$

הסכם למשלוח תכנים ל"כלכליסט"

שירות כלכליסט 12:0003.06.08

הסכם זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת משלוח תכנים ל"כלכליסט" (שייקרא להלן, לצורך הנוחות, "כלכליסט" או "האתר"). קרא את התנאים בקפידה.

 

כדי לשלוח את התכנים עליך לסמן את התיבה שליד המלים "קראתי את תנאי השימוש ואני מסכים/ה להם" וללחוץ על הכפתור "המשך". כשתעשה כן ייקשר הסכם מחייב בינך לבין "כלכליסט".

 

אם אינך מסכים לתנאים, הימנע ממשלוח תכנים.

 

משלוח התכנים כפוף גם לתנאי השימוש הכלליים של "כלכליסט" ולמדיניות הפרטיות של "כלכליסט", המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. קרא גם אותם בקפידה. במקרה של הבדל, שוני או סתירה בין תנאי השימוש, יגברו הוראות הסכם זה.

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן גם לנשים.

 

כללי שימוש בעת משלוח תכנים

בעת מסירת מידע לפרסום ב"כלכליסט", עליך להקפיד שהמידע יהיה חוקי. בין השאר ולמען הדוגמא בלבד, נאסר עליך לשלוח מידע כדלקמן:

 

 • כל מידע הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
 • כל מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר. הנך מאשר שאתה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שמסרת לפרסום, לרבות זכויות היוצרים בהם וכל סימן מסחר, רשום או לא רשום, המשולב בהם. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בחומר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה מבעל הזכויות המתירה לך לטעון את החומר ל-"כלכליסט" ולתת בו זכויות שימוש כמפורט להלן.
 • כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל מידע המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • כל מידע המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
 • כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או פוגע ברגשות הציבור.
 • כל מידע שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל מידע המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 • כל מידע העלול להטעות צרכן.
 • כל מידע בעל אופי פרסומי או מסחרי.
 • כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי "כלכליסט" בפרט.
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 • כל מידע המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

 

"כלכליסט" רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב"כלכליסט", במשתמשיו, בידיעות אחרונות או במי מטעמה. בנוסף, "כלכליסט" יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות "כלכליסט" לפי כל דין.

 

פרטיות

לצורך משלוח התכנים ופרסומם תתבקש למלא מספר פרטים, הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לשלוח את התכנים ל"כלכליסט" לשם פרסומם.

 

לתשומת לבך: המערכת המפעילה את האתר מזהה ומתעתדת את כתובות ה-IP מהן נשלחו התכנים לפרסום. הפרטים שמסרת או שנאספו כאמור, יישמרו במאגר המידע של "כלכליסט".

 

"כלכליסט" מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ולא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

 

קניין רוחני

הזכויות בכל מידע שתמסור לפרסום הינן שלך ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בזכויות קנייניות של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה. במסירת מידע לפרסום ב"כלכליסט" הנך מתיר לאתר להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. "כלכליסט" יהיה רשאי להעתיק, לערוך, לעבד, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע שמסרת לפרסום ב"כלכליסט", או כל חלק ממנו, וזאת במידה שיידרש, לפי שיקול דעתו המוחלט, ב"כלכליסט" וכן בכל אתר אינטרנט או פרסום אחר של קבוצת "ידיעות אחרונות".

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"כלכליסט", בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו (למעט מידע הנמסר לפרסום כאמור על ידי המשתמשים, אך לרבות עיבוד ועריכת היצירות) ובכל סימן מסחר, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של "כלכליסט" בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל"כלכליסט" להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"כלכליסט" או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

 

אין באמור לעיל כדי למנוע "טיפול הוגן" ביצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים ולהשתמש ביצירות שתקופת הגנת זכויות היוצרים פגה לגביהם או שהפכו לנחלת הכלל מכל סיבה אחרת.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

"כלכליסט" יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותו של האתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "כלכליסט" בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

"כלכליסט" רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. "כלכליסט" יפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך משלוח התכנים תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.

 

אתה מתחייב לשפות את "כלכליסט", עובדיו, מנהליו או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

דין וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש ב"כלכליסט" בכלל, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע תנאי שימוש ב"כלכליסט" הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 

x