36054.43
-0.19%
14146.71
-0.58%
4549.34
-0.39%

...גרף נטען