סגור
פורדיס
פורדיס. ערבים משלמים יותר על הלוואות (צילום: עמית שעל)

רשות התחרות: לווים במגזר הערבי משלמים ריבית גבוהה יותר בבנקים

הנתונים נמצאו במחקר בו השוותה רשות התחרות הלוואות ברמת סיכון דומה במגזר הערבי לעומת האוכלוסייה היהודית; הפער בריביות בולט בעיקר במשקי הבית ומגיע ל-10%; הכנסות הסניפים הערביים נמוכות בממוצע ב-50% לעומת היהודיים, בשל פעילות מעטה בתחום המשכנתאות

רבות דובר על התחרות הנמוכה והריכוזיות במגזר הבנקאות, אולם בכל הקשור למגזר הערבי נראה כי המצב עוד פחות טוב. רשות התחרות פרסמה היום מחקר שעשתה בנושא הבנקאות במגזר הערבי, וממנו עולה כי לווים במגזר הערבי משלמים ריבית גבוהה יותר לעומת האוכלוסיה היהודית על הלוואות בנקאיות שהן ברמת סיכון דומה. המחקר הוצג במסגרת דיון שערכה היום ועדת הכלכלה בנושא הבנקאות במגזר הערבי.
"ממצאי המחקר מעלים אינדיקציות לתחרות מועטה יותר באספקת שירותים למגזר הערבי, בהשוואה למגזר היהודי", כתבה רשות התחרות, שפרסמה להערות הציבור את הדוח. ראשית הריכוזיות של המערכת הבנקאית במגזר הערבי גבוהה- בעוד נתח השוק של שלושת הבנקים הגדולים במגזר היהודי עומד על 70%, במגזר הערבי נתח השוק מגיע ל-90%, כלומר היכולת של המגזר הערבי לתמחר בין הצעות של בנקים שונים נמוכה יותר.
המחקר כלל גם מדגם של 347 סניפים שהם 37% מסך הסניפים בישראל, שהם כלל הסניפים במגזר הערבי וחלק מהסניפים במגזר היהודי. מהנתונים שנאספו מהסניפים עלו מספר ממצאים, ובראשם נמצא כי לקוחות מהמגזר הערבי משלמים ריבית גבוהה יותר על אשראי (הן אשראי למשקי בית והן אשראי לעסקים קטנים), גם כאשר לשניהם מאפייני הלוואה וסיכון דומים. נמצא כי הריבית על אשראי צרכני בסניפים ערביים גבוהה בממוצע בכ-10% בהשוואה לזו שבסניפים יהודיים, והריבית על אשראי לעסקים קטנים וזעירים גבוהה בממוצע בכ-7% לעומת המגזר היהודי.
עוד עלה מהמחקר כי ההכנסות של סניפי הבנקים במגזר הערבי נמוך ב-50% בממוצע לעומת סניפים במגזר היהודי, בעיקר מכיוון שפעילות המשכנתאות מול המגזר הערבי היא נמוכה. ברשות התחרות מעריכים שהפער בהכנסות מביא לכך שהתמריץ של הבנקים לפתוח סניפים במגזר הערבי נמוכה.
פעילות המשכנתאות במגזר הערבי נמוכה מכיוון שלבנקים יש קשיים בפעילות זו, בין היתר בנושאים של שעבוד הנכס, והסחירות הנמוכה של נדל"ן למגורים בישובים ערביים. "ייתכן שפתרון של בעיית העמדת המשכנתאות לנכסים ביישובים ערביים תסייע גם בהגברת התחרות על חלקים אחרים של 'סל השירותים הבנקאיים', בפרט אשראי צרכני", מעריכים ברשות התחרות. עוד נציין כי גם בהכנסות של עסקים קטנים נמצא פער בין סניפים ערבים ליהודים, אולם שם הפער נמוך יותר ועומד על 17%.