35294.76
+1.09%
14897.34
+0.5%
4471.37
+0.75%

...גרף נטען