$
בורסת ת"א

הפירמידה רעדה: רואי החשבון הלחיצו את בן־דב עם הערת "עסק חי" לסאני

הדו"חות הכספיים של סאני וסקיילקס חשפו את הפגיעה שספגו מהתמורות בשוק התקשורת. רואי החשבון הזהירו כי "החלפת השליטה בסאני עלולה לגרור פירעון מיידי מצד הבנקים או בעלי האג"ח, ועשויה אף לפגוע בהסכם ההפצה של סקיילקס עם סמסונג"

לירוי פרי 07:1803.06.12

פירמידת השליטה של אילן בן־דב עשויה לחמוק מבין אצבעותיו בעל כורחו, כך הזהירו רואי החשבון בדו"חות סאני אלקטרוניקה לרבעון הראשון של 2012, שפורסמו בסוף השבוע האחרון והציגו שורה של אזהרות, ובראשון הערת "עסק חי". גם החברה־הבת סקיילקס פרסמה את תוצאותיה לרבעון, תוך שהיא מדגישה את הפגיעה שספגה החברה בפרט והקבוצה של אילן בן־דב בכלל בעקבות התמורות האחרונות בשוק התקשורת - בעיקר כניסת המפעילים החדשים שחדרו לשוק באסטרטגיית מחיר אגרסיבית.

 

סאני מחזיקה בסקיילקס (78.7%), בתפוז(55.8%) וכן ישירות בפרטנר (1.4%). החוב הפיננסי המתואם של סאני עומד על 278 מיליון שקל, מתוכם 248 מיליון שקל עבור בעלי האג"ח, כשמול אלו עומדת קופת מזומנים כמעט ריקה של 3 מיליון שקל.

 

בדו"ח הסקירה של רואה החשבון המבקר של סאני נכללת הערה כי "קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'. בהתאם למפורט להלן ולאור אי־עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה, קיים חשש משמעותי בדבר יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי האג"ח ולבנק במהלך השנה הקרובה".

 

את הרבעון הראשון חתמה סאני עם רווח נקי (בדו"ח המאוחד) של 26 מיליון שקל - צניחה של כ־60% ביחס לרווח הנקי שנרשם ברבעון המקביל ב־2011. אולם, לאור מצבה של החברה והחששות בדבר יכולתה לשרת את החוב, חשיבותו של דו"ח הסולו (מיוחס לסאני, בניכוי החברות־הבנות) גדלה. דו"ח זה מצביע על גירעון בהון החוזר (עודף של התחייבויות על נכסים) כבר בשנה הקרובה, בהיקף של 90 מיליון שקל.

 

סאני התחייבה כי אם היחס בין שווי הביטחונות לערך הנקוב של האג"ח יפחת מ־130%, היא תשעבד מניות נוספות של סקיילקס בכמות שתעמיד את היחס על 150% לפחות. הירידה שנרשמה לאחרונה בשווי השוק של מניית סקיילקס חייבה את סאני לשעבד למחזיקי האג"ח את כל אחזקותיה בסקיילקס, אולם אלו כבר לא מספיקות כדי לעמוד בקובננט. לרשות סאני עומדים ביטחונות נוספים בהיקף של כ־30 מיליון שקל, אולם כדי לעמוד בהתניות הפיננסיות היא נדרשת להעמיד לבעלי האג"ח ביטחונות בהיקף של יותר מ־200 מיליון שקל.

 

במהלך השבוע שעבר התקיימה אסיפת מחזיקי אג"ח של סאני, שבה נקבע כי בקרוב תוקם נציגות מטעמם שתדון מול החברה בדרכי פעולה אפשרויות, בהן גם העמדה לפירעון מיידי שיכולה להיכנס לתוקף בתוך שבועיים. החוב הבנקאי של סאני מסתכם בכ־27 מיליון שקל, וכנגדו משועבדת האחזקה בפרטנר, ששווי השוק שלה הוא 39 מיליון שקל. העודף שיצטבר כתוצאה ממימוש המניות ישמש לתשלום הריבית לבעלי האג"ח - 7 מיליון שקל - שעל החברה לשלם עוד החודש.

 

 

"תיתכן פגיעה ברישיון פרטנר"

 

"האירועים המתוארים לעיל עלולים להביא לכך שאילן בן־דב יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה", כך נכתב בדו"ח לנוכח האיום כי בעלי האג"ח ייטלו את השליטה לידיהם, ובראשם קבוצת לפידות שבשליטת יעקב לוקסנבורג, שרכש לאחרונה אג"ח של סאני וסקיילקס ב־35 מיליון שקל.

 

בהמשך לזאת, מזהירים רואי החשבון כי לשינוי שליטה בפירמידת סאני־סקיילקס־פרטנר עלולות להיות השלכות קיצוניות. "הדבר עלול להוות הפרת התחייבויות סאני בקשר לביטחונות שהיא נתנה לבנק או עילה להעמדה לפירעון מיידי של אשראי שהעמיד הבנק לחברה - ובכך להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב של סאני", כך נכתב.

 

בנוסף, מהלך של שינוי שליטה יאפשר לבעלי החוב של סקיילקס, ובראשם האצ'יסון (שהעמידה לסקיילקס הלוואת מוכר בהיקף של 300 מיליון דולר לרכישת פרטנר), לתפוס את השליטה בפרטנר, ובעלי האג"ח של סקיילקס עלולים לרוקן את החברה מנכסיה - תרחיש שיפגע באינטרס של בעלי האג"ח בסאני.

 

עוד צוין בדו"ח כי המצב הנוכחי "מאיים לפגוע בתוקפו של הסכם ההפצה בין החברה לסמסונג או לגרום לאי־חידושו בתום 2013. שינוי שליטה עלול לפגוע גם בתוקף רישיון פרטנר וההיתרים שניתנו לסקיילקס על ידי משרד התקשורת להחזיק ולשלוט בפרטנר, באופן שעלול להשפיע מהותית לרעה על תוצאות הפעילות של סקיילקס וכתוצאה מכך על תוצאות סאני, מצב העסקים שלה ושווי המניה של סאני ושל פרטנר".

 

אילן בן דב, מבעלי השליטה בפרטנר אילן בן דב, מבעלי השליטה בפרטנר צילום: עמית שעל

 

"סקיילקס תשרת את חובה בעתיד הקרוב"

 

דו"ח רואי החשבון של סקיילקס מפרט גם הוא את הסיכונים כאמור העומדים לפתחה של פירמידת השליטה של בן־דב. חלק ניכר מתחזית תזרימי המזומנים של סקיילקס נסמך בעיקר על קבלת דיבידנד מפרטנר, וכאן דואגים רואי החשבון להדגיש למשקיעים כי "העלייה ברמת הסיכון בפעילות בשוק הסלולר שגורמת להעלאת אי־הוודאות לגבי מצבה העסקי והפיננסי של פרטנר, כמו גם הירידה בשווי השוק של מניות פרטנר, המהוות מקור שירות חוב עיקרי בסאני, מעלות את רמת אי־הוודאות שבבסיס תחזית תזרים המזומנים של סקיילקס". ולמרות זאת, "מניות פרטנר החופשיות ודיבידנדים מפרטנר כפי שהם צפויים נכון לתאריך זה, יאפשרו לה לשרת את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין", מציינים רואי החשבון.

 

את הרבעון הראשון חתמה סקיילקס עם גירעון של 98 מיליון שקל בהון החוזר. החברה לא רשמה ירידת ערך בגין פרטנר בטענה כי נכון לתום הרבעון הראשון, "לא היה ידוע לסקיילקס כי ההשקה של המתחרים הנוספים תלווה בתעריפים אגרסיביים וכן על עוצמת ההשפעה על מניית פרטנר. לפיכך נכון לסוף מרץ, לא היו סממני ירידת ערך גם כתוצאה מאירועים אלו שהתרחשו מאוחר יותר, במהלך הרבעון השני של 2012", כך נכתב בדו"ח רואי החשבון. לבסוף מצוין כי "סקיילקס תבצע בחינת ירידת ערך להשקעתה בפרטנר ברבעון השני של 2012".

 

תזרים המזומנים שפרסמה סקיילקס לרבעון הראשון, שונה מזה שפורסם רק שלושה חודשים מוקדם יותר, עת פורסמו התוצאות ל־2011. השינוי הדרמטי ביותר הוא בסעיף הדיבידנד מפרטנר. בהתאם לניתוח "כלכליסט" מסוף השבוע, סקיילקס אכן חתכה בכ־30% את היקף הדיבידנד הצפוי מפרטנר עד תום 2013.

 

בתזרים החזוי ממרץ צפתה סקיילקס כי פרטנר תחלק דיבידנד בהיקף של 560 מיליון שקל עבור 2012 ודיבידנד של 600 מיליון שקל עבור 2013. בתזרים החזוי הנוכחי נחתכו המספרים ל־400 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2012 ו־2013, ובסך הכל 800 מיליון שקל בלבד. מזווית הראייה של סקיילקס, שחלקה בדיבידנד עומד על כ־45%, מדובר בירידה של כ־160 מיליון שקל.

 

כנגד ירידה זאת, הגדילה סקיילקס בתזרים החזוי הנוכחי את היקף התזרים ממימוש נכסים ל־200 מיליון שקל לעומת 150 מיליון שקל בתזרים החזוי ממרץ. לרשות החברה עומדות מניות פרטנר חופשיות משעבוד, שמהוות כ־16.6% מהון המניות של פרטנר והן בעלות שווי שוק של כ־500 מיליון שקל. בנוסף, הוסיפה סקיילקס סעיף חדש לתזרים והוא מסגרת אשראי בנקאית בהיקף של 50 מיליון שקל, שמחציתה נוצלה לאחרונה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x