• גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

בחר תצוגה:
רבעוני
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
נכסים שוטפים
415,981.0
497,187.0
357,249.0
410,815.0
רכוש קבוע
14,184.0
14,596.0
14,910.0
14,889.0
סה"כ נכסים
4,828,566.0
4,812,061.0
4,733,023.0
4,695,690.0
הנתונים באלפי ש"ח
2020
2019
נכסים שוטפים
497,187.0
386,123.0
רכוש קבוע
14,596.0
15,253.0
סה"כ נכסים
4,812,061.0
4,642,822.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
התחייבויות זמן קצר
510,237.0
518,146.0
536,464.0
366,100.0
התחייבויות זמן ארוך
3,041,179.0
3,039,365.0
2,963,428.0
3,105,566.0
הון עצמי
1,277,150.0
1,254,550.0
1,206,963.0
1,198,871.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
4,828,566.0
4,812,061.0
4,733,023.0
4,695,690.0
הנתונים באלפי ש"ח
2020
2019
התחייבויות זמן קצר
518,146.0
366,445.0
התחייבויות זמן ארוך
3,039,365.0
2,973,816.0
הון עצמי
1,254,550.0
1,271,079.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
4,812,061.0
4,642,822.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
מכירות
63,785.0
61,790.0
60,684.0
57,739.0
עלות המכר
5,730.0
6,351.0
5,884.0
5,232.0
רווח גולמי
58,055.0
55,439.0
54,800.0
52,507.0
רווח תפעולי
50,668.0
2,339.0
45,076.0
-14,359.0
הוצאות/הכנסות מימון
23,759.0
20,642.0
38,518.0
26,228.0
רווח לפני מס
26,909.0
-18,303.0
6,558.0
-40,587.0
רווח נקי
16,288.0
-11,914.0
2,603.0
-35,903.0
רווח למניה
0.10
-0.07
0.02
-0.24
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2020
Q4/2019
מכירות
240,662.0
241,182.0
עלות המכר
24,225.0
22,970.0
רווח גולמי
216,437.0
218,212.0
רווח תפעולי
62,251.0
339,191.0
הוצאות/הכנסות מימון
102,735.0
113,441.0
רווח לפני מס
-40,484.0
225,750.0
רווח נקי
-34,255.0
175,125.0
רווח למניה
-0.22
1.30
הנתונים באלפי ש"ח
פרטי אג"ח
שם הנייר
סוג האירוע
תשלום
תאריך אקס
תאריך תשלום
אדגר אגח ט
ריבית2.33%22.12.1901.01.20
אדגר אגח ט
ריבית2.33%19.06.1901.07.19
אדגר אגח ט
ריבית2.33%20.12.1801.01.19
(תוצאות 1-3 מתוך 9)