$
בורסת ת"א

איסתא מסכמת רבעון עם ירידה ברווחים וקפאון בהכנסות

חברת התיירות מדווחת על הרעה בתוצאות לעומת הרבעון המקביל אשתקד; השינוי נבע בין היתר מעיתוי חגי תשרי, ירידה ברווחי חברות מוחזקות עקב שערוך שנרשם במלונות בפאפוס ברבעון המקביל, ועלייה בהוצאות מכירה ושיווק עקב קמפיין מיתוג מחדש

אורי גלאור 14:3328.11.19

חברת התיירות איסתא פרסמה הבוקר (ה') את התוצאות הכספיות שלה לרבעון השלישי של השנה: החברה מסכמת את הרבעון עם קיפאון בשורת ההכנסות שהסתכמו ב-202.8 מיליון שקל לעומת 202.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסעיף ההכנסות ממכירות ושירותים חלה עלייה של 5% שהסתכמו ב-157.7 מיליון שקל לעומת 150.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

בסעיף הכנסות מעמלות חלה ירידה של 14% כשההכנסות מסעיף זה הסתכמו בכ-45 מיליון שקל לעומת 52.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הגולמי ירד ב-8.5% והסתכם ב-68.8 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 34%), לעומת 75.2 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 37%) ברבעון המקביל. החברה מציינת כי הירידה ברווח הגולמי נבעה מעיתוי החגים, שכן ברבעון המקביל אשתקד חגי תשרי נפלו בחודש ספטמבר (הרבעון השלישי) והשנה רובם נפלו בחודש אוקטובר (רבעון רביעי).

 

 

משרדי איסתא בת"א משרדי איסתא בת"א צילום: אביגיל עוזי

 

הרווח התפעולי ירד ב-28.9% והסתכם ב-16.6 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 8.2%), לעומת 23.3 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 11.5%) ברבעון המקביל. הרווח התפעולי הושפע לחיוב מהכנסות אחרות של כ-6.4 מיליון שקל שנבעו כתוצאה משערוך של מלון נפטון באילת, לעומת 3.3 מיליון שקל הכנסות אחרות ברבעון המקביל. בנטרול הכנסות אחרות אלו הרווח התפעולי צנח ב-50% והסתכם ב-10.2 מיליון שקל, לעומת 20.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. סיבה מרכזית לירידה זו היא הירידה ברווח הגולמי ועלייה של 3.5 מיליון שקל בסעיף הוצאות מכירה ושיווק.

 

רווחי חברות מוחזקות בשיטת השווי המאזני הסתכמו בכ-12.2 מיליון שקל, זאת בעוד ברבעון המקביל עמדו על 19.9 מיליון שקל. סעיף זה כלל ברבעון המקביל עליית ערך בגין שערוך מלונות בפאפוס קפריסין שעמדו על כ-9.5 מיליון שקל, בעוד השנה השערוך בוצע ברבעון השני. כך, שבנטרול עליית הערך ברבעון המקביל אשתקד, רווחי החברות המוחזקות ברבעון האחרון עלו ב-17%.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-36% והסתכם ב-27 מיליון שקל לעומת 42.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. כאמור, הרווח הנקי בהשוואה למקביל הושפע משערוך של 9.5 מיליון שקל ברווחי חברות מוחזקות ברבעון המקביל אשתקד, מה שתרם ישירות לרווח הנקי בתקופת ההשוואה ברבעון המקביל. מנגד, סעיף ההכנסות האחרות גדל ב-3.1 מיליון שקל מול הרבעון המקביל עקב שערוך מלון נפטון, מה שתרם לרווח הרבעון האחרון.

 

 

תוצאות תשעה חודשים

 

את תשעת החודשים מסכמת איסתא עם עלייה של 2.8% בהכנסות שהסתכמו ב-403.3 מיליון שקל, לעומת 392.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ירד ב-3.1% והסתכם ב-166.3 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 41.2%), לעומת 171.6 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 43.8%) ברבעון המקביל. כאמור, החברה ציינה כי עיתוי חגי תשרי פגעה ברווח הגולמי בתשעת החודשים. זאת, בעוד ברבעון הראשון השנה ציינה החברה כי הירידה ברווח הגולמי דאז נבעה בעיקרה מתחום התיירות עקב התחרות בענף.

 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים עלה ב-41% לרמה של 36.6 מיליון שקל, לעומת 25.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. סעיף הרווח התפעולי בתשעת החודשים הושפע מסעיף הכנסות אחרות אשר תרם כ-31.6 מיליון שקל, לעומת תרומה של סעיף הכנסות אחרות של 2.9 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות האחרות בגובה של 31 מיליון שקל הושפעו בעיקרם מרווחי שערוך נדל"ן בגובה של 17.5 מיליון שקל, ביטול הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע של 5.2 מיליון שקל, ובנוסף, הכנסות של 7.8 מיליון שקל בהתאם להסכם שומה מחודש שנערך בין חברת הבת איסתא ישראל למע"מ, לפיו הוחזרו לחברה סכומי מע"מ ששולמו ביתר בשנים קודמות.

 

בנטרול הכנסות אחרות אלו, הרווח התפעולי בתשעת החודשים צנח ב-79% ועמד על 5 מיליון שקל, לעומתל 22.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקרה מהירידה ברווח הגולמי, זאת בנוסף לכך שהוצאות מכירה ושיווק של החברה עלו בתשעת החודשים ב-9% לרמה של 130.8 מיליון שקל, לעומת 119.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עלייה זאת נבעה בעיקר בשל קמפיין מיתוג מחדש שביצעה החברה.

 

חלק החברה ברווחי חברות כלולות צמח ב-50% בתשעת החודשים והסתכם ב-36.2 מיליון שקל, לעומת 24 מיליון שקל בתקופה המקבילה. סעיף זה כלל רווח מעליית ערך של מלונות בפאפוס קפריסין בתשעת החודשים אצל חברה כלולה המוחזקת בשותפות 50% עם פתאל בגובה של 22.6 מיליון שקל, לעומת עליית ערך של 9.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. בנטרול עליות הערך, חל קיטון של 6% בחברות המוחזקות שהסתכם בתשעת החודשים ב-13.6 מיליון שקל, לעומת 14.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים צמח ב-29% והסתכם ב-68.4 מיליון שקל לעומת 52.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. כאמור, הרווח הנקי בהשוואה לתקופה המקבילה הושפע מהגורמים אשר צויינו לעיל. בנטרול אירועים חד פעמיים אלו, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים היה מסכם ירידה של 46.5% והיה עומד על 22 מיליון שקל, לעומת 41 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

x