$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

הטבות מס ומענקים לחברות קנאביס רפואי

מעבר לפוטנציאל הכלכלי העצום שטמון באפשרות הייצוא של מוצרי קנאביס רפואי אל מחוץ לישראל, ישנם יתרונות משמעותיים נוספים לגופים שיקבלו רישיון ייצוא מישראל בתחומי המיסוי והחדשנות

אילן גרזי, הילה שאנני ועמית זומר 09:4821.06.20

 מוגש מטעם DUN'S 100

 

בחודש מאי האחרון, חתם שר הכלכלה על תיקון לצו יצוא חופשי, שעתיד לאפשר ייצוא מוצרי קנאביס רפואי, בכפוף לקבלת רישיון ייצוא מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. הצו נחתם באיחור ניכר לאור הקיפאון הפוליטי בישראל בשנה האחרונה, אך הוא עתיד להיכנס לתוקפו כבר בזמן הקרוב. כניסת החברות הישראליות בתחום הקנאביס הרפואי לשוק העולמי צפויה להביא איתה בשורה גדולה עבור אותן חברות, שכן היקפו של השוק העולמי למוצרי קנאביס רפואי מוערך בעשרות מיליארדי דולר.

 

הביקוש העולמי למוצרי קנאביס רפואי הולך וגובר, ואילו פוטנציאל המכירות הגבוה גם כך, עלה באופן משמעותי בתקופה האחרונה לאור משבר הקורונה, אשר גרם לעליה חדה בביקושים למוצרי קנאביס רפואי, שבתורה מגדילה במהירות את המחסור העמוק בקנאביס שכבר קיים בשווקי אירופה. מחסור זה מייצר הזדמנות עבור ענף הקנאביס הישראלי, שנערך עם מלאים גדולים לאורך תקופה ארוכה, בעודו ממתין להחלטת הממשלה בעניין הייצוא מישראל.

 

אך פרט לפוטנציאל הכלכלי העצום שטמון באפשרות הייצוא של מוצרי קנאביס רפואי אל מחוץ לישראל, ישנם יתרונות משמעותיים נוספים לגופים שיקבלו רישיון ייצוא מישראל בתחומי המיסוי והחדשנות. כחלק ממנגנון הטבות המס לעוסקים בתחום הקנאביס הרפואי, מפעל ייצור שיקבל רישיון לייצוא מוצרי קנאביס רפואי בעצמו (ולא באמצעות משווק או צד שלישי כלשהו), יהיה זכאי לקבל הטבות משמעותיות מכוח החוק לעידוד השקעות הון אשר עשויות להשפיע מהותית על הרווח הפוטנציאלי שלו - שיעור מס חברות מופחת בטווח שבין 16%-7.5% במקום שיעור של 23% החל באופן רגיל, שיעור פחת מואץ אשר יכול להגיע עד ל-400% משיעור הפחת הרגיל, ניכוי מס מופחת בעת חלוקת דיבידנד בשיעור של 20% במקום 30% לבעל שליטה, ועוד.

 

באופן דומה, גם מגדל צמחי קנאביס רפואי אשר יקבל רישיון לייצוא מוצרי קנאביס רפואי מחוץ לישראל, יהיה זכאי להטבות ומענקים שונים מכוח החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, כגון מענק בגובה של עד 20% ממחיר ההשקעה שנעשתה במפעל החקלאי בנטרול הוצאות רכישת הקרקע (הפטור ממס הכנסה), פחת מואץ אשר יכול להגיע עד ל-400% משיעור הפחת הרגיל, שיעור מס מקסימלי בשיעור של 30% על דיבידנד ליחיד, או לחילופין פטור ממס הכנסה למשך 5 שנים.

  

 צילום: Tomer Jacobson

 

בנוסף לכל אלו, ופרט להטבות מס, רשות החדשנות מעניקה גם היא הטבות משמעותיות לחברות העוסקות בתחום הקנאביס הרפואי, אשר מבצעות פעולות שעשויות להיחשב כבעלות ערך טכנולוגי העולה לגדר פטנט וכוללות מחקר ופיתוח – כגון הפקת קנאביס בשיטות של ביוטק, פיתוח תרופות על בסיס קנאביס ומכשור רפואי המשפר את הצריכה. הטבות אלו כוללות בין היתר תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח בתקציב מצרפי של עד 15 מיליון ₪, תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המחקר והפיתוח המאושרות, וכן תוספת תמיכה לחברות הפועלות באזורי פיתוח בגובה של עד 25% נוספים.

 

חשוב לציין כי תכנון מיטבי של הקמת מבנה הפעילות בתחום הקאנביס הרפואי עבור יזמים ומשקיעים עשויה להקטין את חשיפת המס, בין היתר בהיבטי מיסוי מקרקעין, שיפורים במושכר והיבטי מע"מ. תכנון שכזה, יחד עם בחינה מעמיקה של הזכאות למענקים ולהטבות מרשויות המס ומרשות החדשנות, עשויה להקפיץ באופן משמעותי את שורת הרווח של יצואני מוצרי הקנאביס הרפואי השונים, תוך פעילות בתחום חדשני בעל חשיבות גדולה בארץ ובעולם.

 

נערך ע"י עו"ד אילן גרזי, עו"ד הילה שאנני ממחלקת שוק ההון, עו"ד ורו"ח עמית זומר ממחלקת המיסים - משרד פרל כהן צדק לצר ברץ