סגור
יותם שלו מור קרנות השקעה
יותם שלו מור קרנות השקעה (צילום: יח"צ)

דעה
מה מחפשים ג'יי.פי מורגן וסיטיבנק ב-CLO מתחילת השנה?

בעקבות עליית הריבית החדה בשנה וחצי האחרונות, אפיקי החוב השונים מציגים תשואות לפדיון שלא נראו בעשור האחרון. אחד ממוצרי החוב האטרקטיביים ביותר ביחס תשואה-סיכון הוא ה-CLO, ומתחילת שנת 2024 גופים פיננסיים גדולים מגדילים את החזקותיהם באפיק

בתחילת חודש פברואר יצא דיווח בבלומברג כי שניים מהבנקים הגדולים בעולם – ג'יי.פי מורגן וסיטיבנק חזרו לקנות CLO לראשונה מאז 2022. CLO (ראשי תיבות של Collateralized Loan Obligation) הוא אחד ממוצרי החוב המציגים היום את שיעורי התשואה לפדיון הגבוהים ביותר, ביחס לשיעורי פשיטות הרגל ההיסטוריים.
כך לדוגמה, BB CLO, נסחר היום בשוק בתשואה ברוטו לפדיון של 13%-15%, כששיעורי פשיטות הרגל הממוצעים שלו בשלושת העשורים האחרונים קרובים יותר לדירוג אשראי בינלאומי A, ונמוכים בסדרי גודל ביחס לאיגרות חוב בדירוג דומה. עם זאת, ה-CLO הוא מוצר חוב מתחום האיגוח, ואלה כמעט ואינם מוכרים בישראל. לכן, משקיעים רבים עלולים לחשוב בטעות שזהו תחום אזוטרי.
על פי נתוני SIFMA, היקף שוק החוב העולמי עמד נכון למחצית 2022 על 122.6 טריליון דולר, שמתוכו מנוהלים בארה"ב כ-50.6 טריליון דולר. מכשירי חוב מהווים בעשור האחרון כשליש מסך הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה בארה"ב. 30% מנכסי החוב בארה"ב מושקעים בשוק האיגוח, כך שקשה למצוא בארצות הברית תיק השקעות משמעותי בהיקפו שאינו מכיל בתוכו מכשיר השקעה כלשהו משוק האיגוח.
החוב המאוגח הנפוץ ביותר הוא חוב משכנתאות (MBS), שהיקפו עומד על מעט יותר מ-12 טריליון דולר. סוגי חוב נפוצים נוספים הם הלוואות לשוק הרכב, כרטיסי אשראי, הלוואות לסטודנטים ושוק ההלוואות הבכירות לחברות המרכיבות את ה-CLO.
1 צפייה בגלריה
גרף: הרכב החובות המאוגחים שאינם משכנתאות
גרף: הרכב החובות המאוגחים שאינם משכנתאות
גרף: הרכב החובות המאוגחים שאינם משכנתאות
מנגנון האיגוח מאפשר להפחית את עלות ההלוואות לצרכני הקצה באמצעות הגדלת מספר המשקיעים המעוניינים להלוות להם כסף. בנוסף, הם מאפשרים למלווים להעביר סיכונים למשקיעי קצה, שהם מצידם בוחרים לאיזה סוג סיכון להיחשף בהיבט נכס הבסיס, וקדימות החוב ודירוג האשראי.
יתרונותיו הבולטים של ה-CLO ביחס למכשירי איגוח אחרים באים לידי ביטוי בשני רבדים. הראשון, והבולט שבהם הוא פיזור. בעוד ששאר מכשירי האיגוח חשופים בדרך כלל לענף ספציפי (כגון שוק המשכנתאות, ושוק הרכב), ה-CLO מורכב ממאגר של הלוואות בנקאיות לחברות מכלל ענפי המשק האמריקאי, מה שמקטין למינימום את הקורלציה בנכסי הבסיס. הרובד השני הוא איכות החוב. יותר מ-95% ממאגר ההלוואות באפיק ה-CLO הן ההלוואות הבכירות ביותר (first lien, senior secured), ולפיכך גם בקרות אירוע אשראי, נהנה המחזיק בהלוואות אלו מהיותו בראש סדר הנשייה.
נקודה מעניינת נוספת היא בחינת איכות ההלוואות המוחזקות על ידי ה-CLO ביחס לכלל השוק. הגרף הבא מציג את שיעורי פשיטות הרגל בשנתיים האחרונות בכלל שוק ההלוואות הבכירות בארה"ב, ביחס לשיעורי פשיטות הרגל בהלוואות המוחזקות על ידי ה-CLO.
לאורך זמן, איכות ההלוואות שמוחזקות באפיק ה-CLO כפי שבא לידי ביטוי בשיעורי פשיטות הרגל, גבוהה מאיכות ההלוואות הממוצע.
לסיכום, על אף ששוק האיגוח פחות מוכר בישראל, בארה"ב מדובר בסקטור צומח, אשר צובר אטרקטיביות מחודשות מתחילת השנה בגלל תנאי המקרו שצפויים להערכתנו לתמוך במגמה חיובית בתחום. ה-CLO, שהוא מקרה פרטי בתוך שוק האיגוח, מציג יחס תשואה-סיכון בולט במיוחד ביחס למכשירי חוב אחרים, וכפי שצוין כאמור – שניים מהבנקים הגדולים בעולם זיהו זאת, והחלו להגדיל את החזקתם.
יותם שלו הוא שותף מנהל קרן CLO במור קרנות השקעה פרטיות

מאמר זה נועד רק למטרות מידע כללי וחלקי בלבד, אין בו כדי להוות מידע מלא וממצה לצורך קבלת החלטת השקעה. אין באמור כדי להוות הצעה ו/או כוונה להציע ו/או לשדל/לשכנע לרכוש יחידות בקרן. המידע כפוף לשינויים שייעשו מעת לעת, המידע נכון ליוני 2023. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל משקיע ו/או ייעוץ משפטי או מיסויי המתחשב בנתוניו של כל לקוח/ה. לכותב ו/או לקבוצת מור עשוי להיות עניין אישי בנכסים המפורטים לעיל. נתוני עבר אינם בהכרח משקפים ביצועי עתיד. האמור בכתבה מבוסס על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על הערכות ו/או אומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או בלתי מעודכנים.