$
בורסת ת"א

אי.די.בי קיבלה אישור הבנקים להשלמת מכירת כת"ש לבלווטניק

לפי אמת המידה החדשה שווי החזקות החברה בכלל ביטוח, שופרסל וסלקום לא יפחת מ-1.69 מיליארד שקל

שי סלינס 09:3001.07.12

קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר הודיעה היום (א') כי קיבלה את הסכמות שמונה הבנקים המלווים להשלמתה של מכירת כלל תעשיות ללן בלווטניק, וזאת בהתאם לשינוי אמות המידה לצורך השלמת העסקה.

 

מההודעה עולה כי לחברה יתאפשר לבצע השקעות נוספות באלו הקיימות על פי היקף דוח תזרים המזומנים החזוי בשפרסמה ברבעון ראשון בסך של 239 מיליון שקל, כאשר, מתוך הסכום, סך של עד 100 מיליון שקל יכול להיות מושקע בפרויקט הפלאזה, אך השקעת סכום זה תצריך הודעה מראש לתאגידים המלווים. במקרה של אירוע הפרה בתוקף מצד החברה, יצריך ביצוע כל השקעה את אישור התאגידים המלווים מראש.

 

אחד השינויים המרכזיים באמת המידה הוא שעד עכשיו חושבו שווי החברות המוחזקות על בסיס "הון כלכלי" ואילו כעת אמת המידה תחושב לפי ממוצע של שווי השוק המצרפי של החזקות החברה בכלל החזקות ביטוח, שופרסל וסלקום אשר לא יפחת מסך של 1.69 מיליארד שקל.

 

כמו כן אי.די.בי תוכל לבצע שעבודים נוספים ללא אישור התאגידים המלווים, ככל שנדרשת תוספת בטחונות, וזאת עד לשווי בטוחות של 100 מיליון שקל.

  

נוחי דנקנר נוחי דנקנר צילום: אביגיל עוזי

 

לא תמכור אחזקות ללא אישור הבנקים

 

מהדיווח עולה כי אי.די.בי תהא רשאית למכור החזקות בכלל ביטוח ובחברת דיסקונט השקעות (דסק"ש) ללא אישור הבנקים, וזאת בשווי שוק כולל של עד 100 מיליון שקל. אולם, מכירה של החזקות בשווי שוק של מעל 100 מיליון שקל וכן מכירת החזקות אשר בעקבותיהן תחדל החברה מלהחזיק בשליטה (50.01%) בחברות האמורות יצריכו את קבלת אישורם מראש של הבנקים.

 

כמו כן, החברה תהיה רשאית לשעבד לטובת הנושים המובטחים שעבודים אחרים, לרבות פיקדון כספי לטובת אחד מהמלווים המובטחים בסכום של 50 מיליון שקל, וזאת חלף איזה מהנכסים המשועבדים הקיימים, ובלבד ששווי הנכס החלופי אינו עולה על שווי הנכס המוחלף, בתנאים שהוסכמו.

 

כמו כן, החברה לא תבצע שינוי בלוח הסילוקין המקורי של האשראי הקיים באופן שיוקדם מועד פירעון כלשהו, למעט פירעון מוקדם ביוזמת החברה לטובת נושים מובטחים. בנוסף,  החברה לא תבצע רכישה עצמית, פדיון או החזרה של אגרות חוב כלשהן שהונפקו או יונפקו על ידה.

 

בנוסף החברה התחייבה שלא להלוות הלוואות כלשהן לגוף בקבוצת אי.די.בי או בעלי השליטה בה ולא לשלם דמי ניהול לגוף בקבוצה, ללא הסכמת הבנקים המלווים מראש ובכתב.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x