סגור

פרשנות
בדרך למכירה: סכנה לנחיתת אונס בשווי מטוסי אל על

מכירת המטוסים תאתגר את השווי שבו הם מופיעים בדו"חות אל על ועלולה לחייבה להכיר בירידת ערך

בערב חג סוכות השנה עובדי אל על הפנימו את המשמעות המעיקה של הארעיות, מילה שלאחרונה חורגת מגבולות הסוכה ומגיעה אל מקור פרנסתם. בתחילת השבוע הנהלת אל על אספה את ועד העובדים של החברה ובישרה על כוונתה לפטר 1,500 עובדים וצמצום של 20 מתוך 45 המטוסים בצי של החברה, חלקם בבעלות וחלקם בחכירה.
ההחלטה של הנהלת אל על להעמיד חלק משמעותי מצי המטוסים שלה למכירה מעמידה במבחן את השווי שבו הם מופיעים בדו"חות הכספיים של החברה. בשל משבר הקורונה חלה ירידת ערך במחירוני המטוסים בעולם, ואף על פי כן, בשנתיים האחרונות אל על לא נדרשה להכיר בירידת ערך צי המטוסים שברשותה ונמנעה מהפרשה לירידת ערך ומההפסד שהיה נלווה לכך.
כשהנהלת אל על מזהה סימנים לירידת ערך, כמו אלו שצצו בעקבות משבר הקורונה, היא נדרשת לבצע הערכת שווי עדכנית לצי המטוסים שלה. הצורך להכיר בירידת ערך מתקיים רק אם הערכת השווי העדכנית נוקבת בסכום שנמוך מהשווי שבו צי המטוסים מופיע בדו"חות הכספיים.
את השווי של צי המטוסים אפשר לאמוד בשתי דרכים: האחת נקראת "שווי שימוש" והיא מבוססת על חישוב תזרימי המזומנים העתידיים החזויים מהמטוסים. השנייה נקראת "שווי הוגן" והיא מבוססת על המחיר שהיה מתקבל לו אל על היתה מוכרת את מטוסיה במועד ביצוע הערכת השווי. כללי החשבונאות קובעים שלצורך בחינת ירידת ערך יש לקחת את הסכום הגבוה מבין שתי השיטות. אם נניח שצי מטוסים שאפשר למכור ב־100 צפוי להניב רווחים עתידיים של 150, לצורך בחינת ירידת ערך יש להשתמש בשווי הגבוה יותר.
הערכת השווי לצי המטוסים של אל על, שעודכנה במרץ השנה, נוקבת בשווי של 2.32 מיליארד דולר. שווי זה גבוה ב־237 מיליון דולר מהעלות המופחתת שבה צי המטוסים מופיע בספרים של אל על ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערך. הערכת השווי לצי המטוסים של אל על מבוססת על שווי השימוש של צי המטוסים ולא על השווי ההוגן שלהם. מכאן שהערכת שווי המבוססת על השווי ההוגן של צי המטוסים בתרחיש של מכירה בהכרח מניבה תוצאה נמוכה יותר.
בשורה התחתונה, מתווה ההתייעלות החדש של הנהלת חברת אל על, הכולל מכירת מטוסים, ינתק את הערכת השווי של המטוסים המיועדים למכירה משווי השימוש שנקבע לפי התזרים העתידי שיניבו, ויפגיש את השווי של אותם מטוסים עם הערך שלהם במציאות שייקבע בהתאם למחירי השוק שספגו מהלומה בעקבות משבר הקורונה.
תרחיש כזה יאתגר את השווי שבו המטוסים מופיעים בדו"חות של אל על ועלול לחייב את החברה להכיר בירידת ערך.