$
בארץ

ההסכם הקואליציוני עם יש עתיד - המסמך המלא

שירות כלכליסט 18:1315.03.13

הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה – 33 למדינת ישראל

שנערך ונחתם בתאריך __ באדר התשע"ג, __ במרץ 2013

 

בין

 

סיעת הליכוד - ישראל ביתנו בכנסת ה-19 (להלן: "הליכוד -ישראל ביתנו")

 

ובין

 

סיעת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד בכנסת ה-19 (להלן: "יש עתיד")

 

 

הואיל ובהתאם לתוצאות הבחירות לכנסת ה-19 הטיל נשיא המדינה על ח"כ בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה ה-33 וזה האחרון הסכים לכך, הכל כהוראת סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה;

 

והואיל וחבר הכנסת בנימין נתניהו מבקש להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת (להלן: "הממשלה");

 

 

והואיל והצדדים להסכם זה מבקשים לקיים קואליציה יציבה, שתביע אמון ותתמוך בממשלה ובפעילותה, למשך כל תקופת כהונתה של הכנסת ה-19;

 

והואיל והצדדים הסכימו ורואים בדומה רבות מהסוגיות העומדות לפתחה של הממשלה לכשתוקם;

 

והואיל והצדדים מעוניינים להיות שותפים בממשלה על בסיס קווי היסוד שסוכמו ואשר מצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

 

והואיל והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את התחייבויותיהם ההדדיות בקשר על הקמתה של הממשלה ובמהלך כהונתה, בהסכם ממצה שיפורסם בהתאם להוראות חוק;

 

והואיל וסיעת יש עתיד מונה 19 חברי כנסת;

 

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים, כלהלן:

  

מבוא

 

1. המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מתוכנו.

2. להסכם זה יצורפו, כחלק בלתי נפרד הימנו המסמכים הבאים:

• נספח א' - קווי היסוד של מדיניות הממשלה;

• נספח ב' - דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת.

3. הצדדים מסכימים על חשיבות שמירתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל חשיבות השמירה על גבולות בני הגנה.

4. לצד הסכם זה יבואו בעתיד הסכמים עם סיעות נוספות בכנסת ה-19. הסכמים אלו לא יעמדו בסתירה במפורש או במשתמע עם הוראותיו של הסכם זה.

5. הסכם זה וכמותו כל ההסכמים עם המצטרפים לקואליציה יפורסמו לציבור בדרך הקבועה בחוק.

 

קואליציה

 

6. סיעות הליכוד - ישראל ביתנו ויש עתיד הסכימו בדבר קיום קואליציה עד תום כהונתה של הכנסת ה-19.

7. סיעות הליכוד - ישראל ביתנו, יש עתיד ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה, יביעו אמון בממשלה עת תתייצב לפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה (נספח א'), על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים ויגבשו רוב יציב לפעילותה.

8. פעילות הקואליציה בכנסת, דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה מוסדרים במסמך דרכי עבודת הקואליציה (נספח ב'). הסיעות השותפות לקואליציה ינהגו על פי המפורט במסמך האמור ויפעלו לאכיפת משמעת קואליציונית על הסיעות ומשמעת סיעתית. היה וייוודע, כי בהצבעה בוועדה בכוונת ח"כ להפר את המשמעת, כי אז יוחלף על-ידי סיעתו בח"כ אחר בטרם ההצבעה הרלבנטית.

9. סיעת יש עתיד ושאר הסיעות השותפות לקואליציה, מתחייבות לתמוך ולהצביע בעד בחירתם של המועמדים השונים לתפקידים בממשלה ובכנסת, הן מטעם סיעת הליכוד - ישראל ביתנו והן מטעם הסיעות האחרות השותפות לקואליציה, לכלל התפקידים והכהונות השונות, לרבות אלו שאינם מיועדים דווקא לסיעת יש עתיד על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת סיעת יש עתיד לתמוך לתפקיד יו"ר הכנסת במועמד ראש הממשלה אשר יאושר ע"י סיעת הליכוד – ישראל ביתנו.

 

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד יו"ר יש עתיד יאיר לפיד צילום: חיים צח

 

הממשלה והכנסת

 

10. סיעת הליכוד - ישראל ביתנו וסיעת יש עתיד וכמותן הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לפעול במשותף בממשלה ובכנסת לקידום יעדי הממשלה ולהשגתם.

11. בעת כינון הממשלה יביא ראש הממשלה לפני הכנסת את הרכב ממשלתו כאשר 5 שרים בה מטעם סיעת יש עתיד, שתפקידיהם מפורטים להלן:

11.1 שר האוצר – יו"ר יש עתיד יכהן בתפקיד זה.

11.2 שר החינוך

11.3 שר הרווחה

11.4 שר הבריאות

11.5 שר המדע והטכנולוגיה

11.6 ח"כ מיש עתיד ישמש כיו"ר וועדת העלייה הקליטה והתפוצות.

11.7 ח"כ מיש עתיד ישמש כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה.

11.8 ח"כ מיש עתיד ישמש כיו"ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבור.

11.9 סגן שר במשרד הרווחה.

12. היה ושר כלשהו יישא בתואר סגן ראש הממשלה או משנה לראש הממשלה, כי אז יתווסף תואר זה לתוארו של שר האוצר.

13. בוועדות השרים הקיימות ובכלל זה בוועדות שיוקמו במהלך כהונתה של הממשלה ה- 33 יכהנו שרים מטעם יש עתיד במספר התואם את חלקה היחסי של יש עתיד בממשלה, אלא אם כן על פי חוק או תקנון הממשלה קבוע אחרת ואלא אם כן יוסכם אחרת. לעניין זה וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הביטחוני) לא תחשב כוועדת שרים לעניין סעיף זה.

14. משרד ההסברה יבוטל. הליך ביטול משרד ההסברה יבוצע ע"י משרד ראש הממשלה וכל הסמכויות שלו יאוחדו במסגרת מערך ההסברה הלאומי שבמשרד ראש הממשלה.

15. הקבינט המדיני – בטחוני יהיה בעל סמכויות אופרטיביות לקבלת החלטות ללא אישור הממשלה בכפוף לקבוע בדין.

 

נשיאה בנטל:

 

16. הצדדים יגרמו לכך שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו במתווה המצורף כנספח ג', שמטרתו הגברת השוויון בנטל.

17. הצדדים יגרמו לכך שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו בכל הצעת חוק, תקנות או כללים משלימים על פי המתווה האמור. שרי הממשלה יפעלו, כל אחד בתחומו, לשם יישום הצעת החוק וביצועה הלכה למעשה.

18. עם כינון הממשלה תוקם ועדת שרים בראשות שר מסיעת "יש עתיד" שתורכב מכל מרכיבי הקואליציה במטרה להעביר את חוק השוויון בנטל. וועדת השרים תגיש בתוך 45 ימים מיום הקמת הממשלה את הצעת החוק בנושא. הצעת החוק תעבור במליאת הממשלה לפני הגשת תקציב 2013 לכנסת. ועדת שרים זו תפעל כוועדת מעקב על ביצוע החוק והתקדמות התהליך במהלך כל כהונת הממשלה.

19. להשלמה מהירה של הליכי החקיקה תוקם בכנסת ועדה מיוחדת, או ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון אשר בראשה יעמוד נציג יש עתיד. ההכרעה איזו ועדה תשלים את הליכי החקיקה תהיה בסמכות יו"ר יש עתיד ולאחר היוועצות עם ראש הממשלה ויו"ר הכנסת.

 

חינוך:

 

20. הממשלה תפעל ליישום מנגנון לתקצוב דיפרנציאלי על פי מסקנות ועדת שושני, במהלך חמש שנים, תוך שמירה על מסגרת התקציב הכוללת.

21. הממשלה תפעל ליישום החלטה 4088 (העברת אחריות החינוך לגיל הרך והחינוך הטכנולוגי למשרד החינוך) ותקצה משאבים ותקציב ייחודי כבר בתקציב הנוכחי.

22. שר החינוך יגבש תוך שישה חודשים מיום כינון הממשלה תכנית לימודי יסוד במערכת החינוך (לימודי ליב"ה) המחייבת את כלל ילדי ישראל. מבלי לפגוע באמור, התכנית לא תפגע בזכותן של קהילות ייחודיות לגבש בנוסף תכניות לימודים המשקפות את אורחות חייהם. התוכנית תופעל שנתיים מיום אישורה. התוכנית תכלול את החקיקה הנדרשת לשם ביצועה והממשלה תפעל לשם העברת החוקים בכנסת בהצעת חוק ממשלתית במהירות המרבית.

 

23. על פי מסקנות ועדת טרכטנברג ('תלמידי חו"ל') יבוטל הקריטריון המאפשר תמיכה במוסדות תורניים עבור לימודיו של תלמיד שאינו בעל אזרחות ישראלית, או שאינו תושב קבע בישראל.

24. מדינת ישראל תכיר לצורך מענק היובל לעובדי הוראה בותק הוראה שצברו בארצות מוצאם ובלבד שותק זה לא יעלה על 5 שנים.

25. בתוך 60 ימים מכינון הממשלה יתוקן הסעיף בחוק הביטוח הלאומי הקובע תשלום מזערי בגין ביטוח בריאות וביטוח לאומי בסך 121 ₪ לחודש לתלמיד ישיבה, כך שסעיף זה יוגבל למשך 7 שנים בלבד, לאחר מיצוי הזכאות, יעמדו שיעור דמי ביטוח הבריאות והביטוח הלאומי על השיעור המשולם על שכר המינימום במשק.

26. בקריטריונים לקבלת זכאות להנחות במעונות יום בסעיף הורים לומדים (שאינם עובדים), במקום הנאמר כיום:

"מסלול לתואר ראשון במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (תכנית מלאה)

תלמידי "כוללים" בישיבה תורנית. “כולל"-מסגרת לימודים בישיבה תורנית המיועדת לאברכים נשואים".

ייקבע:

"מסלול לתואר ראשון או שני או שלישי במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (תכנית מלאה)- עד חמש שנות תמיכה.

תלמידי "כוללים" בישיבה תורנית. "כולל"- מסגרת לימודים בישיבה תורנית המיועדת לאברכים נשואים- עד חמש שנות תמיכה.

 

תקופת 5 שנים תמנה החל משנת 2013 ואילך.

 

יהדות, מדינה וציונות:

 

27. הממשלה תפעל להעמקת תחושת ההזדהות הציונית בקרב אזרחי ישראל בכלל ובמערכת החינוך בפרט.

28. הממשלה תפעל להפיכת שירותי הדת נגישים ומסבירי פנים לכל אזרח.

29. הממשלה תפעל בחריפות כנגד כל תופעה של החרמה או סנקציות כלפי המדינה ו/או מוסדותיה, בארץ או בחו"ל.

30. המדינה תפעל בנחישות להגן על אנשי כוחות הביטחון ועל נציגיה הרשמיים מפני שימוש בהליכים משפטיים נגדם בחו"ל בשל פעילותם.

דיור:

31. הממשלה תפעל למימוש תכנית הדיור הלאומי (מצ"ב נספח מס_), כל גורמי הממשלה יפעלו בצוותא לטובת יישום התכנית שתוגדר כפרויקט לאומי בעדיפות עליונה.

32. לצורך מימוש תכנית הדיור, יוקם קבינט דיור שבראשו יעמוד יו"ר יש עתיד. קבינט הדיור יורכב מהשרים הבאים: שר המשפטים, שר הבינוי והשיכון, השר להגנת הסביבה, שר הפנים, שר החקלאות, שר האנרגיה והמים, שר התחבורה.

33. תוך 30 ימים מיום כינונה של הממשלה יתקן שר השיכון את הקריטריונים לתנאי הזכאות לדיור בבעלות במתכונת ״מחיר למשתכן״, של משרד השיכון, כך שמיצוי כושר ההשתכרות יהווה אחד הקריטריונים לזכאות, חלף הקריטריון ותק בנישואין, בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג. שר השיכון יציג את הקריטריונים ששונו במליאת הממשלה, לאחר אישורם במועצת מקרקעי ישראל.

 

עסקים קטנים:

 

34. "התכנית לקידום עסקים קטנים" תוגש לממשלה ע"י שר התמ"ת על פי טיוטת החלטת הממשלה (מצ"ב נספח מס_), כל גורמי הממשלה יפעלו בצוותא לטובת יישום התכנית.

 

שיטת ממשל, משילות, דמוקרטיה ושלטון החוק:

 

35. הממשלה תביא לאישור הכנסת כבר במושבה הראשון את שינוי שיטת הממשל שתחול החל מהכנסת ה-20 ואילך בו יתמכו כל מרכיבי הקואליציה. להלן העקרונות:

1. מספר חברי הממשלה לא יעלה על 18, בנוסף לראש הממשלה, ומספר סגני השרים לא יעלה על 4.

2. לא יהיו שרים ללא תיק.

3. אין לשנות הוראה בסעיף זה אלא ברוב של 70 חברי כנסת.

4. אי אמון קונסטרוקטיבי מלא- הבעת אי אמון בממשלה תיעשה בהחלטה של הכנסת ברוב של 65 מחבריה להביע אמון בממשלה חדשה.

5. אחוז החסימה יעלה ל-4%.

6. תינתן לממשלה אפשרות להגיש את תקציב המדינה במועד מאוחר יותר, ותמשיך לפעול על פי המנגנון של 1/12 עד לקבלת הצעת חוק התקציב גם לאחר תחילתה של שנת הכספים.

7. חוק נורבגי- מובהר כי הצדדים חלוקים באשר להחלת החוק הנורבגי במסגרת השינויים הנדרשים בשיטת הממשל וימשיכו לדון בעניין זה. ככל שלא תושג הסכמה בין הצדדים על סוגיה זאת, תוגש הצעת החוק הממשלתית עד תום המושב הראשון של הכנסת ה-19 ללא רכיב זה.

8. התפלגות סיעה- חברי סיעה שהתפצלו לא יהיו זכאים לכספי המימון זאת למעט רשימת מועמדים המורכבת ממספר מפלגות אשר הגישו הסכם והודעה בהתאם לחוק הכנסת.

9. פיזור הכנסת ע"י ראש הממשלה- נוכח ראש הממשלה כי קיים בכנסת רוב המתנגד לממשלה ושעקב כך נמנעת אפשרות לפעולה תקינה של הממשלה, רשאי הוא, תוך מתן הודעה לנשיא המדינה, לפזר את הכנסת בצו שיפורסם ברשומות. הצו ייכנס לתוקפו 28 ימים אחרי יום פרסומו.

36. הצדדים יגרמו לכך שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו בעקרונות שהוצגו לעיל בשלב החקיקה.

37. הממשלה תתקן את חוק יסוד: משק המדינה, כך שתידרש הסכמה של 61 חברי כנסת לאישור חוק שעלותו התקציבית היא מעל ל - 50 מיליון ₪.

38. צירוף של מפלגות נוספות לקואליציה המרכיבה את הממשלה ה-33, יעשה אך ורק בהסכמה מפורשת ובכתב של ארבע המפלגות המרכיבות את הקואליציה: הליכוד-ביתנו, יש עתיד, הבית היהודי והתנועה.

39. הממשלה תפעל למניעת פגיעה בזכויות האזרח בכלל ושל המיעוטים בישראל בפרט.

40. בתוך 30 ימים מכינון הממשלה תקים הממשלה ועדה בינמשרדית לגיבוש תוכנית למלחמה בגזענות. התוכנית תוצג למליאת הממשלה תוך 90 ימים ממועד הקמתה של הוועדה הבינמשרדית. מיד עם הצגת התוכנית תעביר הממשלה תקציב הולם ליישום התוכנית.

 

פריפריה:

 

41. הממשלה תבחן חקיקה לפיה יחולקו הכנסות כלכליות בין רשויות מקומיות ומועצות אזוריות על בסיס קריטריונים, שיקבעו בחוק.

 

מדיני:

 

42. עם כינון הממשלה, תפעל הממשלה לחידוש התהליך המדיני אל מול הפלשתינים.

43. לצוות השרים לענין תהליך השלום עם הפלסטינים בראשות ראש הממשלה, שהוקם מכח ההסכם עם מפלגת התנועה" יתווסף נציג מסיעת יש עתיד, שימונה ע"י יו"ר הסיעה.

 

קידום קבוצות ומגזרים:

 

44. הממשלה תטפל בסוגיית הדרת הנשים ותבחן שימוש בכלים משפטיים למניעתה במרחב הציבורי.

45. שר הרווחה יתקן את הגדרות מבחני התמיכה למוסדות ציבור של משרד הרווחה כך שאלה יתאפשרו אך ורק למוסדות שיקומיים או טיפוליים.

46. הממשלה תפעל לאישור הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה (מצ"ב הצעת חוק נספח מס_).

47. הממשלה תתקן בתוך 30 ימים מיום כינונה את החלטה 3940 מיום 17.8.2008 סעיף ד1, בקשר לשירותים לניצולי השואה ופעולות למיצוי זכויותיהם ותעמיד את התקציב השנתי לשנת 2013 ע"ס 310 מיליון ₪, בשנת 2014 ע"ס 360 מיליון ₪, בשנת 2015 ע"ס 370 מיליון ₪, בשנת 2016 ע"ס 370 מיליון ₪, בשנת 2017 ע"ס 360 מיליון ₪ (מצ"ב הצעת חוק נספח מס_ בנושא סיוע ותקצוב ניצולי שואה).

 

מים:

 

48. על פי המלצת מבקר המדינה, תיזום הממשלה הצעת חוק ממשלתית לצמצום מספר תאגידי המים, כל מרכיבי הקואליציה יתמכו בהצעה זו.

49. יו"ר רשות מקרקעי ישראל יהיה מר משה כחלון, והצדדים מתחייבים להעביר בכנסת את שינויי החקיקה הנדרשים לשם הצבת מר כחלון בתפקיד זה. רמ"י תיוותר באחריות משרד הבינוי והשיכון.

 

50. הצדדים יתמכו בהחלטות ובהצעות חקיקה בכנסת שראש הממשלה יביא לשם הסדרת משק הגז והאנרגיה.

51. הצדדים יתמכו בהחלטות הממשלה ובהצעות חקיקה בכנסת בענין אספקת אנרגיה בהתאם למפורט בנספח ***להסכם זה.

52. הצדדים יתמכו בהחלטות הממשלה ובהצעות חקיקה בכנסת בתחום התכנון והבניה בהתאם למפורט בנספח **להסכם זה.

53. הצדדים יפעלו לקידום " חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012.

 

שונות:

 

54. עם הגשת התקציב, יגבש שר האוצר תכנית לשילוב הדרגתי של קריטריון "מיצוי כושר השתכרות", לכל הטבה או הנחה או פטור המעניקים משרדי ממשלה.

55. ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 22ב' לחוק יסוד: הממשלה, ובסמכותו על פי סעיף 26(3) לחוק יסוד: הממשלה ככל שמדובר בשר עם סיעת יש עתיד, אלא לאחר התייעצות עם יו"ר יש עתיד וקבלת הסכמתו.

56. התבקש ראש הממשלה על ידי יו"ר יש עתיד, להפסיק את כהונתו של שר הנמנה עם סיעת יש עתיד ו/או למנות שר במקומו, יפעל ראש הממשלה בהתאם לבקשה זו ועל פי הסמכות המוקנית לו בחוק.

57. הדירקטורים בחברות הממשלתיות ימונו ע"י ראש הממשלה, שר האוצר והשר הממונה כמשמעותו בחוק החברות הממשלתיות בחלקים שווים.

58. הצדדים יפעלו לכינון קואליציה משותפת במוסדות הלאומיים לאחר הבחירות למוסדות הלאומיים ונציגי הצדדים יתמכו במועמדים מטעמם על בסיס פרופורציונאלי.

59. ראש הממשלה יכהן כיו"ר ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי הכלכלי). יו"ר יש עתיד יכהן כממלא מקום קבוע של יו"ר ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה.

 

 

60. אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מסמכויות ראש הממשלה ו/או שר האוצר על פי כל דין.

 

 

 

ועל כן באנו על החתום:

 

הליכוד - ישראל ביתנו_____________

 

 יש עתיד_____________________

בטל שלח
    לכל התגובות
    x