דף מניה

דף מניה >> מישורים

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
נכסים שוטפים
437,537.0
495,711.0
496,395.0
550,582.0
רכוש קבוע
1,136,030.0
1,129,586.0
1,095,189.0
1,093,116.0
סה"כ נכסים
2,834,537.0
2,881,783.0
2,791,471.0
2,883,625.0
הנתונים באלפי ש"ח
2020
2019
נכסים שוטפים
496,395.0
528,379.0
רכוש קבוע
1,095,189.0
1,207,418.0
סה"כ נכסים
2,791,471.0
3,005,631.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
התחייבויות זמן קצר
477,457.0
460,173.0
410,052.0
504,628.0
התחייבויות זמן ארוך
1,466,034.0
1,547,905.0
1,541,600.0
1,550,000.0
הון עצמי
501,288.0
492,843.0
473,672.0
479,018.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
2,834,537.0
2,881,783.0
2,791,471.0
2,883,625.0
הנתונים באלפי ש"ח
2020
2019
התחייבויות זמן קצר
410,052.0
368,386.0
התחייבויות זמן ארוך
1,541,600.0
1,728,746.0
הון עצמי
473,672.0
503,377.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
2,791,471.0
3,005,631.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Q3/2020
מכירות
94,462.0
103,695.0
81,016.0
93,963.0
עלות המכר
59,857.0
63,795.0
58,013.0
61,473.0
רווח גולמי
34,605.0
39,900.0
23,003.0
32,490.0
רווח תפעולי
30,676.0
24,737.0
9,791.0
10,170.0
הוצאות/הכנסות מימון
17,650.0
19,999.0
15,698.0
16,436.0
רווח לפני מס
12,903.0
4,683.0
-3,764.0
-7,270.0
רווח נקי
7,741.0
249.0
3,371.0
-3,185.0
רווח למניה
0.22
0.01
0.09
-0.09
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2020
Q4/2019
מכירות
433,192.0
731,650.0
עלות המכר
321,345.0
530,953.0
רווח גולמי
111,847.0
200,697.0
רווח תפעולי
7,328.0
178,570.0
הוצאות/הכנסות מימון
84,404.0
86,866.0
רווח לפני מס
-75,468.0
87,793.0
רווח נקי
-38,170.0
62,783.0
רווח למניה
-1.12
2.09
הנתונים באלפי ש"ח