$
בורסת ת"א

ענתבי דורש מהמוסדיים לפעול באופן אקטיבי להשבת הלוואות שניתנו לחברות במשק

ענתבי פרסם טיוטת חוזר שמחייבת את קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות הביטוח להגדיר פעולות מינימאליות לצורך מעקב ובקרה שוטפים אחר השקעות באיגרות חוב קונצרניות והלוואות שהעניקו

הדר רז 12:0425.02.09
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ידין ענתבי, פרסם טיוטת כללים המחייבים את קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות הביטוח (הגופים המוסדיים) לפעול באופן אקטיבי לגביית תשלום בהשקעות באגרות חוב קונצרניות והלוואות שניתנו על ידן. ענתבי הצהיר כי יוציא חוזר בנושא בכנס הרצליה
שהתקיים החודש.

 

החוזר מגדיר פעולות מינימאליות שעל גוף מוסדי לנקוט לצורך מעקב ובקרה שוטפים אחר חוב, לצורך הערכה ובחינת מצב החוב בתיק נכסי ההשקעה שבניהולו, טיפול בחוב בעייתי וגיבוש החלטה בדבר אמצעים שינקוט לגביית החוב. בנוסף, החוזר מגדיר כללים בדבר השתתפותו של גוף מוסדי בתהליך הסדר חוב, וכן קביעת את הגורמים האחראים לביצוע פעולות אלה.

 

"בעקבות השלכותיו של המשבר הפיננסי העולמי, בעת האחרונה, ישנן יותר חברות לוות המתקשות לעמוד בתנאים להחזר החוב שלהן ומתרבים הסימנים לגבי קשיים בחברות לוות אחרות", נכתב בטיוטא. "מצב זה מחייב גופים מוסדיים, בפרט מכוח חובת הנאמנות בה הם חבים כלפי החוסכים באמצעותם, לנקוט באופן עצמאי ובמשותף באמצעים לגביית החוב או, במקרים המתאימים, לפעול להשגת הסדרי חוב, אשר יאפשרו ללווים לקיים את התחייבויותיהם כלפיהם".

 

לפי החוזר, הגופים המוסדיים מחויבים לפעול לגביית החובות באופן עצמאי או במשותף עם גופים מוסדיים, לווים אחרים ותאגידים בנקאיים. פעולת הגבייה תתבצע בדרך של השתתפות בהסדרי חוב (על פי מודל הרשות לניירות ערך) או בכל דרך אחרת ובלבד שזו תשרת את זכויותיהם של ציבור החוסכים בגוף.

 

ההנחיות, לפי טיוטת החוזר, מחייבות דירקטוריון גוף מוסדי לקבוע קווי מדיניות באשר לשיקולים המשפטיים והכלכליים המנחים אותו בעת אישור הסדר חוב; לקבוע מסגרת קווים מנחים באשר לתהליך עבודה מובנה, לזיהוי מוקדם של ירידה באיכות האשראי, זיהוי מוקדם של כשלים במשך חיי חוב ולזיהוי ואיתור חוב בעייתי; לקבוע פעולות שיינקטו על ידי הגוף המוסדי לטיפול בחוב. עוד נקבע כי גוף מוסדי יידרש לפרסם באתר האינטרנט שלו את מסגרת הקווים המנחים בנוגע להיערכותו הארגונית לטיפול בחוב בעייתי.

 

בנוסף, לפי הטיוטא, החלטות גופים מוסדיים שלא להשתתף בנציגות בעלי חוב או שלא לנקוט בצעדים משפטיים כנגד לווה וכן בדבר אי אישור הסדר חוב, יתבססו על חוות דעת משפטית וכלכלית בדבר ההשלכות האפשריות על כספי החוסכים באמצעות הגוף המוסדי ובדבר אמצעים חלופיים לגביית החוב.

 

כמו כן, ענתבי מתכוון לפעול בתיאום עם רשות המיסים, להסרת חסמים המונעים מגופים מוסדיים לקבל תמורת הלוואות שנתנו מניות או נדל"ן כערובה להחזר ההלוואות בשיעורים גבוהים מהמגבלה הקובעת כיום כי לגוף מוסדי אסור להחזיק יותר מ־20% ממניותיה של חברה מסוימת.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x