דף מניה

דף מניה >> קמטק

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף
  • גרף יומי
  • גרף היסטורי

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
נכסים שוטפים
1,672,164.1
1,617,759.7
1,058,075.5
1,005,237.3
רכוש קבוע
91,541.9
78,994.0
72,374.8
66,429.0
סה"כ נכסים
1,926,733.2
1,815,484.2
1,180,632.2
1,121,919.2
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
נכסים שוטפים
1,617,759.7
842,066.3
רכוש קבוע
78,994.0
65,579.6
סה"כ נכסים
1,815,484.2
925,624.2
הנתונים באלפי ש"ח
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
התחייבויות זמן קצר
288,457.0
278,926.6
266,947.9
265,129.3
התחייבויות זמן ארוך
638,884.2
623,377.7
12,040.9
11,918.6
הון עצמי
1,005,420.0
913,179.9
907,772.0
851,058.9
סה"כ התחייבויות והון עצמי
1,926,733.0
1,815,484.0
1,180,632.0
1,121,919.0
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
התחייבויות זמן קצר
278,926.6
184,489.6
התחייבויות זמן ארוך
623,377.7
10,480.9
הון עצמי
913,179.9
730,653.7
סה"כ התחייבויות והון עצמי
1,815,484.0
925,624.2
הנתונים באלפי ש"ח
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
מכירות
245,079.2
199,295.8
228,245.1
219,887.0
עלות המכר
118,490.2
98,421.3
112,669.5
105,806.6
רווח גולמי
126,589.0
100,874.5
115,575.6
114,080.4
רווח תפעולי
62,014.6
51,887.9
65,048.2
55,550.4
הוצאות/הכנסות מימון
-2,010.4
-215.7
-1,126.9
-573.8
רווח לפני מס
64,025.0
52,103.6
66,175.1
56,124.2
רווח נקי
58,368.5
32,141.1
59,752.6
51,025.5
רווח למניה
1.33
0.73
1.36
1.17
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2021
Q4/2020
מכירות
838,639.5
501,086.7
עלות המכר
411,499.6
265,649.0
רווח גולמי
427,139.8
235,437.7
רווח תפעולי
220,492.8
72,736.2
הוצאות/הכנסות מימון
-3,203.3
-2,491.6
רווח לפני מס
223,696.1
75,227.8
רווח נקי
187,461.5
70,016.3
רווח למניה
4.29
1.77
הנתונים באלפי ש"ח