34258.32
+1.0%
14896.85
+1.02%
4395.64
+0.95%

...גרף נטען