בורסת ת"א

אפריקה ישראל מאשרת את הפרסום בכלכליסט: תפתח בשיחות להסדר חוב

אמש נחשף לראשונה ב"כלכליסט" כי דוחותיה של אפריקה ישראל יכללו הערה של רואי החשבון לפיה קיימת אי-וודאות לגבי יכולתה לפרוע את חובותיה. ואכן - בדוחותיה שפורסמו הלילה אישרה החברה את הפרסומים

סיון איזסקו 07:1130.08.09

כפי שנחשף אתמול באתר האינטרנט של כלכליסט, דוחותיה הכספיים של אפריקהישראל שפורסמו הלילה כללו הערה של רואי החשבון לפיה קיימת אי וודאות לגבי יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה. אפריקה מסבירה כי היא לא הצליחה לעמוד בתחזית תזרים המזומנים החזוי שסיפקה בסוף הרבעון הראשון לאור הזרמה של כ-200 מיליון שקל למגדל הניו יורק טיימס שהיא נאלצת לבצע לאור דרישת הבנקים, קושי המימוש נכסים בו היא נתקלת, קיטון בדיבידנדים מהחברות הבנות והקשחת תנאי המימון מצד המערכת הבנקאית.

 

לאור המצב החריף אליו נקלעה החברה בכוונתה לפתוח באופן מיידי במהלך לארגון מחדש של החובות, להאיץ ההליך למימוש נכסיה ומשוך דיבידנדים מהחברות הבנות.

 

בכל מקרה מבהירה אפריקה כי עיקר הבעיה היא בשירות החוב של אפריקה ישראל להשקעות כחברת אחזקות ולא בחברות הבנות הבורסאיות שהינן ישויות נפרדות. בכל מקרה מעריכה החברה כי היא תצליח לפרוע את מלוא התחייבויותיה עד סוף השנה ותיוותר עם קופת מזומנים של 121 מיליון שקל בסוף השנה.

 

אפריקה חתמה את הרבעון עם הפסד עתק נוסף של 1.315 מיליארד שקל בהמשך להפסד של כ-4.9 מיליארד שקל שהציגה בדוחותיה השנתיים ל-2008. ההפסד של אפריקה המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של השנה מסתכם בכ-670 מיליון שקל.

 

עיקר הפסד (1.1 מיליארד שקל) נבע ברבעון האחרון מירידת ערך של נכסים בארה"ב ברוסיה. בנוסף על השפעות אלו ההון העצמי של החברה ספג פגיעה של כ-263 מיליון שקל כתוצאה משינויים בשער החליפין של המטבעות במדינות בהן פועלות החברות הבנות.

 

ההפסד הכולל של החברה לרבעון השני (כולל השפעות מטבע על המאזן) הסתכם בכ-1.45 מיליארד שקל.

 

החברה ציינה בדוחותיה כי "דירקטוריון החברה אישר את המלצת הנהלת החברה אשר הובאה בפניו, לפיה בראייה שקולה וארוכת טווח, לשם מתן מענה הולם לסיכונים המתוארים לעיל. כמו גם לשינויים נוספים לרעה שעוד עלולים לחול בהמשך, וכפועל יוצא מכך, שיפור סיכוייה של החברה בהתמודדותה עם פירעון התחייבויותיה בתקופה יוצאת דופן זו, חובת הזהירות ומידת האחריות מחייבות את החברה להתחיל בהליך של בחינה וארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה כלפי כלל מחזיקי אגרות החוב תוך הידברות עם מחזיקי אגרות החוב של החברה.

 

להסרת ספק מובהר, כי להערכת הדירקטוריון והנהלת החברה, יהיה ביכולתה של החברה להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיה בטווח הנראה לעין".

 

החוב הפיננסי נטו של אפריקה ישראל סולו מסתכם בסוף הרבעון השני של השנה ב-7.48 מיליארד שקל.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב-1.22 מיליארד שקל. ההון העצמי כולל זכויות המיעוט הסתכם ב-4.7 מיליארש שקל מתוך סך נכסים של 30.5 מיליארד שקל

 

יתרות הנזילות של הקבוצה, לרבות השקעות לזמן קצר, הסתכמו בכ-2.7 מיליארד שקל.

 

שווי השוק המצרפי של החזקותיה של החברה במניות חברות הבת הציבוריות שלה ליום 27.8.09 הינו כ- 4.7 מיליארד שקל, החזקות אלו אינן משועבדות.

 

החל מינואר 2008 ועד היום, פרעה החברה תשלומי קרן וריבית של אגרות חוב וניירות ערך מסחריים בהיקף כולל של כ-3.3 מיליארד שקל.

 

יתרת הנדל"ן להשקעה (פרויקטים מניבים) הסתכמה ליום הדו"ח בכ-4.5 מיליארד שקל, יתרת נדל"ן להשקעה בהקמה (פרויקטים מניבים בהקמה) הסתכמה בסך של כ-8.2 מיליארד שקל, עלות מלאי הבניינים למכירה (פרויקטים למגורים) הסתכמה בכ- 3.3 מיליארד שקל ויתרת מלאי הקרקעות של החברה הסתכמה בסך של כ-2.3 מיליארד שקל.

 

בתקופת הדו"ח ולאחר תאריך המאזן הודיעו חברות הקבוצה על השלמת עסקאות למימוש נכסים בהיקף כולל של למעלה מ-3 מיליארד שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x