24100.5
-2.02%
6910.67
-2.26%
2599.95
-1.91%

...גרף נטען