סגור
כסף מטבעות פנסיה חיסכון
(אילוסטרציה) (שאטרסטוק)

האוצר: הרפורמה באג"ח המיועדות הניבה עד כה 300 מיליון שקל לחוסכים

הנפקת אג"ח מיועדות לתקופה של 15 שנים בתשואה של 4.86% צמודה למדד, הופסקה באוקטובר 2022, ומאז החל יישום מנגנון להבטחת תשואה. קרנות הפנסיה צברו כאמור עודף של 300 מיליון שקל בעקבות תשואת היתר, והיקף הכספים שהצטברו תחת מנגנון התשואה עומד עתה על 25.28 מיליארד שקל

הגדלת החשיפה לשוק ההון וביטול האג"ח המיועדות הטיבו עם החוסכים לפנסיה – לפחות עד עתה. כך עולה מהחישוב שביצע החשב הכללי של משרד האוצר יהלי רוטנברג, שהוגש לוועדת הכספים במסגרת הדיווח השנתי.
משרד האוצר הפסיק באוקטובר 2022 את הנפקתן של אג"ח מיועדות אשר הונפקו לתקופה של 15 שנה בתשואה של 4.86% צמודה למדד, והחל ביישום מנגנון להבטחת תשואה. השלמת התשואה היא למעשה רשת ביטחון בשיעור של 30% מהנכסים בקרנות הפנסיה להשלמת שיעור של תשואה ריאלית בשיעור 5.15%.
אם לאחר חמש שנים התשואה אותה ישיאו קרנות הפנסיה תהיה נמוכה מתשואת היעד, המדינה תשלים את הפער לטובת החוסכים. במידה שהתשואות יהיו גבוהות מהיעד שנקבע, קרנות הפנסיה יעבירו את הסכום העודף לחשבון ייעודי שמנוהל על ידי החשב הכללי במטרה לאפשר מימון השלמת תשואה עתידית, ככל שיעלה הצורך.
בהתאם, מאז אוקטובר 2022 צברו קרנות הפנסיה עודף של 300 מיליון שקל בעקבות תשואת היתר. על פי הדוח של משרד האוצר, היקף הכספים שהצטברו תחת מנגנון התשואה עומד על 25.28 מיליארד שקל, לעומת הגבול העליון של הבטחת התשואה לנכסי הפנסיה שעומד על 24.97 מיליארד שקל.
האג"ח המיועדות הונפקו על מנת למתן את התנודתיות של קרנות הפנסיה ומקטינות את התלות בשוק ההון. החשיפה לאג"ח המיועדות גדלה ככל שמסלול ההשקעה משויך לחוסכים מבוגרים יותר שקרובים לפרישה. כך, החשיפה לאג"ח מיועדות של חוסכים צעירים לפנסיה הסתכמו לשיעור של 30%, לעומת חוסכים לקראת פרישה שהחשיפה אליהן מגיעה ל-70% מהנכסים. היקפן הכולל של האג"ח המיועדות הגיע לכדי 270 מיליארד שקל שהפכו לנטל על משרד האוצר ובמשך שנים הוא נאבק לבטלן, מהלך שצלח לו בסוף 2022.
קרנות הפנסיה החדשות מנהלות כמעט 780 מיליארד שקל. בשל גודלן, החשיפה של הקרנות לשווקים בחו"ל גדלה ונעה בין 20% ל-60% מהיקפן של הנכסים במסלולים של החוסכים הצעירים. עודף התשואה התאפשר על רקע התשואה הגבוהה שאפיינה את קרנות הפנסיה לאורך שנת 2023.
התשואה הממוצעת של הקרנות לבני 50 ומטה הניבו תשואה ממוצעת של 11.9%, בעקבות החשיפה הגבוהה של קרנות הפנסיה לשווקים בחו"ל, שאופיינו בעליות חדות של שוק המניות לעומת השוק הישראלי שרשם עליות מינוריות.
כלומר התזמון בו הוחלט על הפסקת ההנפקה של אג"ח מיועדות רגע לפני שנת 2023 והחשיפה של הקרנות לחו"ל, תרמו משמעותית לעודף התשואה עליו מצביע משרד האוצר.