$
משפטיפ

חלוקת רכוש בין בני-זוג? מורה נבוכים למתגרשים

מהי טכניקת איזון הרכוש בין בני-הזוג? כיצד נקבע איזה רכוש יתחלק? מה החוק החל על ידועים בציבור? כל התשובות לשאלות אלו ואחרות במדריך שלפניכם

בשיתוף משפטיפ - יעקב סלע 16:5719.03.17

חלקו העיקרי של משפט הגירושין סב סביב סוגיית חלוקת הרכוש בין בני-הזוג. מיתוסים רבים נקשרו במהלך השנים סביב סוגייה זאת ודומה, כי רב הנסתר על הגלוי. פנינו לעו"ד רועי קורץ, מבכירי עורכי-הדין בתחום הגירושין, על-מנת שישיב לנו על שאלות עיקריות הנוגעות להיבט הרכושי של הגירושין.

 

באיזו ערכאה תידון חלוקת הרכוש בין בני-זוג?

עקרונית, לבית-המשפט לענייני משפחה ולבית-הדין הרבני קנויה סמכות מקבילה לדון בענייני חלקות הרכוש. מה שיקבע איזו מבין הערכאות תידון בעניין הרכוש הוא "מרוץ הסמכויות": הערכאה אליה יפנה מי מבני-הזוג ראשון, לה תינתן הסמכות לדון בענייני הרכוש. זאת יש להדגיש, כי לבית-הדין הרבני קנויה סמכות לדון בענייני הרכוש אך ורק מכוח "כריכת" תביעת הרכוש לתביעת הגירושין. במקרים מסוימים, על-אף פנייה מוקדמת של מי מבני-הזוג לבית-הדין הרבני וכריכת ענייני הרכוש לתביעת הגירושין, בית-הדין הרבני יהיה מנוע מלקנות את הסמכות, וזאת במצב בו נפל פגם כלשהו ב"כריכת" תביעת הרכוש לתביעת הגירושין.

 

האם בית-המשפט לענייני משפחה ובית-הדין הרבני יחלקו את הרכוש המשותף על-פי אותו החוק?

כך אמור להיות. שתי הערכאות – זו הדתית וזו האזרחית – אמורות לחלק את הרכוש המשותף של בני-הזוג בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג – 1973 שהוא חוק אזרחי.

 

באיזה יחס יחולק הרכוש בין בני-הזוג?

ככלל, הרכוש המשותף אמור להתחלק בין בני-הזוג חצי – חצי. במקרים חריגים אותם קבעה הפסיקה, רשאי בית-המשפט לחלק את הרכוש המשותף באופן בו בן-זוג אחד יקבל יותר ממשנהו; זאת לדוגמה במצב שבו מי מבני-הזוג צבר לאורך שנות הזוגיות תארים וניסיון תעסוקתי נרחב בעוד שהצד השני נאלץ לעסוק במטלות הבית ובטיפול בילדים ועקב זאת ויתר על פיתוח קריירה, אזי במקרים מסוג זה יכול בית-המשפט לקבוע, כי הרכוש המוחשי יחולק באופן שבן-הזוג שנאלץ לוותר על פיתוח קריירה יזכה בחלק גדול יותר מהרכוש המשותף. מצב נוסף בו בית-המשפט רשאי להעניק לבן-זוג אחד נתח גדול יותר ברכוש המוחשי הוא כאשר אותו בן-זוג סבל מאלימות ממשית לאורך שנות הזוגיות מצד בן-זוגו.

  

מפרקים את החבילה. כיצד יתחלק הרכוש? מפרקים את החבילה. כיצד יתחלק הרכוש? צילום: shutterstock


מהו המועד הקובע לחלוקת הרכוש?

על-פי רוב המועד הקובע לחלוקת הרכוש יהיה מועד הגשת התביעה הראשונה לבית-המשפט או לבית-הדין הרבני. אולם, אם לפני מועד זה הפרידו בני-הזוג את מגוריהם או את רכושם, יכול ומועדים מוקדמים אלה יחשבו כמועדים "הקובעים" לצורך איזון הרכוש.

 

האם בית-המשפט רשאי לחרוג מהמועד "הקובע" ולאזן את הרכוש במועד אחר?

כן, ובלבד שמועד האיזון יהיה מוקדם למועד ה"קובע". הדבר יעשה, על-פי רוב, במקרים בהם נוכח בית-המשפט לענייני משפחה או בית-הדין הרבני, כי מי מבני-הזוג ביצע פעולה שנועדה להפחית את שוויו של פריט רכוש מסוים במועד ה"קובע".

 

האם חוק יחסי ממון בין בני-זוג מאפשר לאזן את שווי הרכוש המשותף במועד מאוחר למועד "הקובע"?

התשובה לכך שלילית (וזו אחת מבעיותיו העיקריות של חוק יחסי ממון). בפועל, בתי-המשפט מתמודדים עם החסר הזה בחוק באמצעות הערכת שווי עכשוית אשר "מנבאת" את השווי העתידי של אותו פריט רכוש בר-איזון. לדוגמה, הערכת שוויה הקובע לאיזון של חברה, ברת-איזון, המצויה בבעלות של מי מבני-הזוג, אמורה לקחת בחשבון עליית או ירידת שווי עתידית של החברה ולשקללו בשווי של החברה למועד הקובע.

 

האם בית-המשפט רשאי לאזן שווי של פריט רכוש שהיה בבעלות מי מבני-הזוג לפני המועד "הקובע"?

כן, ובלבד שנוכח, כי אותו פריט רכוש הוברח על-ידי מי מבני-הזוג במועד הקודם למועד ה"קובע" על-מנת שלא יאוזן.

 

כיצד יכול בן-זוג להגן על רכוש משותף כדי שלא יוברח עד להכרעת תביעת חלוקת הרכוש?

חוק יחסי ממון בין בני-זוג קובע שורה של אמצעים לצורך שמירת הרכוש המשותף עד למועד איזונו בין בני-הזוג; לדוגמה: עיקול הנכסים, מתן צוי מניעה. בפועל, בית-המשפט או בית-הדין הרבני יכול למנות בעלי תפקיד לצורך ניהול תקין של נכס עד לחלוקתו בפועל. לדוגמה מינוי מנהל מיוחד לחנות משותפת שמנוהלת אך ורק על-ידי מי מבני-הזוג ושיש חשש, כי בן-הזוג אשר מנהל את החנות יבצע פעולות על-מנת להפחית את שוויה.

 

מהי טכניקת איזון הרכוש בין בני-הזוג?

החוק קובע, כי לצורך איזון הרכוש, יעריך בית-המשפט את שוויו של הרכוש המצוי בבעלותו של כל אחד מבני-זוג ויקזז מסכום שווי הרכוש של כל אחד מבני-הזוג את החובות הרובצים עליו. ככל וסכום שווי הרכוש, בניכוי החובות, המצוי בבעלות מי בני-הזוג עולה על משנהו, ישלם בן-הזוג שערך רכושו גבוה את מחצית ההפרש לבן-הזוג הנוסף.

 

עו"ד רועי קורץ עו"ד רועי קורץ צילום: סם יצחקוב

 

איזה רכוש יתחלק בין בני-הזוג?

עקרונית, כלל הרכוש המצוי בבעלות של בני-הזוג במועד הפירוד, אולם לכלל זה יש חריגים שאפרטם מיד.

 

איזה רכוש לא יתחלק בין בני-הזוג?

לא כל הרכוש המצוי בבעלות בני-הזוג במועד הקובע יתחלק. החוק מחריג פרטי רכוש אשר היו מצויים בבעלות מי מבני-הזוג טרם הנישואין או פרטי רכוש שמקורם בירושה או מתנה שניתנה מבן-זוג אחד למשנהו או אם מדובר בסכום כסף של מי מבני-הזוג אשר מקורו בפיצוי נזיקי בגין נזק גוף וכד'.

 

מהו המועד הקובע לענין שוויו של הרכוש שיתחלק?

ככלל, כפי ציינתי המועד הקובע הוא מועד הגשת התביעה הראשונה, הפרדת המגורים, הפרדת הרכוש וכד'. אולם – במקרה בו פריט הרכוש שאמור להתחלק בין הצדדים מצוי בבעלות רשומה משותפת (לדוגמה: דירת-מגורים משותפת), או-אז, בית-המשפט יחלק בין הצדדים את סכום תמורת המכר שיתקבל לאחר מכירת הדירה בפועל (ולא שווי דירת-המגורים במועד הקובע).

 

מתי קמה לבני-הזוג הזכות לאיזון המשאבים?

חוק יחסי ממון בין בני-זוג קובע, כי הזכות לאיזון המשאבים קמה במועד פקיעת הנישואין (קרי: מועד הגירושין) או מועד פטירתו של מי מבני-הזוג. אולם, ניתן להקדים את מועד האיזון האמור אם חלפה שנה ממועד פתיחת ההליך המשפטי בין הצדדים או שבני-הזוג גרים בנפרד תקופה מצטברת של 9 חודשים.

 

כיצד ניתן לקבוע, כי הרכוש לא יחולק באופן שקבוע בחוק יחסי ממון?

באמצעות הסכם ממון עליו יחתמו הצדדים שיקבע את גורל הרכוש המשותף ואשר יאושר על-ידי בית-המשפט לענייני משפחה או בית-הדין הרבני (בנוגע לזוגות העורכים את הסכם הממון טרם נישואיהם, ניתן לאשר את ההסכם בפני נוטריון) או באמצעות הסכם גירושין, במסגרתו בני-הזוג יקבעו את אופן חלוקת רכושם. ככל ולא ייחתם הסכם כזה או לא יאושר – הרי שברירת המחדל היא שהרכוש יאוזן על-פי חוק יחסי ממון.

 

על מי חל חוק יחסי ממון בין בני-זוג?

על זוגות שנישאו לאחר 1/1/1974.

 

האם חוק יחסי ממון חל על ידועים בציבור או זוגות שנישאו לפני 1/1/1974 (בני-זוג שלא נישאו)?

לא.

 

מהו החוק החל על חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור?

התשובה לכך היא שאין חוק כזה. בפועל, בתי-המשפט מאזנים את רכושם של בני-זוג ידועים בציבור באופן כמעט זהה לזה הקבוע בחוק יחסי ממון.

 

האם תביעת חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור יכולה לידון בבית-הדין הרבני?

התשובה לכך שלילית. כאמור, בית-הדין הרבני קונה את סמכותו ה"מקבילה" לדון בענייני הרכוש מכוח כריכת תביעה זאת לתביעת הגירושין (אשר הסמכות לדון בה נתונה באופן בלעדי לבית-הדין הרבני). ידועים בציבור אינם נשואים אז אין אפשרות לגרשם, כך שממילא לא ניתן לפנות לבית-הדין הרבני בעניינם לא בנושא ה"גירושים" ולא בכל נושא אחר.

 

האם בגידה של מי בני-הזוג יכולה לשלול את זכותו של בן-הזוג הבוגד למחצית מהרכוש המשותף?

התשובה לכך שלילית. על הרכוש המשותף להתחלק בין בני-הזוג מחצה על מחצה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לחריגים שמניתי לעיל. לבגידה של מי מבני-הזוג יכול ותהינה השלכות אחרות, בעיקר במסגרת תביעת הגירושין שתידון בבית-הדין הרבני, אולם בכל הנוגע לענייני הרכוש לא אמורה להיות לה השפעה.

 

עו"ד רועי קורץ עוסק בתחום הגירושין.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x