$
בורסת ת"א

אול-יר עוצרת תשלומים למחזיקי האג"ח, מעכבת את פרסום הדוח הרבעוני

החברה שבשליטת יואל גולדמן מנמקת את ההחלטה בהשלכות משבר הקורונה על הפעילות, ההקריסה בשער הדולר, העיכוב הצפוי במימוש עסקאות והההשלכות של כל אלה על מצב הנזילות; באול-יר מדגישים שיש בקופתה יתרה מספקת לביצוע פרעון התשלום הנדרש מחר, של 109 מיליון שקל, אך גם הוא יוקפא; כבר לפני שנתיים חשף כלכליסט את סימני השאלה כבדי המשקל העולים מדיווחי אול-יר

יניב רחימי 11:4129.11.20

דרמה בשוק אגרות החוב של חברות הנדל"ן האמריקאיות: קבוצת חברת הנדל"ן אול-יר שבשליטת יואל גולדמן החליטה על עצירה זמנית של התשלומים למחזיקי אגרות החוב.

 

 מדיווח לבורסה עולה שההחלטה התקבלה על אף קיומה של יתרה כספית מספקת לביצוע התשלום של 109 מיליון שקל למחזיקי אג"ח סדרה ב' שאמור להתבצע מחר.

 

בתגובה צוללות אגרות החוב של אוליר: אג"ח מסדרה ב' צונחת ב-26.7%, אג"ח ג' ב-16%, אג"ח ד' ב-34.3%, אג"ח ה' ב-8.7%.

 

בחברת אול-יר טוענים שההחלטה התקלה בשל "התמשכות המשבר והשפעתו על פעילות החברה, הקריסה המהירה בשער הדולר, ובפרט: העיכוב במימוש העסקאות שנכללו בתזרים החזוי שפרסמה החברה והשפעת אירועים אלה על מצב נזילותה של החברה ועל יחסיה הפיננסיים , כמו גם על הורדת דירוג משמעותית של אגרות החוב של החברה וחשש מהורדת דירוג נוספת".

 

כלכליסט חשף כבר בינואר 2019 את סימני השאלה כבדי המשקל העולים מהדיווחים של אול-יר. בין היתר, בכלכליסט הצביעו על כך שבדוחות אול-יר לא צוינו מי הם השוכרים הגדולים בפרויקטים שלה, בניגוד למקובל. כך גם הופיעו בדוחות תשלומים מנכסים לא מאוכלסים אינם דבר שבשגרה. העובדה שיואל גולדמן בעל השליטה מסרב להיחשף תורמת לחששות שנגעו למידת האחריות שלוקחת על עצמה הנהגת החברה.

 

באול-יר מציינים שקייימת אי וודאות ביחס להשלכות האירועים על הדוחות הכספיים של החברה, לרבות האפשרות שתיכלל בהם הערת עסק חי. אי הוודאות קיימת גם ביחס למשאים ומתאים שאול-יר מקיימת עם מלווים ביחס לשינוי מבנה החוב וויתור על תשלומי ריבית להלוואות אותן העמידו ושלא שולמו בחודשים האחרונים.

 

באול-יר מציינים שלחברה יש את המקורות כדי לעמוד בתשלום כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שאמור להתבצע מחר, אולם הדירקטוריון של אול-יר החליט שבשלב זה החברה תמשיך לשלם את התשלומים שעליה לשלם בגין ההלוואות הבכירות והמובטחות, לרבות תשלומי אג"ח מובטחות וכן הוצאות שוטפות הדרושות לפעילותה.

 

אול-יר פנתה לנאמן לאגרות החוב, משמרת חברה לנאמנויות, בבקשה לזמן אסיפות של מחזיקי אג"ח לצורך דיון ועידכון על מצב החברה, המשאים ומתנים שהחברה מנהלת לצורך מימוש נכסים, תזרים מזומנים חזוי שיוצג למחזיקי אגרות החוב ועמידתה של החברה בקובננטים.

 

הדירקטוריון של אול-יר מדגיש בדיווח כי "החברה כשרת פרעון ככל שתמשיך לפעול במהלך העסקים הרגיל ומבלי שהחובותיה יועמדו לפרעון מיידי" הדיקטוריון של אול-יר מציין שלחברה יש הון עצמי חיובי משמעותי ועודף נכסי כלכליס מובהק על ההתחייבויות שלה, וכן שביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדם בהינתן מימושים ומיחזורי הלוואות.

 

אול-יר גייסה את היקף החוב הגבוה ביותר מבין כל חברות הנדל"ן האמקיראיות שהנפיקו אג"ח בבורסה בתל אביב. החוב של אול-יר כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה מסתכם ב-2.3 מיליארד שקל.

 

פרויקט פרנקלין של אולייר ב רוקלין פרויקט פרנקלין של אולייר ב רוקלין צילום: אורן פרוינד

x