$
נדל"ן

בנק ישראל נגד בועת הנדל"ן: מוריד את רמת המינוף למשכנתאות

המפקח על הבנקים פירסם טיוטה בנושא ניהול הסיכונים באשראי לדיור, תוך דרישה מהבנקים להפרשה נוספת בגין הלוואות לדיור שניתנו ביחס מימון גבוה

תומר זלצר 16:3024.05.10

המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, פירסם היום (ב') טיוטת הנחיות להתייעצות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור, תוך דרישה להפרשה נוספת בגין הלוואות לדיור שניתנו ביחס מימון גבוה.

 

ההנחיות נקבעו על רקע תהליכים מאקרו כלכליים וענפיים שגורמים לעליית מחירים בשוק הדיור
באזורים רבים בארץ מעבר לעלייה ברמת החיים ולהכנסות משקי הבית. תהליכים אלה מתבטאים גם בגידול בכמות ההלוואות ובגודל הממוצע של הלוואה, ועלולים לגרום לכרסום מתמשך באיכות תיקי האשראי לדיור ולגידול בסיכון בכלל התיק.

 

במסגרת ההנחיות החדשות נדרשים התאגידים הבנקאיים לבחון את ניהול הסיכונים באשראי לדיור, וכן, ליצור הפרשה נוספת בגין הלוואות לדיור שניתנו בשיעור מימון גבוה.

 

ההנחיות דורשות מהתאגידים הבנקאיים לבחון מחדש את הסיכונים בתיק האשראי הקיים וכן את המדיניות בתחום המשכנתאות, על מנת לוודא שאינה מביאה לנטילת סיכונים מעבר לרצוי.

 

הבחינה צריכה להתייחס למאפיינים שונים של האשראי לדיור, ולכלול, בין היתר, ביצוע של תרחישי לחץ ברמות חומרה שונות, על מנת לבחון הרעה אפשרית עקב שחיקה ביחס שבין האשראי לשווי הנכס המשועבד ובגין שינויים בכושר ההחזר של הלווים.

 

ההנחיות גם קובעות כי תאגיד בנקאי יבחן את הצורך בהגדלת ההפרשות לחובות מסופקים בגין הגידול בסיכון בהלוואות לדיור, ויחזיק הפרשה נוספת שלא תפחת משיעור של 0.75% בגין יתרות ההלוואות לדיור אשר ניתנו החל מיום 1.4.10 ואשר שיעור המימון בהם במועד העמדת האשראי (היחס שבין החוב לבין שווי הנכס ששועבד) גבוה מ-60%. הדרישה להפרשה נוספת כאמור תחול מהדוחות הכספיים של הרבעון השני ואילך.

 

מבנק ישראל נמסר כי" בכוונת הפיקוח להמשיך ולעקוב אחר הסיכון בענף, ולבחון את הצורך בנקיטת אמצעים נוספים, ככל שיידרש".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x