגבלות על האשראי הצרכני, יובילו בסופו של דבר להתייקרות ההלוואות גם ללא שינוי בריבית במשק.

 

מעקב צמוד אחר האשראי שמעמידים הבנקים לבינוי ולנדל"ן

 

שינוי מהותי נוסף שדורשת בר הוא הגברת הפירוט בתחום האשראי לנדל"ן ולבינוי. חשיבות הפירוט בתחום זה ברורה, שכן מדובר באחד המשברים העמוקים והכואבים במשק הישראלי, ואף שבחודשים האחרונים נרשמה האטה מסוימת בעליית המחירים, הרי שהמגמה היא עדיין כלפי מעלה.

 

המפקחת דורשת מהבנקים להרחיב את הפירוט בדו"ח הדירקטוריון וההנהלה על שלבי הבנייה בפרויקטים שלטובתם העמיד הבנק אשראי, על אינדיקטורים לאיכות האשראי כמו למשל היחס בין היקף ההלוואה לשווי הנכס וכן לספק מידע כמותי על אופי פעילות הנדל"ן על סוגיה השונים: מגורים, מסחרי וכדומה.

 

ישנם בנקים שעבורם פעילות האשראי היא מהותית, והם קרובים או אפילו עברו את המגבלה הענפית המותרת, שעומדת על 20%. נראה שבשלב זה חושבים בפיקוח שהחשיפה של המערכת הבנקאית לאשראי מסוג זה מתקרבת לגבול העליון, ועל כן מבקשים עוד פירוט, כדי להיות מסוגלים להפיק תובנות מושכלות ולנקוט צעדים נוספים להגבלת היקף האשראי במקרה הצורך.

 

 

 

מועד פרסום הדו"חות יידחה לסוף חודש מרץ

 

הנושא המהותי השלישי ששינתה בר הוא מועד פרסום הדו"חות הכספיים של הבנקים. אלו יפורסמו השנה בחודש מרץ, שלושה חודשים מתאריך המאזן, כפי שנדרש מחברות ציבוריות שאינן בנקים, ולא עד סוף פברואר כפי שהיה עד כה. בר מנמקת את השינוי בצורך לתת לבנקים מספיק זמן להיערך לביצוע שינויים בדו"חות הכספיים שמטרתם לשפר את השימושיות שלהם. דחיית הפרסום נועדה לאפשר למערכת הבנקאית להתמודד באופן טוב יותר עם דרישות המפקחת להסברים נוספים ועם הצורך לבצע שינויים בהתרעה קצרה יחסית.

 

המפקח על הבנקים הקודם דודו זקן הודיע ב־2013 על הקדמת המועד האחרון לפרסום הדו"חות הכספיים לעד חודשיים מתאריך המאזן, כלומר עד סוף פברואר. הצעד הזה של זקן הגיע אז על רקע צעדים דומים שנקטו מדינות שונות בארה"ב.

 

רואי החשבון המבצעים את הביקורת על הדו"חות העריכו כבר אז שהצעד יביא לעומסים כבדים על המערכת וייצור לחץ גם אצל חברות שונות שהבנקים מחזיקים בהן, כי חברות אלו נדרשות לפרסם דו"חות לפני הבנקים.

 

לגבי שינוי זה ציינה בר גם כי בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במורכבות עסקי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, במורכבות הסביבה הכלכלית ובדרישות הרגולציה, הבקרה, הדיווח הכספי והגילוי. לצד זאת חלה גם עלייה במורכבות תהליכי הפקת המידע, ועל כן החליטה המפקחת, לאחר התייעצות עם ועדת הקשר של לשת רואי החשבון ועם ועדות נוספות, על דחיית מועד הפרסום ויישור קו עם ההנחיות לשאר החברות הציבוריות.

 

המפקחת על הבנקים, חדוה בר המפקחת על הבנקים, חדוה בר צילום: עמית שאבי

דו"חות נגישים וקריאים יותר, ופחות מקום ליו"רים

 

בר מתייחסת בדרישותיה גם לצורת הדו"חות, לאסתטיקה שלהם ולעיצובם הגרפי, במטרה להפוך את קבצי הדפים עבי הכרס לידידותיים יותר למשתמש — סעיף שלא קיבל התייחסות או הנחיות ברורות עד כה. כך למשל, מעתה יידרשו הבנקים להשתמש בגופן מקובל לשפה העברית, למשל Arial, להקפיד על גודל 10 ועל מרווח של שתי נקודות בין השורות. לכל אלו קוראת המפקחת "שילוב קל יותר של עזרים חזותיים".

 

ובאשר לתוכן עצמו, מעבר לפירוט הנוסף שדרשה בנושאים ספציפיים, מבקשת המפקחת לצמצם בטקסט שאינו בהכרח רלבנטי לדו"ח במועד שפורסם. לדוגמה, מעתה אין לפרט יתר על המידה על הוראות שונות של הפיקוח על הבנקים המושתות על התאגיד הבנקאי, אלא אם הפירוט בנושא משפיע עליו מהותית. בנוסף, יש לצמצם פירוט על פעילות חברות־בנות בקבוצת הבנק, אלא אם הדבר מהותי לפעילות הקבוצה בכללותה.

 

צמצום נוסף מבקשת בר בדברי יו"ר הבנק שמופיעים בפתיחת הדו"ח השנתי. הבנקים מקדישים בדרך כלל בכל דו"ח שנתי כמה וכמה עמודים לדברי היו"ר, לרוב כדי להתפאר בהישגים של השנה החולפת. עוד מרבים היו"רים להרחיב בעמודים אלו על פעילות הבנק בסקטורים השונים, על השפעת המצב המאקרו־כלכלי העולמי על הבנק, על ההתרחשויות האחרונות בשווקים עיקריים ברחבי העולם, על התוכנית האסטרטגית של הבנק ועוד. כעת דורשת המפקחת שדברי היו"ר יתמקדו רק בנושאים הנוגעים ישירות לתחומים המכוסים בדו"ח ולפעילות הבנק.

 

המפקחת על הבנקים מצפה שצעדים אלו יובילו מצד אחד לפירוט רב יותר במקומות שבהם הוא דרוש, לצד תמצות וקיצור במקומות שאלה דרושים. הציפייה היא שלאחר השינויים יהפכו הדו"חות הכספיים של הבנקים קריאים ונגישים יותר, כך שמי מאנשי המקצוע שעליהם מוטל לקרוא את הדו"חות או שהם רלבנטיים לעבודתם לא יידרשו למשאבים נרחבים במונחי זמן ומאמץ כדי לצלוח אותם.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x