$
בורסת ת"א

נחתם ההסכם: השליטה ביינות ביתן עוברת לאלקטרה צריכה

אלקטרה צריכה תשלם 143 מיליון שקל עבור 35.5% ממניות הרשת, תעביר 50 מיליון שקל נוספים למשפחת ביתן ותקבל בתמורה רוב מושבים בדירקטוריון

נורית קדוש 08:2205.05.21

ימים ספורים לאחר שדחה בית המשפט את בקשת יגאל דמרי לצו מניעה, נחתם הסכם בין אלקטרה צריכה ליינות ביתן.  

בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שנקבעו בין הצדדים, במועד השלמת העסקה תרכוש אלקטרה צריכה 35.5% מהון המניות של ינות ביתן תמורת 143 מיליון שקל, ותשלם לבני משפחת ביתן סכום נוסף של 50 מיליון שקל. במקביל, תבצע הפניקס השקעה כנגד הקצאת 15% מהון המניות של הרשת.

 

העסקה משקפת שווי של 400 מיליון שקל ליינות ביתן המונה 150 סניפים. הפניקס צפויה לשלם ליינות ביתן כ-60 מיליון שקל עבור חלקה.

  

במועד השלמת העסקה, תהא זכאית אלקטרה צריכה לרוב של מושבים בדירקטוריון יינות ביתן ותקבל לידיה את סמכויות הניהול השוטף של החברה. להפניקס ולבני משפחת ביתן יהא ייצוג בדירקטוריון וזכויות וטו, כמקובל לבעלי מניות מיעוט.

 

יתרת המניות של יינות ביתן, תוחזק במועד השלמת העסקה על ידי בני משפחת ביתן וצדדים שלישיים, כאשר קיימות אופציות הניתנות למימוש למניות, שהוענקו בעיקר לבנקים. 

 

במסגרת ההסכמים נקבעו מנגנונים של התאמות לשיעורי ההחזקה של הצדדים במניות יינות ביתן, במקרה שהחברה או אחד מבעלי המניות האחרים ירכוש את האופציות, ובכל מקרה חלקן של החברה והפניקס, לא יפחת משיעור המניות שקיבלה כאמור.

 

עוד נקבע כי במועד השלמת העסקה, תעמיד אלקטרה צריכה ליינות ביתן הלוואה בהיקף של של 50 מיליון שקל נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6%, שתיפרע בתשלומים רבעוניים במשך 4 שנים. הפירעון יחד 24 חודשים לאחר מועד השלמת העסקה.

 

אלקטרה צריכה צריכה זכאית לקבלת דמי ניהול שנתיים מיינות ביתן ב בגובה של כ-11 מיליון שקל - מסכום זה היא תעביר כ-5.5 מיליון שקל מדי שנה לבני משפחת ביתן, לתקופה של 10 שנים. אם ביתן יממש את האופציות לרכישת מניות נוספות בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, העברת הסכום תופסק בסוף דצמבר 2023. 

 

בין התנאים המתלים בהסכם, קבלת הסכמת הממונה על התחרות וקבלת אישורי תאגידים בנקאיים - הצדדים מכוונים להשלים את העסקה עד למאי השנה. אלקטרה צריכה בוחנת אפשרויות שונות למימון ההשקעה, ובכלל זאת שימוש במקורותיה העצמאיים או ניצול מסגרות אשראי קיימות.

 

נחום ביתן נחום ביתן צילום: צביקה טישלר, עמית שעל

 

x