$
קופות גמל

קופות הגמל יפצו עמיתים שכספיהם הועברו באיחור או שעוכבה משיכתם

טיוטת הכרעה שהפיץ הממונה על שוק ההון נועדה להשיב את העמיתים למצב שבו היו נמצאים אילולא האיחור בביצוע בקשותיהם ולפצותם על הנזק שנגרם להם

הדר רז 10:4911.11.09
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, ידין ענתבי, הפיץ היום (ד') טיוטת הכרעה לפיה נדרשות חברות המנהלות קופות הגמל לפצות עמיתים שבקשותיהם למשיכת כספים, או להעברתם בין קופות או בין מסלולים, בוצעו באיחור. הטיוטה קובעת את כללי הפיצוי לעמיתים ואת הנוסחאות לחישוב הפיצוי.

 

במשרד האוצר מציינים כי מפניות רבות שהגיעו אל הממונה על שוק ההון, עולה כי עמיתים רבים לא פוצו על נזקים שנגרמו להם עקב איחור שגרמה קופת גמל במשיכה של כספים או בהעברה של כספים לקופת גמל אחרת או למסלול אחר באותה הקופה. על פי הטיוטה, את הוראות הפיצוי יש לבצע לגבי בקשות עמיתים שהועברו החל מ-1 בינואר 2007, ובתוך 45 יום מיום פרסומה של ההכרעה.

 

בהתאם להוראות הממונה, במקרה של איחור בביצוע בקשת משיכה, נדרשת קופת הגמל לשלם לעמית את התשואות שהניב כספו או את ההפסדים שספג בשל האיחור. כמו כן, על החברה המנהלת לשלם לעמית גם ריבית פיגורים לפי החוק. החברות המנהלות נדרשות לפצות את העמיתים גם במקרה של איחור בביצוע בקשות עמיתים להעביר את כספיהם מקופה לקופה או ממסלול למסלול. ההכרעה שפירסם ענתבי קובעת נוסחת פיצוי, המתבססת הן על ריבית הפיגורים, והן על הפרשי התשואות שבין הקופה המעבירה לקופה המקבלת, והתלויה במועד בו התקבלה בקשת העמית.

 

לדוגמה, במקרה שלזכות העמית יש סכום של 100 אלף שקל ב-1 באוקטובר 2008 שבו העמית מבקש למשוך את כספו, ובקשת העמית בוצעה באיחור של חודש ימים, במהלכו הניבה הקופה, למשל, תשואה שלילית של 4%, כך שסך הכספים שנפדו עמד על 96 אלף שקל בלבד, הרי שקופת הגמל נדרשת לפצותו בסך כולל של 4,300 שקל, סכום הכולל את ריבית הפיגורים המסתכמת ב-300 שקל, וכן את הפיצוי לעמית בגין הפרשי התשואות העומד על 4,000 שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x