סגור

האינפלציה והמצב באוקראינה חתכו את הרווח של מבנה

הרווח הנקי של חברת הנדל"ן ירד ב־55% ברבעון הראשון לעומת עלייה של 7% בהכנסה משכירות וב־NOI ושל 16% ב־FFO. מבנה עדכנה למעלה את תחזית 2022 מבחינת NOI ו־FFO, וצפויה לחלק 60 מיליון שקל דיבידנד

חברת הנדל"ן המניב מבנה נדל"ן רשמה ברבעון הראשון של 2022 רווח נקי של 66 מיליון שקל, ירידה של 55% לעומת הרבעון המקביל, אז עמד הרווח הנקי על 149 מיליון שקל. זאת חרף שיפור במדדי הפעילות השונים ובהם בהכנסה משכירות וניהול הנכסים, בהכנסות התפעוליות נטו (NOI) ובהכנסות התפעוליות מנכסים דומים ואף בתזרים המזומנים מפעילות ריאלית (FFO).
הירידה ברווח הושפעה מעלייה בהוצאות המימון של יותר מפי שלושה לעומת התקופה המקבילה ל־99 מיליון שקל, שהושפעה בעיקר מהעלייה בשיעורי האינפלציה ומירידה של 61% בהכנסות משיערוכי הנכסים, ל־28 מיליון שקל. נתון זה נובע בעיקר מירידת ערך של 45 מיליון שקל בנכס הממוקם בקייב, אוקראינה, בעקבות האירועים במדינה, שקוזזו מעלייה של 77 מיליון שקל בשווי הנכסים, וכן מכך שברבעון המקביל נרשמו הכנסות של 15 מיליון שקל ממכירת נכסים.
מבנה הציגה שיפור של 7% בהכנסה משכירות וניהול נכסים וב־NOI ושל 16% ב־FFO הריאלי. ההכנסות מדמי שכירות עמדו על 232 מיליון שקל לעומת 216 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה־NOI הכולל של החברה עלה ב־12% בתקופת הדו"ח ל־178 מיליון שקל - מהם 164 מיליון שקל שנבעו מהפעילות בישראל.
1 צפייה בגלריה
דודו זבידה מנכל מבנה
דודו זבידה מנכל מבנה
דודו זבידה, מנכ"ל מבנה
(צילום: יריב כץ)
ה־NOI מאותם הנכסים בישראל הגיע ברבעון הראשון בשנת 2022 ל־159 מיליון שקל, שיפור של קרוב ל־10% לעומת 145 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיפור זה קשור לשיפור בשיעור התפוסה בנכסי החברה מ־90.9% ברבעון הראשון ב־2021 ל־93.7% ברבעון הראשון ב־2022, וכן לגידול בדמי השכירות.
בכל הנוגע לפעילות בחו"ל חלה ירידה של 33% ב־NOI, וזה הגיע ברבעון הראשון ב־2022 ל־14 מיליון שקל, בעוד בתקופה המקבילה ב־2021 עמד על 21 מיליון שקל. ירידה זו נובעת כתוצאה ממימוש נכסים שביצעה מבנה בהתאם לכוונתה להתמקד בפעילות העסקית בישראל.
ה־FFO הריאלי של החברה המיוחס לנדל"ן מניב הגיע ל־121 מיליון שקל לעומת 104 מיליון שקל ברבעון המקביל ב־2021.
החברה עדכנה כלפי מעלה את היעד המינימלי בתחזית ה־FFO וה־NOI שלה לשנת 2022, מתחזית מקורית של 740-715 מיליון שקל ושל 500-470 מיליון שקל ב־NOI מנכסים מניבים וב־FFO בהתאמה, לתחזית נוכחית של 740-715 מיליון שקל ושל 500-480 מיליון שקל ב־NOI מנכסים מניבים וב־FFO בהתאמה.
שוויו של הנדל"ן להשקעה של מבנה עומד על 12.8 מיליארד שקל, מהם נכסים קיימים בישראל בשווי של 10.8 מיליארד שקל ופרויקטים בהקמה בשווי של 778 מיליון שקל. החברה מחזיקה בשטחים מניבים בשטח של 1.9 מיליון מ"ר, 83% מהם בישראל, ובעתודות קרקע וזכויות בלתי מנוצלות של כ־741 אלף מ"ר ובשווי של כ־950 מיליון שקל. מבנה מחזיקה בישראל ב־570 נכסים מניבים בשטח כולל של 1.6 מיליון מ"ר, לא כולל נכסים בהקמה. הנכסים מושכרים ל־2,815 שוכרים, בחוזים לתקופות שונות. בנוסף, לחברה 14 פרויקטים בשלבי בנייה ותכנון מתקדמים בשטח של כ־532 אלף מ"ר. בחו"ל החברה מחזיקה ב־12 נכסים, מהם 5 בצרפת ו־4 בצפון אמריקה.
נכון לסוף מרץ, ההון העצמי של מבנה שמר על יציבות ועמד על 6.9 מיליארד שקל. במרץ השנה גייסה החברה הון בשווי 764 מיליון שקל. לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ויתרות לזמן קצר של 1.1 מיליארד שקל, ונדל"ן לא משועבד של כ־2.4 מיליארד שקל. דירקטוריון החברה החליט במרץ על חלוקת דיבידנדים ב־2022 בסך כולל של 240 מיליון שקל, וכעת החליט הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד של 60 מיליון שקל. מבנה נדל"ן נסחרת כיום בשווי של 8.7 מיליארד שקל, אחרי ירידה של 18% מתחילת השנה, לעומת ירידה של 12% במדד ת"א־נדל"ן באותה תקופה.
מנכ"ל החברה דודו זבידה אמר אתמול ל"כלכליסט" כי החברה הפגינה צמיחה מרשימה במגזרי הפעילות השונים בהתאם לתחזית שהציגה, וכי פיזור הנכסים של החברה — גיאוגרפית, מגזרית, ומבחינת כמות השוכרים הגדולה — מגן על החברה מפני חשיפה לסיכונים ולחולשות של מגזר כזה או אחר. כשיתרון נוסף, לדבריו, הוא בהיקף הקרקעות הרחב שאותו מחזיקה מבנה, שמאפשר לה לרכוש נכסים חדשים רק כשהיא מזהה הזדמנות ברורה להשבחה.
זבידה התייחס אף להשפעה אפשרית של עליית הריבית במשק ואמר כי הוא מניח שהחברה תציג רווחי שיערוך נוספים, זאת מכיוון ששיעור ההיוון המשוקלל של החברה גבוה כיום מזה של חברות אחרות בשוק (כ־7%) וכן כי שכר הדירה הממוצע שגובה החברה נמוך יחסית לחברות אחרות.