Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

ספירת המלאי לסוף השנה בימי קורונה

נישום המנהל ספרי מלאי כמותיים במהלך השנה אינו חייב בכלל לערוך מפקד דווקא בסיומה בתנאי שהוא סופר את הטובין במהלך השנה בתנאים הקבועים בתקנות.

נחום פריידקס 08:5828.12.20

מוגש מטעם DUN'S 100

 

הוראות ניהול ספרים לצרכי מס מחייבות נישומים שברשותם מלאי עסקי לפקוד את המצאי ליום המאזן כלומר לסוף שנת המס, שתחול השנה בימי סגר הקורונה . ב-27.12 פורסמה כתבה על בעיות שיגרום הסגר לביצוע המפקד.

 

אך תקנות מס ההכנסה הקיימות כוללות כבר את הפתרון המיועד למקרים בהם לא ניתן לספור את המלאי במועדו. סעיף 26 להוראות ניהול ספרים קובע שהנישום רשאי לפקוד את המצאי תוך חודש לפני או אחרי יום המאזן. זאת בתנאי שאם המפקד נערך יותר מעשרה ימים לפני או אחרי סוף שנת המס עליו להודיע על כך בכתב ומראש לפקיד השומה. כמובן שעל הנישום לערוך התאמות כמותיות של תנועת המלאי (קניות ומכירות) בין תאריך המאזן ומועד הספירה בפועל כך שהמאזן ישקף את שוויו של המלאי ליום המאזן.

 

נישום המנהל ספרי מלאי כמותיים במהלך השנה אינו חייב בכלל לערוך מפקד דווקא בסיומה בתנאי שהוא סופר את הטובין במהלך השנה בתנאים הקבועים בתקנות.

 

אשר להשפעת הסגר על הספירה נציין שהבעיות מתייחסות כמובן רק לעסקים שיהיו סגורים ואינם מנהלים ספרי מלאי שוטפים במהלך השנה. אם הסגר יסתיים לפני 10.01.21 ניתן יהיה לקיים את הספירה כאמור בסיומו ללא כל הודעה לפקיד השומה אך תוך תיאום מועדה עם משרד רואי החשבון לצורכי השתתפות וביקורת הספירה. אם הסגר ימשך אחרי תאריך זה, צריך לכאורה להודיע מראש לפקיד השומה, אך יתכן שלשכת רואי חשבון תגיע להסכם עם שלטונות המס שימנע חובת הודעה על ידי כל נישום ונישום בנפרד.

  

נחום פריידקס נחום פריידקס

 

הוראות ניהול ספרים הקיימות נוסחו בזמנו על ידי ועדה משותפת של הלשכה והשלטונות וכבר אז לקחנו בחשבון את האפשרות שלא תמיד ניתן לערוך את המפקד במועדו וניסחנו את הפתרונות הדרושים. מכל מקום אין צורך בחקיקה כלשהי בנדון.

 

נחום פריידקס, ממשרד פריידקס ושות', היה בעבר נשיא לשכת רואי חשבון ומרצה במיסים באוניברסיטת ת"א