סגור
כפר יונה זירת הנדלן
כפר יונה (צילום: אוראל כהן)

פרסום ראשון
בעקבות פשרה בייצוגיות: רשות מקרקעי ישראל תפצה זכאים בכ-15 מיליון שקל

ביסוד התובענות עמדה הטענה שרמ"י נהגה במכרזיה במנגנון הצמדה חד כיווני ובמקרים של ירידת מדד המחירים לצרכן מתחת למדד שהיה ידוע במועד יצירת החיוב התעלמה מהירידה. הזכאים לפיצוי הם המשלמים לרמ"י "הוצאות פיתוח" שלא זכו להצמדת תשלומי הוצאות ורוכשי קרקע שלא זכו להצמדת תשלומי התמורה במצב של ירידה מתחת למדד הבסיס

בית המשפט המחוזי מרכז אישר הסדר פשרה שהושג בשתי תובענות ייצוגיות שעל פיו רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תפצה את הזכאים בסך כולל של כ-15 מיליון שקל. הסדר הפשרה מתייחס לשתי תובענות ייצוגיות שהוגשו בשנים 2017 ו-2018 כנגד רמ"י, ובהן עמדה הטענה שרמ"י נהגה במכרזיה במנגנון הצמדה חד כיווני ובמקרים של ירידת מדד המחירים לצרכן מתחת למדד שהיה ידוע במועד יצירת החיוב התעלמה רמ"י מירידה זו. התביעה הראשונה עסקה בהוצאות פיתוח והשנייה ברכיב הקרקע.
במסגרת התובענה הייצוגית הראשונה שהוגשה ב-2017 טענו המבקשים באמצעות עוה"ד דורון רדעי וניצן גדות כי רמ"י פרסמה בשנת 2016 מכרז לחכירת 139 מגרשים לבנייה צמודת קרקע בכפר יונה. עוד נטען כי במסגרת תנאי מכרז פירטה הרשות בטבלה את הוצאות הפיתוח שיידרשו הזוכים לשלם ביחס לכל מגרש ומגרש. נקבע כי הוצאות הפיתוח יוצמדו למדד רק במקרה בו תהיה עליה בעת התשלום לעומת מדד הבסיס שנקבע בהסכם ואם תהיה ירידה - במדד לא יופחת גובה התשלומים.
נטען כי המבקשים זכו במגרש ושילמו שוברי תשלום עבור "הוצאות הפיתוח". במהלך התקופה ירד מדד המחירים לצרכן ביחס למדד הבסיס. למרות ירידת מדד המחירים לצרכן דרשה רמ"י לשלם את מלוא הסכום. כפועל יוצא, גבתה הרשות סכום עודף של 57 שקל בגין הוצאות פיתוח. נטען כי רמ"י הפרה את הוראות הדין וגבתה ביתר בכך שהצמידה באופן חד-כיווני את הוצאות הפיתוח רק במקרה של עלייה במדד בעת התשלום לעומת מדד הבסיס, כאשר במקרה של ירידה במדד לעומת מדד הבסיס, לא יופחת גובה התשלומים.
בפברואר 2018 הוגשה תובענה ייצוגית נוספת על ידי חברה העוסקת ביזום ובנייה באמצעות עו"ד יניב סטיס כנגד רמ"י. במסגרת התובענה נטען כי הרשות פרסמה הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות בעלות במגרש מגורים בשכונה בפתח תקווה והחברה זכתה במכרז. סכום העסקה, נכון למועד אישור העסקה על ידי הרשות עמד על כ-4 מיליון שקל כולל מע"מ. נטען כי גם במכרז זה נקבע מנגנון הצמדה חד-כיווני הקובע כי עלייה בשיעור המדד תביא לעלייה בסכום התשלומים, אולם ירידה במדד לא תוביל להפחתת התשלום. עוד נטען כי הנזק שנגרם לחברה בתשלומים ששילמה עמד על כ-30 אלף שקל. גם פה נטען כי רמ"י הפרה את הוראות הדין וגבתה ביתר.
מנגד טענה רמ"י כי אין עוד רלוונטיות לתובענות, שכן הנושא הוסדר על ידה. נטען כי עוד בטרם הוגשה בקשת האישור התקבלה החלטה שעניינה "שינוי שיטת תשלום עבור הקרקע והפיתוח וקביעת כללים לשיערוך שומות". נקבע בהחלטה זו, בין היתר, שיש לקצר את מועד התשלום ולבטל את ההצמדה. תנאי המכרזים עודכנו בהתאם ומערכות המחשוב של רמ"י הותאמו לאמור מסוף יולי 2017 ולפיכך ההסדרה לעתיד בוצעה עוד בטרם הגשת התביעות. עוד נטען כי אין מקום לבצע החזר כספי, שכן מדובר בשינוי תנאי מכרז לאחר סיומו ותיגרם פגיעה בעקרון השוויון.
1 צפייה בגלריה
עו"ד יניב סטיס
עו"ד יניב סטיס
עו"ד יניב סטיס
(צילום: יוסי גמזולטובה )
ביוני 2018 אוחד הדיון בשתי התובענות הייצוגיות ובעקבות הליך הגישור הגיעו הצדדים להסכמות. על פי הסדר הפשרה שגובש ואושר הוסכם כי חברי הקבוצה בעניין התובענה הראשונה הם כל מי ששילם לרמ"י "הוצאות פיתוח" במסגרת מכרז ולא זכה להצמדת תשלומי ההוצאות במקרה בו המדד ירד מתחת למדד הבסיס, וזאת במהלך התקופה שמיום 4.6.2010 ועד ליום מתן פסק הדין (27 בפברואר 2024).
חברי הקבוצה בעניין התובענה השנייה שהגישה חברת הבנייה הם כל מי שרכש קרקע מרמ"י במסגרת מכרז ולא זכה להצמדת תשלומי התמורה בגין הקרקע במקרה בו המדד ירד מתחת למדד הבסיס, וזאת במהלך התקופה שמיום 4.2.2011 ועד ליום מתן פסק הדין.
הוסכם כי רמ"י תפצה את חברי הקבוצה השנייה בעניין חברת הבנייה בסכום של כ-13.7 מיליון שקל ואת חברי הקבוצה הראשונה בסך של כמיליון שקל. מההחלטה עולה כי על פי הערכה הקבוצה בתובענה השנייה מונה כ-873 אנשים ושהקבוצה בתובענה הראשונה מונה כ-429 אנשים. סכומים אלו מהווים מחצית מהפער הכספי שנוצר לכל אחד מחברי הקבוצה כתוצאה מהתעלמות רמ"י מהמדד השלילי. מההחלטה עולה כי באי כוח המבקשים שימונו כנאמנים ישלחו מכתב בצירוף שיק "למוטב בלבד" לכל חבר בקבוצה בהתאם לכתובת שהתקבלה מאת רמ"י. חברי הקבוצה שסך הפיצוי לו הם זכאים נמוך מ-20 שקל לא יהיו זכאים לפיצוי, וחלקם יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים.
השופטת חנה קיציס אישרה את הסדר הפשרה וקבעה כי "לאחר שעיינתי בהסכם הפשרה ובנימוקי הצדדים מצאתי כי ההסכם ראוי הוגן וסביר. הסדר הפשרה מאזן כראוי את סיכויי ההצלחה בהליך ומהווה חלופה לניהול הליך משפטי. הסדר הפשרה מעניק פיצוי של כ-50% לחברי הקבוצה והמשיבה (רמ"י -ל.ד) תישא במלוא התשלום לפי ההסדר בין אם ימצאו הזכאים לכך ובין שהכספים יעברו לקרן".
מרמ"י נמסר בתגובה: "מדובר בתובעים אשר נגשו למכרזים בהם תנאי ההצמדה היו ברורים ורמ"י פעלה בהתאם להוראות המכרז. אולם, גם במקרה זה רמ״י קשובה לציבור ומשהתברר כי יש לפעול בדרך אחרת, רמ״י עשתה זאת בעצמה וללא צורך בהליך משפטי וכך תמשיך ותעשה גם בעתיד".