$
בורסת ת"א

בעלי השליטה ברבד מופסדים ב־23% על השקעתם בשנה וחצי

יונל כהן, איציק עוז ובית הזהב רכשו את השליטה ברבד בינואר 2019; מאז פגע נגיף הקורונה בפעילות בתי האבות בבריטניה, וכעת חברת מידרוג הכניסה אותה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות בצל אי־הוודאות

צלי גרינברג 07:5723.06.20
לא ארץ לזקנים: בעלי השליטה בחברת הנדל"ן רבד — מנכ"ל חברת הביטוח מגדל לשעבר יונל כהן, איציק עוז ובית הזהב — אינם רווים נחת מהחברה, שאת השליטה בה (50.01%) רכשו בינואר 2019. בעוד הרוכשים שילמו ליגאל אהובי 104 מיליון שקל, קרי שווי חברה של 207.4 מיליון שקל, כיום היא נסחרת לפי שווי של 160 מיליון שקל - והם מופסדים ב־23% על ההשקעה על הנייר.

 

ביום ראשון דיווחה רבד כי חברת הדירוג מידרוג הכניסה את החברה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות, תוך אשרור הדירוג של שתי סדרות האג"ח שלה. מדובר באג"ח ב' וג' שהיקף החוב הכולל למחזיקיהן עומד על 132 מיליון שקל, והן מדורגות בדירוג Baa1. ההחלטה נבעה מהפגיעה בפעילות בתי האבות של החברה בבריטניה, כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה במדינה. לפי מידרוג, קיים חשש שפגיעה זו תמנע מרבד לעמוד באמות המידה הפיננסיות בהלוואות על נכסיה באנגליה, ותגרום לבחינת הורדת דירוג האג"ח.  

 

מימין: יגאל אהובי, יונל כהן ואיציק עוז מימין: יגאל אהובי, יונל כהן ואיציק עוז צילומים: עמית שעל

 

רבד מחזיקה ב־19 בתי אבות בבריטניה, בחלוקה שווה יחד עם בית הזהב, שבשליטת משפחת רובינשטיין. לפי דו"חות הרבעון הראשון של השנה, שיעור התפוסה בבתי האבות של רבד ירד ב־13% בשל הקורונה לרמה של 85%, נכון למועד פרסום הדו"ח שלשום. ברבעון הראשון הפעילות ייצרה הכנסות של 28.7 מיליון שקל והסבה הפסד של 720 אלף שקל, זאת לעומת הכנסות של 28.6 מיליון שקל ורווח של 2.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב־2019. בתי האבות היו אחראים ל־50% מהרווח התפעולי של רבד ב־2019 כולה.

 

 

שיעורי תפוסה גבוהים

 

"אי־הוודאות בקשר לחזרת הפעילות לרמה כפי שהיתה ערב המשבר, ולאור היקפי ההתפרצות באנגליה וההשפעה המשמעותית שיש לנגיף, בעיקר על אוכלוסיית בתי האבות, עלולה, בין היתר, להשפיע על יכולת החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות של ההלוואות הבכירות בנכסים באנגליה", נכתב בדו"ח של מידרוג.

 

לפי חברת הדירוג, פעילות בתי האבות באנגליה חשופה לסיכונים תפעוליים ורגולטוריים, ומשליכה לשלילה על פרופיל הסיכון של רבד, לאור ההשפעה האפשרית של גל נוסף של נגיף הקורונה. מידרוג מציינת כי תיתכן ירידה בדירוג במקרה של עלייה בשיעור החוב ל־CAP (הון עצמי) על בסיס איחוד יחסי של חברות בשווי מאזני; פגיעה משמעותית בנזילות; הרעה ביחסי הכיסוי של רבד; צמצום מצבת הנכסים המניבים שלה, המספקים תזרים יציב; ופגיעה מתמשכת בפעילות בתי האבות שתשפיע על עמידה באמות מידה פיננסיות.

 

 

עם זאת, ציינו במידרוג, לרבד מצבת נדל"ן עם שיעורי תפוסה גבוהים לאורך זמן, 97%. נכסיה המניבים בישראל ממוקמים במרכז תל אביב ומשפיעים לחיוב על יציבותה ועל איכות תיק נכסיה, המהווים כ־15% מה־NOI שלה.

 

לגבי בתי האבות כותבת מידרוג, כי יש יתרון באחזקתם יחד עם בית הזהב, המנוסה בתחום, וכי חלק ה־NOI של פעילות זו מהווה כ־69% מכלל ה־NOI של רבד. עם זאת, נכון לסוף 2019, ציינה מידרוג, היקף פעילותה חלש ביחס לדירוגה. סך המאזן שלה הוא כ־812 מיליון שקל, והוספת חלק החברה בחוב החברות המוצגות על פי שיטת השווי המאזני עלול להשליך לרעה על עמידותה בתנודות החלות בפעילות בתי האבות.

 

 

רבד: "אין בעיית נזילות"

 

לפי רבד, הפגיעה בתפוסה בבתי האבות החלה באפריל ונבלמה בשבוע השלישי של מאי. לכן החברה צופה כי הפגיעה בהכנסות הרבעון השני צפויה להיות נמוכה מהירידה בשיעור התפוסה. זאת גם על רקע הצפי לעלייה בתעריפים וחתימת חוזים קצרי טווח עם רשויות מקומיות. כמו כן, היקף הפגיעה הצפוי בפעילות בתי האבות ב־2020 כולה הוא, לפי רבד, כ־10%. ברבד חלוקים על מידרוג בכל הנוגע להשפעות הגל השני על תוצאותיה, ומציינים כי בהיעדר ודאות להמשך התפשטות הנגיף, אין ודאות גם ביחס לעוצמת הפגיעה העתידית.

 

ברבד ציינו כי "לא קיימת בעיית נזילות לצורך עמידה בלוחות הסילוקין של ההלוואות. גם בתרחיש שלילי קיצוני, שלפיו שיעור התפוסה בבתי האבות לא ישתפר, ניתן יהיה למחזר את מרבית ההלוואה, ולפרוע את היתרה באמצעות יתרות המוזמנים הצבורות. נכון למועד פרסום הדו"ח, אנו עומדים בכל אמות המידה. ההנהלה נערכת לאפשרות שהפגיעה בתוצאות עשויה להביא להפרה של אמות המידה. בהתאם, החברות באנגליה פנו לאחרונה לגופים המממנים לקבלת הקלות וויתורים על התניות פיננסיות עד לרבעון השני של 2021 וכולל".

 

רכישת השליטה ברבד מידי אהובי, שנותר עם 17.8%, נעשתה בפרמיה של כ־20% על שווי השוק שלה. בעקבות ההודעה על העסקה עלתה מנייתה באותו היום, 7 בינואר, בכ־4%, ושווי השוק שלה נסק ל־179 מיליון שקל, כך שהפרמיה הצטמצמה ל־16%. בהמשך שווי החברה הגיע לשיא של 248 מיליון שקל באמצע ינואר האחרון; מאז הוא צנח ב־36%, בדומה לירידה במדד הנדל"ן.

x