סגור
רונית הראל בן זאב מנכ"לית S_altP מעלות
מנכ"לית S&P מעלות רונית הראל בן־זאב (צילום: אסנת רום)

התאוששות מהמכה של 2022: גיוסי חוב בהנפקות אג"ח קיימות בדרך לשנת שיא

אגרות חוב קיימות ESG נותנות דגש למטרות סביבתיות וחברתיות; שיעור הגיוסים מסך גיוסי האג"ח בעולם עשוי להגיע השנה לשיא של 16%, והיקף הגיוסים הצפוי הוא בטווח של 900 מיליארד דולר-טריליון דולר; אך התנגדות גורמים פוליטיים בארה"ב לסוגיית הקיימות עלולה ליצור נסיגה

שיעורם של גיוסי החוב בהנפקות אג"ח קיימות מסה"כ הנפקות האג"ח בעולם צפוי להגיע ב-2023 לשיא של 16%-14%. זאת לאחר ירידה ב-2022. אולם בדרך לשיא זה, הנפקות אלה עלולות להיתקל בסיכונים ומכשולים, הן כלכליים והן פוליטיים.
אג"ח קיימות (ESG) הן אגרות חוב ששמות דגש על מטרות סביבתיות (Environment), חברתיות (Social) ושיפור הממשל התאגידי Governance.
הן נחלקות לשני סוגים: האחד הוא אג"ח שמונפק ותמורתו מיועדת לממן פרויקטים הקשורים ישירות להשפעת הגורם המנפיק על הסביבה, או שנוגע להשפעות חברתיות שלו על סביבתו ובתוכו, או מבחינת הממשל התאגידי בו.
הסוג השני הוא אג"ח צמודות יעדי קיימות (Sustainability-Linked Bond - SLB) שמרחיבות את הפעילויות שעבורן מגויס החוב לכאלה שלאו דווקא קשורות להיבטי קיימות, אך המנפיק מתחייב לעמוד ביעדי קיימות מוגדרים מראש ונמדד על כך.
הנפקת אג"ח קיימות מאפשרת לחברות או לגופים המנפיקים להבליט את התחייבויותיהם בסוגיות אלה ולחזק את אסטרטגיית הקיימות שלהם בפני המשקיעים, המלווים והציבור. הן חושפות את החברות למגוון רחב יותר של משקיעים ובכך גם מגדילות את הביקוש להנפקה ועשויות לצמצם את עלויות הגיוס. משקיעים אף עשויים להסכים לתשואה נמוכה יותר עבורן, מאחר שיוכלו לכלול את ההשקעה ביעדי השקעות ה-ESG שלהם.
ב-2021 הגיעו הגיוסים בהנפקות אג"ח הקיימות לשיא של כטריליון דולר שהיוו 12% מכלל האג"ח שגויסו באותה השנה בעולם. בתחילת 2022 הוערך שתפוצתן בדרכן מעלה עד לגיוסים של 1.5 טריליון דולר שיהוו 17% מגיוסי האג"ח בעולם.
אולם, בעקבות העלאות הריבית והצמצום הכמותי שנקטו הבנקים המרכזיים ברחבי העולם חל דווקא היפוך במגמה, כשהיקף הגיוסים של אג"ח הקיימות ירד בסוף אותה השנה ב-16% ל-911 מיליארד דולר, ושיעורם מסה"כ גיוסי האג"ח הגיע בסופו של דבר ל-13%. אמנם גבוה במעט משיעורם ב-2021, אך נמוך משמעותית מהשיעור שנחזה בתחילת השנה.
כעת מעריכה סוכנות S&P Global Ratings (המבצעת ניתוחים בתחומי הידע הפיננסי, הערכת סיכוני אשראי, ומחקרי השקעות ונתונים, ומיוצגת בישראל על ידי חברת הבת שלה S&P מעלות אותה מנהלת רונית הראל בן־זאב) כי על אף הריביות הגבוהות, שנת 2023 צפויה להסתיים עם שיפור בהיקפי גיוסי אג"ח הקיימות. אלה יגיעו לטווח של 900 מיליארד דולר עד טריליון דולר – שני בהיקפו רק לשנת השיא של 2021, ושיעורן מסך הגיוסים בהנפקות אג"ח בכלל יעלה לשיא של 16%-14%.
כך שאג"ח הקיימות יצמחו בקצב גבוה יותר מגיוסי אג"ח רגילים. הערכה זו מסתמכת במידה רבה על השיפור שנרשם כבר במחצית הראשונה של השנה, שבה גויסו בהנפקות אג"ח קיימות 526.5 מיליארד דולר תוך עלייה של 17% לעומת המחצית המקבילה אשתקד.
ב-S&P מסבירים את השיפור בביקוש הגובר להנפקות אלה באירופה (גיוסים בהיקף של 269 מיליארד דולר במחצית הראשונה, שהיו יותר ממחצית מכלל הגיוסים ושיא מבחינת היבשת), לצד המשך ההתמקדות במימון פרויקטים של אנרגיה מתחדשת ומודעות גוברת למשבר האקלים.
אג"ח ירוקות, שמלכתחילה היו הדומיננטיות מבין אג"ח הקיימות השונים (52% מהגיוסים ב-2021, ו-55% ב-2022) הגיעו במחצית הראשונה של השנה לרמת שיא של 59% מכלל הגיוסים.
תחום אחר שצפוי להגיע לרמות שיא השנה, להערכת S&P, הוא הנפקת אג"ח קיימות על ידי מדינות, שהגיוסים בהן הגיעו במחצית הראשונה ל-94 מיליארד דולר ול-18% מסך גיוסי אג"ח הקיימות, לעומת 48 מיליארד דולר ו-7% בלבד במחצית המקבילה אשתקד. זאת, הודות לגיוסים בהיקפי גדולים שבוצעו על ידי גרמניה (15 מיליארד דולר), איטליה (13 מיליארד דולר) ובריטניה (10 מיליארד דולר), תוך מאמצים של מדינות שונות לפיתוח פרויקטים של אנרגיה מתחדשת.
לעומת זאת, היקף ההנפקות של אג"ח צמודות יעדי קיימות (SLB) צפוי לקטון, לאחר שכבר ירד במחצית הראשונה ל-33 מיליארד דולר לעומת 47 מיליארד במחצית המקבילה. זאת ברקע ביקורות שנמתחו על מכשיר זה מבחינת אמינותו בהשגת יעדי קיימות משמעותיים, לצד ירידת האטרקטיביות שלו בעיני המשקיעים (באג"ח מסוג זה החברות מתחייבות, על פי רוב, לשלם קופון בתרחיש שבו לא עמדו ביעדים הנדרשים, ולאור עליית הריבית ערך הקופון ירד).
ב-S&P סייגו את ההערכות האופטימיות בכך שפעילות ההנפקות בשוק המסורתי עלולה להיפגע ולהשליך על אג"ח הקיימות. זאת בעיקר בשל היבטים כלכליים הנוגעים לעליית הריבית וסיכוני מיתון בכלכלות המפותחות. אליהם מתווספים היבטים פוליטיים: בארה"ב נקטו חלק מהמדינות, כמו פלורידה וטקסס שנשלטות על ידי נציגי המפלגה הרפובליקנית (מושלים ובתי נבחרים), בצעדים על מנת למנוע סיווג הנפקות אג"ח כאג"ח קיימות. הם מנעו מגופים הכפופים להן להשתתף בהנפקות כאלה. מהלכים כאלה עלולים להפחית את השימוש בכלי זה גם על ידי תאגידים ומוסדות פיננסיים.