$
שוק ההון

מזרחי טפחות הפריש 116.5 מיליון דולר לחקירת המס בארה"ב

הבנק דחה בתחילת החודש הצעת פשרה של 342 מיליון דולר שהעביר לו משרד המשפטים האמריקאי - מזרחי טפחות הפריש סך הכול 170 מיליון דולר: "הקנס האמריקאי מושתת על תחשיב שכולל את אובדן המס שנגרם לרשויות האמריקאיות, ועל רכיב ההכנסות שהפיק הבנק מלקוחותיו"; בשל ההפרשה, רשם הבנק בסיכום הרבעון השני רווח נקי של 207 מיליון שקל, לעומת 400 מיליון שקל ברבעון המקביל

רחלי בינדמן 11:5530.08.18

בנק מזרחי טפחותמחליט שלא לבצע את מלוא ההפרשה בדוחות הכספיים לפי הסכום שננקב בדרישת הקנס של משרד המשפטים האמריקאי. הבנק מודיע היום (ה') כי הוא מפריש בדוחות הרבעון השני סכום של 425 מילין שקל (116.5 מיליון דולר)ר בשל חקירת פרשת הסיוע שהעניק ללקוחות אמריקאים בהעלמות מס.

 

הפרשה זו מתווספת להפרשה קודמת שכבר ביצע הבנק בעבר, כך שגובה ההפרשה הכוללת עומד על 170 מיליון דולר - מתוך דרישת הקנס בגובה 342 מיליון דולר שהציג משרד המשפטים. 

בתחילת החודש החליט דירקטוריון הבנק לדחות הצעה של משרד המשפטים להסדר במסגרתו ישלם מזרחי טפחות קנס של 342 מיליון דולר. שבוע לאחר מכן הודיע הבנק על דחיית פרסום הדוחות ל-30 באוגוסט, על מנת לגורמים המקצועיים הרלוונטיים להשלים את הדיונים הפנימיים בנושא הטיפול החשבונאי הראוי, לנוכח הסכום שננקבע בהצעת הפשרה האמריקאית - ובאופן ספציפי מה גובה ההפרשה הנדרשת בדוחות לטובת הפרשה, בהינתן הסכום האמור. עד כה (לפני הדוח הנוכחי) הפריש מזרחי סכום של 45 מיליון דולר בדוחותיו עבור הקנס הצפוי.

 

בשל ההפרשה, רשם הבנק בסיכום הרבעון השני רווח נקי של 207 מיליון שקל, לעומת 400 מיליון שקל ברבעון המקביל. התשואה להון עמדה על 6.1%, לעומת 12.7% ברבעון המקביל.

 

דירקטוריון הבנק החליט כצפוי שלא לחלק דיבידנד בגין תוצאות הרבעון. בנטרול ההפרשה שביצע הבנק (שיחד עם ההפרשה שכבר בוצעה עומדת על כמעט 50% מגובה הקנס שהאמריקאים דורשים כאמור), הרווח הנקי ברבעון היה עומד על 472 מיליון שקל, סכום המשקף תשואה על ההון של 14.1%.

 

אלדד פרשר, מנכ"ל הבנק מסר "המו"מ עם משרד המשפטים האמריקאי החל והמטרה היא לשים את החקירה מאחורינו מוקדם ככל שניתן כדי שנוכל להמשיך ולהתמקד ביישום התכנית האסטרטגית. ההתפתחות בחקירה האמריקאית והגדלת ההפרשה החשבונאית בגינה עומדות, באופן טבעי, במוקד הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2018.

 

עם זאת, חשוב לראות כי לצד הגדלת ההפרשה, מפגין הבנק ביצועים חזקים בפעילות הבנקאית השוטפת עם המשך צמיחה בהכנסות, באשראי ובפיקדונות; הגברת המיקוד בבנקאות העסקית ושמירה על מובילות בתחום המשכנתאות. הודות לכך, אנחנו צופים, כי בד בבד עם המשך הטיפול בענייני החקירה ועצירת חלוקת הדיבידנד לפי שעה, הבנק יוכל להמשיך בתנופת הצמיחה שלו בתוואי התוכנית האסטרטגית, ישוב להלימות הון רובד 1 של מעל 10% כבר ברבעון הבא, וההערכה היא כי נוכל לחזור ולנהוג על-פי מדיניות חלוקת הדיבידנד במהלך שנת 2019", אמר פרשר .

 

בהחלטתו מתחילת החודש לדחות את הצעת משרד המשפטים ציין הבנק כי המכתב נוקב בסכום ללא כל פירוט או עקרונות תחשיב" המבססים אותו. עוד נמסר כי "למכתב הנ"ל גם צורפה לראשונה טיוטת מסמך עובדתי אשר עשוי לשמש בסיס להסדר אפשרי מסוג Deferred Prosecution Agreement (אם כי טיוטת ההסדר עצמה לא הועברה), וזאת תוך הבעת ציפייה לקיום מו"מ במטרה להגיע להסדר מוסכם בהקדם".

 

גם כנגד הבנקים פועלים ולאומי מתנהלות בשנים האחרונות חקירות של הרשויות בארה"ב סביב העלמות מס של לקוחות הבנק האמריקאים שלכאורה הבנקים העלימו מהם עין. לאומי היה הראשון שסגר את הפרשה עם תשלום קנס של מעל מיליארד שקל אך פועלים אף שביצע כבר הפרשות של מאות מיליוני דולרים טרם סגר אותה סופית. בעקבות הפרשה הופעלו על הבנקים לחצים לסגור פעילויות שלהם בחו"ל והם אמנם צמצמו אותן משמעותית.

 

חישוב סכום ההפרשה

 

בכל הנוגע לחקירה חושף הבנק פרטים חדשים השופכים אור על גובה הקנס המשמעותי שדורשים האמריקאים. "משיחות עם האמריקאים עולה כי סכום התשלום המוצע כולל רכיב מהותי של קנס, וכן כי אותו חלק שאינו קנס מושתת ככל הנראה על תחשיב המבוסס על אובדן המס שנגרם לרשויות המס בארה"ב בגין לקוחות אמריקאים -  ובנוסף גם על רכיב ההכנסות שהפיקה קבוצת הבנק מלקוחות אלה, אשר כאמור לא הומצא לבנק".

 

במילים אחרות מזרחי חושף לראשונה את הערכותיו לגבי תמחור הקנס על ידי האמריקאים שכולל בין היתר את הרווח שגרף בנק מזרחי מאותם לקוחות. "להערכת הנהלת הבנק והסתמך על חוות דעת של יועציו המשפטיים לא נלקחו בחשבון לכבי רכיב התשלום המחושב פרטי מידע רלוונטים אשר אילו נלקחו בחשבון היו מביאים להפחתתו.

 

כפי שעלה מהשיחות רכיב התשלום המחושב מתייחס לאוכלוסיית חשבונות רחבה מזו שלטענת הבנק ויועציו המשפטיים יש להתייחס אליה ואשר שימשה את הבנק עד כה בחישוב סכום החשיפה. ההפרשה של הבנק בדוחות הקודמים נערכה בהתאם לחוות דעת של היועצים המשפטיים בדבר נתונים העשויים להיות רלוונטים לחשיפת קבוצת הבנק כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהסדרים קודמים שערך משרד המשפטים עם בנקים אחרים", נאמר בדוחות.

 

בבנק מתייחסים לטיוטת הצהרת העובדות שנחשפה בבלעדיות ב"כלכליסט" בתחילת השבוע ומבהירים "מהטיוטה לא עולות עובדות שיש בהן כדי לתמוך בגישתו המרחיבה בקשר להיקף אוכלוסיית החשבונות הרלוונטים. עוד יצויין כי בשונה מההבדל האמור בקשר להיקף אוכלוסיית החשבונות הרי שבכל הנוגע לעקרונות התחשיב של רכיב התשלום המחושב, נראה שמשרד המשפטים נקט בגישה דומה לזו שעל פיה כימת הבנק את החשיפה בדוחותיו הקודמים עד כה (ללא רכיב הנקס), למעט בקשר עם חשבונות של לקוחות אמריקאים במזרחי שוויץ, אשר לגבם חושבה ההפרשה בדוחות הכספיים הקודמים על בסיס חישוב הנסמך על הנחה תיאורטית לפיה בנק מזרחי שוויץ כנלל בקטגוריה 2 בתכנית השוויצרית (כפי שהוחל לגבי חברת בנק שוויצרית של בנק ישראלי אחר – הכוונה ללאומי – ר"ב).  

 

עוד נכתב: "בשים לב לשיחות שקוימו עם משרד המשפטים ובהתאם לחוות דעתם של היועצים המשפטיים של הבנק, הוגדל סכום ההפרשה בהיקף של 116.5 מיליון דולר והועמד על 162.6 מיליון דולר (593 מיליון שקל)". לפי הבנק "סכום זה כולל את מלוא רכיבי התשלום המחושב וכן כולל את הסכום המינימלי בטווח הקנס הסביר ביותר, בהתבסס על חו"ד היועמ"שים של הבנק ובשים לשיעור רכיב הקנס ששולם על ידי בנקים אחרים בהסדרים שונים שנערכו על ידי האמריקאים. יצויין כי הגדלת ההפרשה נעשית למרות שהבנק אינו מסכים עם מסקנות החקירה וההשלכות הכספיות שלהן בכלל, ועל בסיס התחשיב של משרד המשפטים על היקף רחב יותר של חשבונות אמריקאים".

 צילום: עמית שעל

 

נתוני הרבעון

 

הבנק מציין בדוחות כי הלימות ההון הנוכחית שלו עומדת על 9.95% לאחר ההפרשה וכי "הבנק פועל להגדלת שולי הביטחון של יחסי ההון, ולהערכתו, יחס ההון העצמי רובד 1 צפוי לעלות על 10% ברבעון השלישי של שנת 2018". עוד נכתב: "הבנק מעריך כי קיימת לו היכולת לעמוד בתוואי תכנית החומש האסטרטגית לשנים 2017-2021 זאת תוך שימוש לפי הצורך במגוון כלים במסגרת הפעילות העסקית השוטפת, כלים בהם נעשה שימוש שוטף בעבר".

 

כמובן שההפרשה מקשה על הצמיחה של הבנק שכן היא שוחקת את ההון העצמי שלו וככל הנראה הבנק מכוון ב"כלים" למהלכים כמו גיוס הון משני וכן מכירת תיקי הלוואות כדי לשחרר הון נוסף. הבנק מבהיר ש כדי לעמוד בתכנית החומש במתכונתה ועל רקע ההפרשה הוא בחר שלא להכריז על חלוקת דיבידנד ברבעון. הבנק גם מעריך כי יוכל לחזור ולנהוג בהתאם למדיניות הדיבידנד הרגילה שלו במהלך שנת 2019 וזאת בכפוף להגבלות הפיקוח על הבנקים.

 

ברמת הפעילות העסקית ולצד התפתחות החקירה והשלכותיה, הבנק ממשיך לצמוח מפעילות שוטפת. כך, בין השאר, ההכנסות ברבעון השני הגיעו בסכום שיא של 1,849 מיליון שקל, זינוק של 18.6% בהשוואה לרבעון השני של 2017, כאשר הכנסות המימון ברבעון השני טיפסו ב-23.5% ובמחצית הראשונה כולה ב-19.1%, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

 

במקביל, נמשכה ההתרחבות בתיקי האשראי והפיקדונות של הבנק: היקף האשראי לציבור גדל ברבעון השני ב-5.6% לעומת הרבעון המקביל, כאשר הגידול מתחילת השנה משקף קצב צמיחה שנתי של 6.7%; תיק פיקדונות הציבור עלה ב-5.1% בהשוואה לרבעון השני אשתקד, כאשר הביצועים מתחילת 2018 משקפים קצב גידול שנתי של 7%. בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית החמש-שנתית, ממשיך הבנק להגביר את המיקוד בבנקאות העסקית.

 

בהשוואה לרבעון המקביל רשם הבנק ברבעון השני של 2018 צמיחה מואצת של 9.2% באשראי העסקי לסוגיו: לעסקים קטנים וזעירים, לעסקים בינוניים, לעסקים גדולים ולגופים מוסדיים, כאשר גם בהכנסות המימון מסך כל הפעילות העסקית חל זינוק של 9.4%, אל מול הרבעון המקביל. אל מול נתוני סוף 2017 התמונה חדה עוד יותר: הפעילות העסקית כולה צמחה בקצב שנתי של 11.4%, כאשר בלטו במיוחד האשראי לעסקים גדולים וגופים מוסדיים עם קצב גידול שנתי של 13.5%, והאשראי לעסקים קטנים וזעירים עם קצב גידול שנתי של 13.1%.

 

 

 צילום: יוני רייף

בטל שלח
    לכל התגובות
    x