סגור

נחתם ההסכם הסופי - איש העסקים סימון פינטו ייכנס להשקעה בקרפור

ההסכם נחתם חודשיים לאחר מזכר ההבנות בין פינטו לאלקטרה צריכה: פינטו ישקיע 80 מיליון שקל לגלובל ריטייל, המחזיקה בקרפור, ויקבל בתמורה 16% ממניות החברה; יתר בעלי המניות, בהובלת אלקטרה צריכה, יזרימו לרשת 100 מיליון שקל נוספים

חודשיים אחרי מזכר הבנות להכנסת משקיע, חתמה יינות ביתן בעלת המותג קרפור (גלובל ריטייל), הסכם השקעה עם חברת האחזקות PFH. החברה שבבעלות איש העסקים הצרפתי סיימון פינטו פועלת בתחומי הלוגיסטיקה והנדל"ן בצרפת ובישראל
פינטו ישקיע 80 מיליון שקל תמורת נתח של 16% ממניות גלובל ריטייל, ובמקביל יתר בעלי המניות ובראשם אלקטרה צריכה ישקיעו 100 מיליון שקל נוספים. ההשקעות יתבצעו לפי שווי של 300 מיליון שקל לגלובל ריטייל (לומר לקארפור).
מתוך ההשקעה של בעלי השליטה הקיימים, כ-86 מיליון שקל יוזרמו על ידי אלקטרה צריכה והיתרה בגובה 14 מיליון שקל תועבר על ידי גופים מקבוצת הפניקס. ההשקעה של 100 מיליון שקל תועבר כהלוואה הניתנת להמרה, ותומר בפועל למניות גלובל ריטייל במועד השלמת העסקה.
הכנסת המשקיע אמורה לסייע לאלקטרה צריכה להשלים את הסבת סניפי יינות ביתן לקרפור. עם השלמת העסקה, הונה העצמי של גלובל ריטייל עתיד לגדול בכ-270 מיליון שקל. בה בעת, החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לסיכום 2023 (שיתפרסמו בשבועות הקרובים), בהפסד כתוצאה מהפרשה לירידת ערך מוניטין, בסכום של 70-65 מיליון שקל.
בנוסף, סכום של 20 מיליון שקל, מתוך הלוואת בעלים שהעמידה אלקטרה צריכה במסגרת רכישת השליטה על-ידה בגלובל ריטייל, ייפרע בדרך של השקעה בגלובל ריטייל, תמורה להקצאת מניות נוספות לחברה.
העסקה כפופה להסכמת שני הבנקים המחזיקים באופציות שהוקצו להם הניתנים למימוש למניות גלובל ריטייל. עד כה הושג הסדר רק עם אחד מהבנקים (במסגרתו תרכוש אלקטרה צריכה את כתבי האופציה ותממשם למניות גלובל ריטייל).
הבנק האמור יהיה זכאי לתוספת תמורה המבוססת על עליית ערך גלובל ריטייל במשך 10 שנים, זאת עד לתמורה מקסימלית של 40 מיליון שקל. אלקטרה צריכה פועלת להשגת הסדר דומה עם הבנק הנוסף.
עם השלמת העסקאות, תעלה אחזקתה של אלקטרה צריכה עד לשיעור של כ-48%. מייסד החברה נחום ביתן, סירב להשתתף בגיוס ההון הנוכחי והגיש בחודש שעבר בקשה לבית המשפט להוצאת צו מניעה, בנסיון לבלום את הכנסת המשקיע החיצוני. הצו לא ניתן והצדדים הופנו לגישור.