סגור

עוד מכה לשטראוס: הריקול משפיע גם על דירוג האג"ח של החברה

חברת דירוג האשראי מדרוג מציבה תחת בחינה עם השלכות שליליות את דירוג שתי סדרות אגרות החוב שהנפיקה שטראוס; רואה את הריקול כבעל השלכה שלילית על סיכון האשראי של שטראוס בשל הפגיעה ברווחיות, גם כתוצאה מהשבתת המפעל והשפעות סיכוני מוניטין על הקבוצה

הריקול של שטראוס משפיע גם על דירוג האג״ח של החברה. מידרוג מציבה תחת בחינה (CREDIT REVIEW) עם השלכות שליליות את דירוג Aa1.il לאגרות החוב מסדרות ה' ו-ו' שהנפיקה שטראוס גרופ.


הצבת הדירוג תחת בחינה נרשמה בעקבות הריקול העצום שביצעה שטראוס בשבוע שעבר לכלל מוצרי מפעל הממתקים של עלית בנוף הגליל והחלטת משרד הבריאות להשבית את הייצור בו ל-3 חודשים. זאת נוכח כשלים מהותיים שהתגלו בביקורת שנערכה במפעל בשבוע שעבר.

2 צפייה בגלריה
מפעל שטראוס נצרת מפעל הממתקים בנוף הגליל
מפעל שטראוס נצרת מפעל הממתקים בנוף הגליל
מפעל הממתקים של שטראוס בנוף הגליל
( צילום: נחום סגל)

לריקול ולסגירת המפעל, צפויה להיות השפעה מהותית של 5% לפחות על תוצאות החברה השנה, ושטראוס בוחנת בימים אלו את אומדני ההשלכות הכספיות על הדוחות של הרבעון הראשון של השנה ועל ושנת 2022 כולה, ותדווח על כך בסיום הבחינה.
ממידרוג נמסר כי החברה רואה את האירוע כבעל השלכה שלילית על סיכון האשראי של שטראוס וזאת בשל הפגיעה ברווחיות כתוצאה מהשבתת המפעל והריקול למוצרים האמורים, עלויות פיננסיות נוספות רגולטוריות, משפטיות והשפעות סיכוני מוניטין על הקבוצה.
דירוג החברה משקף מעמד עסקי בולט לחיוב של החברה ביחס לחברות מדורגות אחרות. לשטראוס גרופ מיצוב פיננסי חזק בזכות תזרימי מזומנים גבוהים ומינוף מתון, עם מחזור פעילות משמעותי של כ-8.8 מיליארד שקל ורווח תפעולי מנוטרל פחת והפחתות (EBITDA) של כ- 1.3 מיליארד שקל בשנת 2021.
דירוג החברה נתמך במיצוב עסקי חזק נוכח מעמדה של שטראוס בשוק המזון בישראל, המושתת על סל רחב של מותגים מובילים, עם נתחי שוק משמעותיים בכל קטגוריות הפעילות וצמיחה פנימית העולה על זו של הענף.

2 צפייה בגלריה
סיור של מנכל משרד הבריאות, הפרופ נחמן אש, דר שרון אלרעי פרייס,ראש שרותי בריאות הציבור והגב פנינה אורן שניידור ראש שרות המזון הארצי במשרד הבריאות, במפעל שטראוס שנוף הגליל
סיור של מנכל משרד הבריאות, הפרופ נחמן אש, דר שרון אלרעי פרייס,ראש שרותי בריאות הציבור והגב פנינה אורן שניידור ראש שרות המזון הארצי במשרד הבריאות, במפעל שטראוס שנוף הגליל
סיור של מנכ"ל משרד הבריאות הפרופ' נחמן אש, ד"ר שרון אלרעי פרייס ראש שרותי בריאות הציבור, ופנינה אורן שניידור ראש שרות המזון הארצי במשרד הבריאות, במפעל שטראוס של נוף הגליל
(צילום: נחול סגל)

מידרוג תיבחן את ההשלכות על הדירוג בדגש על הפרמטרים הפיננסים והמיצוב העסקי של החברה וזאת גם כתלות בהתפתחויות הנוגעות להיבטי ניהול הסיכונים בעקבות האירוע האמור.
במסגרת בחינת הדירוג, מידרוג תבחן את מידת ההשפעה השלילית של האירוע על הכנסות החברה לאורך זמן ועל רווחיותה השוטפת, על הפרופיל הפיננסי של החברה כפועל יוצא בין השאר מהפרשות שתבצע החברה בגין אירוע זה וכן השפעה על יחסי הכיסוי. מידרוג תבחן את השחיקה בפרמטרים ואת השחיקה לאורך זמן ביחסים הפיננסים התומכים בדירוג זאת בנוסף להשפעת אירוע מסוג זה על סיכון ה-Event Risk של החברה.