דף מניה

דף מניה >> אינטר תעשיות

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
מה דעתך על המניה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
בהמתנה לתחילת מסחר
נמוכה
תנודתיות
גבוהה
נמוך
מחזור
גבוה
שלילית
מגמה
חיובית
נמוך 52
שער
גבוה 52
בהשוואה לממוצע המניה בהשוואה לממוצע 90 יום 30 דקות אחרונות בהשוואה ל-52 שבועות

  • גרף המניה
  • מול השוק
  • מול הגדולות בענף

...גרף נטען

...גרף נטען

...גרף נטען

ביצועי חברה
בחר תצוגה:
רבעוני
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
נכסים שוטפים
331,373.0
293,041.0
261,591.0
249,278.0
רכוש קבוע
14,940.0
15,137.0
11,756.0
11,864.0
סה"כ נכסים
445,869.0
405,925.0
342,475.0
333,929.0
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
נכסים שוטפים
293,041.0
255,106.0
רכוש קבוע
15,137.0
12,394.0
סה"כ נכסים
405,925.0
337,793.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
התחייבויות זמן קצר
253,549.0
254,890.0
209,263.0
199,763.0
התחייבויות זמן ארוך
61,502.0
64,154.0
48,968.0
50,752.0
הון עצמי
130,848.0
86,636.0
84,162.0
83,507.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
445,869.0
405,925.0
342,475.0
333,929.0
הנתונים באלפי ש"ח
2021
2020
התחייבויות זמן קצר
254,890.0
218,235.0
התחייבויות זמן ארוך
64,154.0
51,562.0
הון עצמי
86,636.0
67,996.0
סה"כ התחייבויות והון עצמי
405,925.0
337,793.0
הנתונים באלפי ש"ח
Q1/2022
Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
מכירות
165,215.0
120,068.0
108,229.0
102,118.0
עלות המכר
148,251.0
106,912.0
96,123.0
91,084.0
רווח גולמי
16,964.0
13,156.0
12,106.0
11,034.0
רווח תפעולי
4,641.0
1,751.0
2,404.0
2,107.0
הוצאות/הכנסות מימון
1,803.0
1,392.0
1,538.0
1,695.0
רווח לפני מס
2,838.0
359.0
866.0
412.0
רווח נקי
2,442.0
44.0
73.0
-2.0
רווח למניה
0.13
0.02
0.00
0.00
הנתונים באלפי ש"ח
Q4/2021
Q4/2020
מכירות
424,619.0
336,112.0
עלות המכר
377,258.0
324,078.0
רווח גולמי
47,361.0
12,034.0
רווח תפעולי
6,345.0
-29,613.0
הוצאות/הכנסות מימון
6,174.0
6,298.0
רווח לפני מס
171.0
-35,911.0
רווח נקי
-1,588.0
-34,701.0
רווח למניה
-0.09
-3.39
הנתונים באלפי ש"ח