מושגי בורסה

סוג המדד
מדד השקעה (tracking) הוא מדד שתוכנן לשמש את המשקיעים לצורך ניהול השקעות, כלומר המשקיעים יכולים לחקות את תשואת המדד במדויק על ידי החזקה מדויקת של מרכיבי המדד. מדדי ההשקעה המנייתיים של הבורסה מפורסמים באופן רציף במהלך יום המסחר וכוללים רק מניות שנכללות במאגר המניות למדדים.
מדד השוואה (benchmarking) הוא מדד המתייחס לקבוצת ניירות ערך מוגדרת (למשל, ענף מסוים), לרוב אינו מחושב באופן רציף ומטרתו היא לשקף תמונת שוק של הענף הנדון. מדדי ההשוואה המנייתיים של הבורסה מפורסמים בסוף כל יום מסחר וכוללים את כל המניות הנסחרות בבורסה לפי חתכים שונים.
תדירות פרסום המדד מדדי המניות הרציפים מחושבים בתדירות של 15 שניות. הנוסחה שלהלן מתארת את תהליך החישוב שמתקיים מדי 15 שניות:
n -n מספר המניות הנכללות באוכלוסיית המדד
Mt j - המדד ביום t בנקודת זמן j
Mt-1 - מדד קובע ביום t-1
Wit - משקלה של מניה i במדד ביום t, כפי שחושב על פי סעיף 9 לעיל.
Pijt - שער מניה i ביום t בנקודת זמן j
Pit - שער הבסיס של מניה i ביום t
המדד מפורסם עד לדיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
אוכלוסייה בורסה נסחרות כ-1,000 מניות, אולם לא כולן מתאימות להיכלל במדדי השקעה. בכדי להגדיר את האוכלוסייה המצומצמת של המניות שמתאימות להיכלל במדדי השקעה, נקבעו תנאי סף, ורק מניות שעומדות בתנאי הסף ייכללו במדדים. רשימת המניות שעומדות בתנאי הסף נקראת "מאגר המניות למדדים" או בקיצור "המאגר". אחת לחצי שנה, בתחילת יום המסחר ב-15.6 ובתחילת יום המסחר ב-15.12, מעודכנת רשימת המניות במאגר בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. להלן תנאי הסף של המאגר:
- מינימום אחוז החזקות ציבור - 25% (למניות בעלות שווי מעל מיליארד ₪ - מינימום 20%)
- מינימום שווי ציבור ממוצע - 35 מיליון ₪
- מינימום שווי שוק ממוצע – 70 ₪
- עמידה בקריטריון הסחירות – דירוג 250
- מינימום אחוז החזקות ציבור – 25% (למניות בעלות שווי מעל 750 מיליון ₪ - מינימום 20%)
- מינימום שווי ציבור ממוצע – 25 מיליון ₪
- מינימום שווי שוק ממוצע – 50 ₪
- עמידה בקריטריון הסחירות – דירוג 300
מדרגות החזקות ציבור רלוונטיות אחוז (שיעור) החזקות הציבור הוא כמות החזקות הציבור ביחס להון הרשום של המניה. על מנת להגביר את יציבות המדד, נעשה השימוש בנתון, לצורך חישוב משקל מניה במדד, בצורה הבאה:
1. עדכון שיעור החזקות הציבור – אחת לרבעון. בתאריכים 30.11, 28.2, 31.5, 31.8.
2. המניות במאגר מסווגות לשבע קבוצות (מדרגות) על פי אחוז החזקות הציבור בהן. חישוב משקל המניה במדד ייעשה לא לפי אחוז החזקות הציבור בפועל, אלא על פי המדרגה אליה היא משתייכת.
3. הרף לירידה ממדרגות ג'–ז' נמוך יותר מרף הכניסה על מנת למנוע שינויים תכופים במדד.
להלן טבלת המדרגות וכללי היציאה:
מדרגה טווח אחוז החזקות ציבור רף יציאה מהמדרגה אחוז החזקות ציבור לחישוב משקל במדד
א 25% – 20% מתחת ל-20% 20%
ב 30% – 25% מתחת ל-25% 25%
ג 35% – 30% מתחת ל-27.5% 35%
ד 40% – 35% מתחת ל-32.5% 45%
ה 60% – 45% מתחת ל-40% 60%
ו 80% – 60% מתחת ל-55% 80%
ז 100% – 80% מתחת ל-75% 100%
מועד עדכון הרכב המדד עדכון ניירות הערך המרכיבים את המדדים מתבצע במועדי העדכון הקבועים של המדדים, או במסלול מהיר עבור חברות חדשות בעקבות הנפקה ראשונה לציבור או רישום כפול. בסוף היום הקובע נקבע ההרכב החדש של המדד, שייכנס לתוקף בתחילת יום עדכון המדד. במועד העדכון מעודכן הרכב מאגר המניות למדדים ועל בסיס המאגר מעודכנים גם הרכבי המדדים.רק מניות הכלולות במאגר למדדים יכולות להיכלל במדדי המניות הרציפים
מועדי עדכון מדדים
סוג עדכון נתונים קובעים פרסום עדכון (כניסה לתוקף)
חצי שנתי * 31.5
30.11
עד 10.6
עד 10.12
15.6
15.12
* מדד מעלה מתעדכן פעם בשנה בתאריך העדכון – 15.6, לפי נתונים קובעים ליום 31.5
מדד תל-דיב מתעדכן פעם בשנה בתאריך העדכון – 15.3, לפי נתונים קובעים ליום 28.2
קריטריון דירוג החלפה / דירוג החלפה לכניסה למדד / דירוג החלפה ליציאה מהמדד במדדים בהם מספר המקומות מוגבל, למשל מדד ת"א-25, נקבע קריטריון החלפה על פיו מתווספות או נגרעות מניות מהמדד במועדי העדכון החצי שנתיים. הדירוג נעשה על רשימת המניות שעומדות בתנאי הסף של המדד, לפי קריטריון ההחלפה, מניות שמעל דירוג הכניסה שהוגדר ייכללו במדד, ומניות שנמצאות מתחת לדירוג יציאה שהוגדר ייגרעו מהמדד. על פי רוב הדירוג יבוצע לפי שווי שוק ממוצע.
?כיצד זה מתבצע
למשל, במדד ת"א-25 מדרגים את כל המניות שעומדות בתנאי הסף שלו (מניות הנכללות במאגר, שיש להן 25% החזקות ציבור לפחות) על פי שווי שוק ממוצע. כל המניות הנמצאות בין ה-20 הראשונות, יוכנסו למדד. כל המניות הנמצאות במקום 30 ומטה – לא יוכנסו. במידה ויש יותר מ-25 מניות, ייגרעו מניות נוספות שדורגו בדירוג הנמוך ביותר. במידה ויש פחות מ-25 מניות, יצורפו מניות נוספות שדורגו בדירוג הגבוה ביותר
מס' ני"ע במדד קיימים מדדים שבהם אין הגבלה על מספר המניות, והם כוללים את כל המניות העונות לתנאי הסף של המדד. למשל ת"א-מאגר, ת"א-יתר מאגר, ת"א תקשורת וכו'. לעומת זאת ישנם מדדים אשר בהם מספר המניות מוגבל. בדרך כלל מציין שם המדד את המגבלה על מספר המניות במדד. ת"א-25 למשל אמור להכיל 25 מניות. גם במדד שיש בו מגבלה על מספר המניות הנכללות בו, ישנם מצבים, בין מועדי העדכון, שבהם המספר בפועל שונה מהמגבלה. במקרה של הצטרפות מניה למדד במסלול מהיר (למשל בעקבות הנפקה ראשונה או רישום כפול), יעלה מספר המניות מעל המגבלה. לעומת זאת, במקרה של אירוע גריעה (מיזוג החברה, הצעת רכש וכו'), יפחת מספר המניות מתחת למגבלה. במועד עדכון המדדים, יותאם שוב. מספר המניות במדד למגבלה המספרית של המדד.
מגבלת משקל על מנת להגביל את השפעתה של מניה בודדת על המדד, נקבעה מגבלת משקל למשקלה של מניה במדד. למדד נקבעת תקרת משקל. אם בפועל, לאחר חישוב משקל המניה לפי הנתונים האמיתיים, עובר משקלה את התקרה, ייעשה חישוב מתאים להורדת המשקל לתקרה. המנגנון שיתאים (יפחית) את משקל המניה מהמשקל "המקורי" למשקל בגובה התקרה – הוא הפקטור, ובו ייעשה שימוש בהמשך על מנת לחשב את משקלה בפועל של המניה במדד.
להלן תקרות המשקל במדדים השונים
מדד תקרת המשקל
ת"א-25 10%
ת"א-75 10%
ת"א-100 10%
יתר-50 10%
יתר-מאגר 10%
ת"א-מאגר 10%
ת"א בלוטק-50 10%
ת"א-טכנולוגיה 10%
ת"א-ביומד 10%
פיננסים 15%
ת"א-בנקים אין מגבלת משקל
ת"א-ביטוח אין מגבלת משקל
נדל"ן-15 15%
ת"א-נפט וגז 15%
ת"א-תקשורת 15%
תל-דיב משקל אחיד (100% מחולק במספר המניות במדד בפועל)
מעלה משקל אחיד (100% מחולק במספר המניות במדד בפועל)
מסלול כניסה מהיר למדד (הנפקה ראשונה לציבור/ דואלית) כשמניה חדשה נרשמת למסחר בבורסה היא תצורף למאגר ב"מסלול מהיר", כלומר עוד לפני מועד העדכון החצי-שנתי, וזאת אם היא עומדת בתנאי הסף של המאגר, למעט קריטריון הסחירות. המועד הקובע לבדיקת תנאי הסף יהיה תום יום המסחר הראשון שלה בבורסה, והמניה תצורף במועד עדכון הממ"מ השבועי הראשון בחלוף 15 ימי מסחר קלנדריים מיום המסחר הראשון. אם בין יום המסחר הראשון ליום הצירוף, חל מועד עדכון, המניה תצורף במסגרת העדכון הרגיל. במהלך החודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר, בהם חלים מועדי העדכון, המסלול המהיר לצירוף מניות למאגר איננו מופעל. לאחר צירופה של המניה למאגר במסלול מהיר, היא תצורף למדד הרלוונטי לפי קריטריונים של מסלול מהיר להצטרפות למדד, אם לאותו מדד קיימים קריטריונים למסלול מהיר